herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Protokół Nr XXXI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 01 czerwca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 01 czerwca 2017 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

Porządek posiedzenia

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

2. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu : „ Honorowego obywatela Płot

dla Pana Adama Ryszarda Klimko ”.

3. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

4. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina otworzył XXXI uroczyste posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów szkół, sołtysów, ks. proboszcz, grono pedagogiczne, pracowników szkoły, jubilata Pana Adama Klimko, Skarbnik Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz, Burmistrza Pana Mariana Malińskiego oraz Z-cę Burmistrza Pana Sławomira Nowaka. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym że nie było pytań do przedstawionego porządku obrad odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem porządku

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Przewodniczący poprosił, aby w imieniu wnioskodawców głos zabrał Dyrektor Gimnazjum w Płotach Pan Ryszard Maliński.

Dyrektor Gimnazjum Pan Ryszard Maliński zaprezentował sylwetkę wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Płotach Pana Adama Klimko. Szczegółowa prezentacja w/w osoby stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący poinformował zebranych, iż Rada Miejska przyjęła w/w wniosek jednogłośnie. Następnie przedstawił treść uchwały.

Przewodniczący zapytał kto jest za nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Płot Panu Adamowi Ryszardowi Klimko.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym

- 10 głosów „za” nadaniem tytułu Honorowego Obywatela Płot Panu Adamowi Ryszardowi Klimko.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Burmistrz Marian Maliński w swoim wystąpieniu wspominał czasy, kiedy to był uczniem, a Pan Adam Klimko Dyrektorem. Życzył też wszystkim szkołom, aby w swoim gronie mieli tak wspaniałego nauczyciela, wychowawcę, dyrektora, przyjaciela. Po przemówieniu Burmistrz złożył jubilatowi gratulację oraz wręczył pamiątkową paterę i kwiaty.

Honorowy Obywatel Miasta Płoty Pan Adam Klimko podziękował za zaszczyt i honor jaki go spotkał i oznajmił, iż nigdy nie splami nadanego tytułu.

 

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystym posiedzeniu Sesji i zakończył obrady.

 

Protokołowała:

Beata Krzywda

Przewodniczący Rady

 

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-07-2017 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 04-07-2017 10:07