herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXIX/261/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo - księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty

Uchwała Nr XXXIX/261/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty

Na podstawie art. 10 a oraz art. 10 b ust. 2 i art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U.  z 2017 r.,  poz. 1875 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 01.01.2018 r., wprowadza się wspólną obsługę administracyjną, finansowo – księgową i organizacyjną dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Płoty.

1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Płotach,

2) Szkoła Podstawowa w Mechowie,

3) Szkoła Podstawowa w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie,

4) Szkoła Podstawowa nr 1 w Płotach,

5) Przedszkole w Płotach.

§ 2. Ustanawia się Urząd Miejski w Płotach jako jednostkę obsługującą, natomiast jednostkami obsługiwanymi będą jednostki organizacyjne Gminy Płoty wymienione w §1.

§ 3. W ramach wspólnej obsługi o której mowa w §1 i §2, jednostka obsługująca wykonuje następujący zakres obowiązków:

1) obsługę administracyjną, w tym prawną, polegającą na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności jednostek obsługiwanych;

2) obsługę finansową polegającą na prowadzeniu scentralizowanej obsługi finansowo – księgowej jednostek obsługiwanych;

3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2342);

4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych;

5) obsługę organizacyjną polegającą na wspólnej organizacji zamówień publicznych w trybie ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

§ 4. Urząd Miejski w Płotach jako jednostka obsługująca przejmie w całości obowiązki w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych.

§ 5. Traci moc uchwała  Nr XXIII/154/16 Rady Miejskiej z dn. 13 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo – księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Płoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2018 16:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2018 16:08