Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXII/222/2017 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko

Uchwała Nr XXXII/222/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: użytków ekologicznych położonych na terenie Gminy Płoty w obrębie Kocierz, będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko

Na podstawie art. 18 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze  zm.) oraz art.. 44 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.z 2016r., poz. 2134 ze zm.), Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Ustanawia się użytek ekologiczny stanowiący działkę nr 2/4 obręb Kocierz gmina Płoty,

o powierzchni 4,94 ha).

Opis użytku ekologicznego i jego lokalizację zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W stosunku do wymienionego użytku ekologicznego wprowadza się następujące zakazy:

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,

b) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo

racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej,

c) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz

obszarów wodno - błotnych,

d) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych,

e) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów  i bursztynu,

f) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz

tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką,

g) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Nadzór nad użytkiem ekologicznym, wymienionym w § 1 sprawuje Nadleśniczy Nadleśnictwa

Resko.

§ 4. Traci moc Rozporządzenie Wojewody Szczecińskiego nr 7/98 z dnia 30 lipca 1998r. w sprawie

uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie gmin Płoty, Radowo Małe, Resko

( Dziennik Urzędowy Województwa Szczecińskiego z 1998r., Nr 20, poz. 151).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXII/222/2017
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 30 czerwca 2017 r.1

1

Nazwa użytku

Niecka Kocierz

2

Położenie

woj. zachodniopomorskie

powiat gryficki

gmina Płoty

obręb Kocierz ? działka ewidencyjna 2/4 (pow. 4,94 ha),

 

(Nadleśnictwo Resko, leśnictwo Płoty, oddz. 2a, 2b, 2c, 2d,

3

Sprawujący nadzór

Nadleśniczy Nadleśnictwa Resko

4

Szczególne cele ochrony

Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i estetycznych cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych, torfowiskowych i podmokłych z charakterystyczną dla nich roślinnością oraz będących miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt.

5

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony

-

6

Zakazy właściwe dla obiektu

Art. 45, ust. 1. pkt 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11

7

Opis przyrodniczy

Teren porośnięty licznymi gatunkami drzew i krzewów w niecce terenowej okolony lustrem wody, stanowiący miejsce bytowania łabędzi, łysek i kaczek

8

Powierzchnia

Ogółem 4,94 ha, w tym (2a) E-R IVa 0,17 ha, (2b) E-N 3,97 ha, (2c) E- Lz 0,73 ha, (2d) E-N 0,07 ha

9

Ocena skutków powołania formy ochrony

Nie przewiduje się negatywnych skutków powołania formy ochrony przyrody. Brak zagrożenia nadmierną presją człowieka w razie odwiedzania przez ludność.

Lp.

X

Y

1

254557,62

671617,94

2

254744,51

671480,41

3

254688,50

671353,95

4

254676,49

671324,89

5

254559,63

671343,27

6

254556,91

671343,87

7

254539,42

671324,28

8

254664,71

671603,97

9

254667,10

671603,66

10

254753,77

671593,09

11

254772,66

671590,81

12

254772,23

671584,75

13

254760,18

671478,62

14

254749,50

671479,86

15

254541,83

671332,18

16

254554,17

671372,99

17

254548,90

671489,52

18

254585,48

671565,70

19

254576,97

671581,67

20

254586,17

671614,20

21

254633,26

671608,05

 

 

 


 

uzasadnienie

 

 Nadleśnictwo Resko zwróciło się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Płotach o ustanowienie na nowo istniejącego użytku ekologicznego stanowiącego działkę nr 2/4 obręb Kocierz gm. Płoty. Powodem jest zmiana powierzchni użytku z 4,85 ha na 4,94 ha, która wynika z nowych pomiarów przeprowadzonych dla Nadleśnictwa Resko na lata 2008 - 2017, zatwierdzonego decyzją Ministra Środowiska (DL-Ipn-611-37/1077/09 z dnia 14.05.2009r.). Zmiana powierzchni ma jedynie charakter porządkowy i nie ma wpływu na przedmioty ochrony pozostające ostatecznie                  w pierwotnych granicach ustanowionych wcześniej form ochrony przyrody.

Zasadność podjęcia uchwały w powyższej sprawie potwierdza Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie (WOPN-OG.600.30.2016.AA z dnia 28.10.2016r.).

Opisany wyżej użytek ekologiczny obejmuje teren porośnięty licznymi gatunkami drzew i krzewów w niecce terenowej okolony lustrem wody, stanowiący miejsce bytowania łabędzi, łysek i kaczek.

Celem ochrony ustanawianego użytku jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i estetycznych cennych ekosystemów zlokalizowanych na terenach bagiennych, torfowiskowych i podmokłych z charakterystyczną dla nich roślinnością oraz  będących miejscem bytowania i rozrodu ptactwa wodnego  i innych gatunków zwierząt.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 21-07-2017 11:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-07-2017 11:50