Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach Referent w referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

 

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Referent  w  referacie podatkowym Urzędu Miejskiego w Płotach

Data ogłoszenia naboru

16.11.2017 r.

Termin składania dokumentów

27.11.2017 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie średnie.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej, staż pracy min. 2 lata.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Prowadzenie procedury w przypadku nie złożenia deklaracji:

- wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wysyłanie postanowień wszczęciu postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- wysyłanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 1. Prowadzenie kont i księgowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 2. Wypisywanie pokwitowań wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Rozliczanie kwitariuszy.
 4. Wystawianie upomnień z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 5. Kierowanie zaległości na drogę administracyjnego postępowania egzekucyjnego.
 6. Prowadzenie procedury w przypadkach umorzenia zaległości opłaty.
 7. Sprawozdawczość z zakresu prowadzonych spraw.

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875).
 3. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  ( tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67).
 6. Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1289).
 8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.),
 9. Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2017 r. poz.1201).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca przy monitorze ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

 

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach, w rozumieniu ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko referenta ds. gospodarowania odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 27.11.2017 r. do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

BURMISTRZ PŁOTÓW

mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 16-11-2017 13:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 16-11-2017 13:57