herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXII/224/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Potuliniec, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko

Uchwała Nr XXXII/224/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie:  użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty  w obrębie Potuliniec, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko

Na podstawie  art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się  użytek ekologiczny stanowiący część działki nr 337/3 obręb Potuliniec, gmina

Płoty, o powierzchni 6,89 ha.

Opis użytku ekologicznego i jego lokalizację zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W stosunku do wymienionego użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

c) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz

obszarów wodno-błotnych,

d) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

e) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu,

f) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb  oraz wykonywania czynności

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

g) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym, wymienionym w §  1 sprawuje Nadleśniczy  Nadleśnictwa

Resko.

§ 4. Traci  moc Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego nr 7/98 z dnia 30 lipca 1998r. w sprawie

uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie gmin Płoty, Radowo Małe,

Resko(Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 20 z 1998r., poz. 151).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr  XXXII/224/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2017 r.

1

Nazwa użytku

Dawna kopalnia torfu

2

Położenie

woj. zachodniopomorskie powiat gryficki gmina Płoty

obręb Potuliniec - działka ewidencyjna 337/3 (pow. 6,89 ha), (Nadleśnictwo Resko, leśnictwo Potuliniec, oddz. 337a)

3

Sprawujący nadzór

Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko

4

Szczególne cele ochrony

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i estetycznych cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych, torfowiskowych i podmokłych z charakterystyczną dla nich roślinnością oraz będących miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt.

5

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony

 

6

Zakazy właściwe dla obiektu

Art. 45, ust. 1. pkt 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11

7

Opis przyrodniczy

Teren po byłej kopalni torfu. Wyrobiska zalane wodą będące miejscem rozrodu wielu gatunków ptaków. Obszar rozgraniczający tereny leśne od polnych.

8

Powierzchnia

Ogółem 6,89 ha, w tym (337a) E-N 6,89 ha

9

Ocena skutków powołania formy ochrony

Nie przewiduje się negatywnych skutków powołania formy ochrony przyrody. Brak zagrożenia nadmierną presją człowieka w razie odwiedzania przez ludność.

Lp.

X

Y

1

249616,12

661162,27

2

249615,68

661160,40

3

249530,86

661137,07

4

249531,92

661159,34

5

249552,06

661191,15

6

249570,09

661214,48

7

249566,91

661247,35

8

249523,99

661251,34

9

249524,82

661266,70

10

249521,66

661328,58

11

249534,50

661425,82

12

249603,65

661501,43

13

249626,20

661588,08

14

249705,01

661696,03

15

249774,09

661743,29

16

249791,29

661738,55

17

249767,11

661655,74

18

249710,12

661587,93

19

249632,65

661234,62

20

249670,82

661357,62

21

249666,58

661371,40

22

249718,53

661419,12

23

249729,50

661422,98

24

249732,22

661423,95


 

uzasadnienie

 

 Nadleśnictwo Resko zwróciło się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Płotach o ustanowienie na nowo istniejącego użytku ekologicznego stanowiącego część działki nr 337/3 obręb Potuliniec gm. Płoty. Powodem jest zmiana powierzchni użytku z 6,24 ha na 6,89 ha, która wynika z nowych pomiarów przeprowadzonych dla Nadleśnictwa Resko na lata 2008 - 2017, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska (DL-Ipn-611-37/1077/09 z dnia 14.05.2009r.). Zmiana powierzchni ma jedynie charakter porządkowy i nie ma wpływu na przedmioty ochrony pozostające ostatecznie                  w pierwotnych granicach ustanowionych wcześniej form ochrony przyrody.

Zasadność podjęcia uchwały w powyższej sprawie potwierdza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (WOPN-OG.600.30.2016.AA z dnia 28.10.2016r.).

Opisany wyżej użytek ekologiczny obejmuje teren po byłej kopalni torfu. Wyrobiska zalane wodą są miejscem rozrodu wielu gatunków ptaków. Obszar rozgranicza tereny leśne od polnych.

Celem ochrony ustanawianego użytku jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i estetycznych cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych, torfowiskowych i podmokłych z charakterystyczną dla nich roślinnością oraz  będących miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego  i innych gatunków zwierząt.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 21-07-2017 11:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2017 11:51