herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Protokół Nr XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 17 listopada 2017 r.


P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 17 listopada 2017 r.

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXVI

f) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

g) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami.

 1. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.

 2. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Płoty za III kwartał 2017r.

 3. Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego za rok szkolny 2016/2017.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018"

 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018”.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017r.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w Płotach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017 r.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoty na lata 2017-2028.

 12. Sprawy bieżące, wolne wnioski.

 13. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył XXXVII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników referatów, sołtysów, Burmistrza Mariana Malińskiego, Wiceburmistrza Pana Sławomira Nowaka oraz Skarbnika Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego porządku obrad odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z Sesji Nr XXXVI bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w protokół.

Następnie Burmistrz Marian Maliński przedstawił informację
z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący również przedstawił informację z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu

Przystąpiono do pkt 2.

Przewodniczący przedstawił informacje Naczelnika Urzędu Skarbowego odnośnie dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Miejskiej oraz przez osoby do tego zobowiązane. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania odnośnie przedstawionej informacji?

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionej informacji odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

Przystąpiono do pkt 3:

Przewodniczący wyjaśnił, iż informacji z wykonania budżetu Gminy Płoty za III kwartał 2017r została przedstawiona radnym w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji. Zapytał czy są pytania odnośnie w/w informacji?

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących w/w informacji odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

Przystąpiono do pkt 4:

Przewodniczący wyjaśnił, że informacja o stanie realizacji zadań oświatowych była analizowana w dniu wczorajszym na wspólnym posiedzeniu komisji. Poprosił o zabranie głosu Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 Pana Ryszarda Malińskiego.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 Pan R. Maliński oznajmił, że tegoroczny egzamin gimnazjalny w otrzymanych wynikach i wskaźnikach wypadł pozytywnie.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionej informacji odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

Przystąpiono do pkt 5:

Burmistrz Marian Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia ,,Programu współpracy Gminy Płoty z organizacjami pozarządowymi na rok 2018". Nadmienił, że wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań powierzanych różnym organizacją i stowarzyszeniom z roku na rok jest wyższa.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 6:

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2018”. Wyjaśnił, iż różnica kwot pomiędzy preliminarzami wynika z tego, że pewne elementy dla obu preliminarzy są wspólne np. świetlice socjoterapeutyczne, poradnie czy punkty konsultacyjne.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 7:

Wiceburmistrz Sławomir Nowak wyjaśnił, że podatki w większości pozostają na poziomie z zeszłego roku, jedyną zmianą jest podwyższenie opłaty od gruntów pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 8:

Wiceburmistrz oznajmił, iż w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów, propozycja jest taka, aby opłata za posiadanie psa wynosiła 30 złotych.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 1 głos „przeciw”.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 9:

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017r. Wyjaśnił, iż okazało się że w/w działka w miejscowości Wyszobór jest przeznaczona dla funkcjonującej tam spółdzielni mieszkaniowej. Oznajmił, że została podjęta decyzja, aby Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przekazał w/w działkę bezpośrednio spółdzielni dzięki czemu Gmina uniknie dodatkowych kosztów m.in. związanych z aktem notarialnym.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 10:

Przewodniczący poinformował, iż dnia 30 października b.r. wpłynęło pismo od Wojewody Zachodniopomorskiego dotyczące wszczęcia postepowania nadzorczego w sprawie nazwy ulicy I Armii Wojska Polskiego w Płotach. Wyjaśnił, że jeżeli Wysoka Rada nie podejmie uchwały zmieniającej nazwę ulicy to nazwa zostanie zmieniona przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy.

Radny Stanisław Rusin zapytał czy gmina poniesie koszty w związku ze zmiana nazwy ulicy?

Wiceburmistrz wyjaśnił, że gmina poniesie koszty związane m.in. ze zmianą tablic informacyjnych.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały,

- 2 głosy „przeciw”.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 11:

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 12:

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 r.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Przystąpiono do pkt 13:

Radny Józef Malinowski poinformował, że przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu

powstaje sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy poprosił wszystkich chętnych o przyłączenie się do tej akcji.

Sołtys Modlimowa Pani Andżelika Sobczak oznajmiła, iż 3 listopada b.r. do rycerzy Floriana dołączył najmłodszy przeszkolony strażak z miejscowości Modlimowo. Złożyła podziękowania za pomoc w przygotowaniu tej smutnej uroczystości Prezesowi Zarządu OPZOSPRP w Gryficach Panu Franciszkowi Gródeckiemu, Gminnemu Komendantowi OSP w Płotach Panu Ryszardowi Bajkowskiemu oraz Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko Gminnego ZOSP w Płotach Panu Krzysztofowi Bajkowskiemu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym
za udział w XXXVII posiedzeniu sesji Rady Miejskiej i zamkną obrady.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasina

Protokołowała:

Beata Krzywda

7

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 01-12-2017 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 01-12-2017 11:45