herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXIX/210/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Uchwała Nr XXIX/210/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.) oraz §9 uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2017 (uchwała Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2016 r. Nr XXV/180/16)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt do kwoty 1.646.810,72 PLN z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 1.646.810,72 PLN.

§ 2. 1. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2026, w ratach kwartalnych, z dochodów własnych gminy z tytułu podatków i opłat, w ramach budżetów rocznych.

2. Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

3. Wybór banku nastąpi zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Płoty do zawarcia umowy kredytowej i zaciągnięcia zobowiązania wekslowego, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie, w celu jej zabezpieczenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 14-09-2017 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2017
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2017 14:14