herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

UCHWAŁA NR XXXII/226/2017 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach.

Uchwała Nr XXXII/226/2017
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r.  w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Płotach.

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                                 (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579 z późn. zm.) oraz art. 9, art.11 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tj. Dz.U. z 2017r. poz. 862) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Płotach, będącego załącznikiem do uchwały                    Nr XXV/208/2000 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 listopada 2000r. wprowadza się następujące zmiany:

1. ilekroć w Statucie występuje nazwa ?Miejsko ? Gminny Ośrodek Kultury w Płotach? zastępuje się ją nazwą ?Miejsko ? Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach?.

2. ilekroć w Statucie występuje nazwa skrócona ?MGOK w Płotach? zastępuje się ją nazwą                           ?MGOKiS w Płotach?.

3. w § 7 ust. 1 po tiret ósmym dodaje się tiret:

?-  świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych w ramach własnej i zleconej działalności,                        o której mowa w niniejszym punkcie oraz imprez okolicznościowych organizowanych na zlecenie innych podmiotów,?.

4. § 8 pkt 1 przyjmuje następujące brzmienie:

?1.  Na czele Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach stoi Dyrektor, którego powołuje                i odwołuje Burmistrz Płotów.?.

5. w § 14 dodaje się pkt. 4 i 5 w brzmieniu:

?4)  Dom Kultury może używać logo stanowiące Załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

5) Hala Sportowo-Widowiskowa w Płotach może używać nazwy własnej ?REGA ARENA? oraz logo stanowiące złącznik nr 2 do niniejszego Statutu?.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 10-07-2017 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 10-07-2017 15:01