Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XVII/163/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 18 kwietnia 2008r.w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Uchwała Nr XVII/163/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 18 kwietnia 2008r.

 

w sprawie: bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości oraz od ceny sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych oraz ustalenia stawki oprocentowania rozłożonej na raty opłaty
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

 

            Na podstawie art. 4 ust. 5, 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 oraz z 2007r. Nr 191, poz. 1371) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600i 1601 oraz z 2007r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218)
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

  1. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe.
  2. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 dotyczy również właścicieli lokali mieszkalnych, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego         i jest ustalony zgodnie z art. 3 ust. 3 lub ust. 7 ustawy z 24 czerwca 1994r.                        o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004r. Nr 141, poz. 1492).
  3. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 50% od opłaty z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości niezabudowanych, zbytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych zabudowanych na cele mieszkaniowe (nieruchomości macierzystych).
  4. Bonifikatę określoną w ust. 1-3 stosuje się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
  5. Bonifikaty określonej w ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, gdy użytkownik wieczysty korzysta z bonifikaty określonej w art. 4 ust. 8-10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
  6. Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty upływa wraz z ustawowym terminem składania wniosków o przekształcenie.
  7. Bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, spełniających łącznie następujące warunki:

a)    budynki położone na nieruchomości zostały zgłoszone do użytkowania zgodnie
z przepisami prawa budowlanego lub wnioskodawca nabył nieruchomość zabudowaną, a budynki ujawnione zostały w księdze wieczystej.

b)    funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowy na nieruchomości.

8.    Warunki określone w ust. 7 stosuje się również do nieruchomości macierzystych,
o których mowa w ust. 3.

9.    W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, bonifikatę określoną  w ust. 1 stosuje się proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

10. W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości macierzystej, bonifikatę określoną w ust. 3 stosuje się proporcjonalnie do części nieruchomości macierzystej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

11. Bonifikaty określonej w ust. 1-3 nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty posiada zadłużenie wobec Gminy Płoty związane z nieruchomością stanowiąca przedmiot przekształcenia,

12. Bonifikatę określoną w ust. 1-3 stosuje się w postępowaniach prowadzonych
w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, które do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały nie zostały zakończone decyzją ostateczną.

13. Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

14. Opłata za przekształcenie ustalana jest w oparciu o wartość nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności.

15. Opłatę za przekształcenie stanowi różnica pomiędzy wartością nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności a wartością nieruchomości, jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, ustaloną zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień przekształcenia.

16. Wartość nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego określają rzeczoznawca majątkowi na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Płotach.

17. Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 90% od opłaty  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,         o których mowa w ust. 1 i 3 jeśli wieczysty użytkownik uiścił z góry opłatę z tytułu wieczystego użytkowania za cały jego okres.

 

§ 2.

 

W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Płoty, nieuiszczona część rozłożonej na raty opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

 

§ 3.

 

1.    Wyraża się zgodę na udzielanie bonifikaty w wysokości 50% od ustalonej zgodnie
z ust. 10 pozostałej do zapłaty części ceny sprzedaży nieruchomości.

2.    Bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się przy sprzedaży w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami:

1) nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe pozostających w dniu wejścia
w życie niniejszej uchwały w użytkowaniu wieczystym, spełniających łącznie następujące warunki:

            a) budynki położone na nieruchomości zostały zgłoszone do użytkowania zgodnie
            z przepisami prawa budowlanego lub wnioskodawca nabył nieruchomość                    zabudowaną, a budynki ujawnione zostały w księdze wieczystej,

b) funkcja mieszkaniowa stanowi minimum 51% powierzchni użytkowej zabudowy na nieruchomości,

c) nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe w miejscowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty,

2) nieruchomości niezabudowanych, zbytych przez jednostki samorządu terytorialnego lub Skarb Państwa na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych na cele mieszkaniowe (nieruchomości macierzystych) z zastrzeżeniem, że nieruchomość macierzysta spełnia warunki określone w pkt. 1.

3.    W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, bonifikata może być udzielona wyłącznie proporcjonalnie do części wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

4.    W przypadku wielofunkcyjnego zagospodarowania nieruchomości macierzystej, przy nabyciu nieruchomości, o których mowa w ust. 2 pkt 2, bonifikata może być udzielona wyłącznie proporcjonalnie do części nieruchomości macierzystej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

5.    Bonifikatę określoną w ust. 1 stosuje się na wniosek użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej przedmiot sprzedaży i przy jednorazowej zapłacie należności z wymienionego tytułu.

6.    Termin składania wniosków o udzielenie bonifikaty upływa 31 grudnia 2009r.

7.    Bonifikaty nie stosuje się, gdy użytkownik wieczysty posiada zadłużenie wobec Gminy Płoty związane z nabywaną nieruchomością.

8.    Udzielona bonifikata podlega zwrotowi w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.

9.    Cena sprzedaży nieruchomości jest ustalana w oparciu o wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności.

10. Na poczet ceny sprzedaży nieruchomości zalicza się kwotę równą wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego, ustaloną wg zasad obowiązujących na dzień sprzedaży.

11. Wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego określa rzeczoznawca majątkowy na zlecenie Urzędu Miejskiego
w Płotach.

 

§ 4.

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 5.

 

Traci moc uchwała Nr XLII /347/ 2002 z dnia 24 maja 2002r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowani wieczystego
w prawo własności.

 

§ 6.

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

       Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 12:21