Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Protokół Nr XXX Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 maja 2017 r.

 

P R O T O K Ó Ł Nr XXX

 

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 maja 2017 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 10.

Porządek posiedzenia

 

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

e) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

f) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami

 1. Przyjęcie sprawozdania z działalności Urzędu Miejskiego za 2016 rok.

 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza za 2016 rok.

 3. Procedura w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi Płotów:

 1. Prezentacja sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2016 r.

 2. Prezentacja sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2016 r.

 3. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2016 r

 4. opinia Komisji Budżetu, Finansów i Rolnictwa o wykonaniu budżetu Gminy w 2016 r.

 5. wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy w 2016 r.

 6. uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2016 r.

 7. dyskusja

 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok.

 9. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 r.

 10. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Płotów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 r.

 

Przerwa w obradach.

 

 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straż Miejskiej.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie lokalizacji nowych przystanków przy drodze wojewódzkiej 152 w miejscowości Czarne i Makowiska.

 2. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Płoty.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Wyszoborze gm. Płoty”.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2017-2028.

 7. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu Gminy Płoty za I kwartał 2017r.

 8. Przyjęcie informacji w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Płoty za 2016r.

 9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina otworzył XXX posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów szkół, sołtysów, prezesów klubów sportowych, służby mundurowe, Skarbnik Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz, Burmistrza Pana Mariana Malińskiego oraz Z-cę Burmistrza Pana Sławomira Nowaka. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

W związku z tym że nie było pytań do przedstawionego porządku obrad odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem porządku

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

Przewodniczący P. Jasina zapytał kto jest za przyjęciem protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w biurze rady?

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem protokołu.

Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

 

Następnie Burmistrz Płotów Pan Marian Maliński przedstawił informację
z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przewodniczący P. Jasina nadmienił, że towarzyszył Burmistrzowi M. Malińskiemu
w jego działalności. Ponadto w omawianym okresie międzysesyjnym uczestniczył w uroczystościach i oficjalnych spotkaniach, a także spotkaniach roboczych, nadzorował pracę Rady Miejskiej i Biura Rady oraz pełnił stałe dyżury i przyjmował interesantów.

Informacja z działalności Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

Przystąpiono do pkt 2

Przewodniczący P. Jasina zaznaczył, że sprawozdanie z działalności Urzędu Miejskiego za 2016 rok było analizowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Następnie zapytał czy są pytania do w/w sprawozdania.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w sprawozdania odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem sprawozdania.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdanie.

 

Przystąpiono do pkt 3

Burmistrz M. Maliński przedstawił sprawozdanie z działalności Burmistrza za 2016 rok, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w sprawozdania odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem sprawozdania.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w sprawozdanie.

 

Przystąpiono do pkt 4 a

Przewodniczący P. Jasina oznajmił, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2016 rok było analizowane przez Wysoką Radę. Następnie zapytał czy są pytania do w/w sprawozdania.

Brak pytań.

Przystąpiono do pkt 4 b

Przewodniczący P. Jasina zapytał czy są pytania odnośnie sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2016 rok?

Brak pytań.

Przystąpiono do pkt 4 c

Pani Skarbnik Elżbieta Charkiewicz przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie wydania pozytywnej opinii z wykonania budżetu za 2016 rok.

Przystąpiono do pkt 4 d

Przewodnicząca Komisji Budżetu Pani Danuta Andrejczuk przedstawiła opinię Komisji Budżetowej odnośnie zaopiniowania wykonania budżetu za 2016 rok.

 

Przystąpiono do pkt 4 e

Przewodniczący oznajmił, iż w/w opinię komisja budżetu przekazała komisji rewizyjne, która wystąpiła do RIO o udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2016 rok.

Przystąpiono do pkt 4 f

Pani Skarbnik E. Charkiewicz przedstawiła pozytywną opinię RIO w sprawie wydania opinii, o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2016 rok.

Przystąpiono do pkt 4 g

Przewodniczący P. Jasina zapytał kto chciałby zabrać głos?

Przystąpiono do pkt 4 h

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płoty za 2016 rok.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4 i

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały dot. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Płoty za 2016 rok.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4 j

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił projekt uchwały dot. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Płotów za 2016 rok.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przewodniczący P. Jasina pogratulował Burmistrzowi M. Malińskiemu absolutorium. Zaznaczył, że jest jeszcze wiele zadań inwestycyjnych do zrobienia oznajmił, iż dzięki środkom pomocowym, o które będziemy aplikować zadania te zostaną w dużej części zrealizowane.

Burmistrz podziękował za udzielone mu zaufanie i pomoc wszystkim Radnym, Sołtysom, Kierownikom jedn. organizacyjnych, jak również najbliższym współpracownikom Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz oraz Wiceburmistrzowi S. Nowakowi.

15 min. przerwa w obradach.

Przystąpiono do pkt 5

Wiceburmistrz Sławomir Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwiązania Straż Miejskiej.

 

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6

Burmistrz M. Maliński przedstawił projekt uchwały dot. lokalizacji nowych przystanków przy drodze wojewódzkiej 152 w miejscowości Czarne i Makowiska.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie 0003 m. Płoty.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9

Wiceburmistrz S. Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Wyszoborze gm. Płoty”.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 10

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty w 2017r.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11

Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoty na lata 2017-2028.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

 

Przystąpiono do pkt 12

Pani Skarbnik przedstawiła informacje z wykonania budżetu Gminy Płoty za I kwartał 2017r.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w informacji odbyło się głosowanie.

 

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 13

Przewodniczący P. Jasina wyjaśnił, że informacja dot. zasobów pomocy społecznej w Gminie Płoty była prezentowana na wspólnym posiedzeniu komisji.

W związku z tym, że nie było pytań do w/w informacji odbyło się głosowanie.

Na 10 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 14

Przewodniczący poinformował i zaprosił wszystkich chętnych na Sesję Rady Powiatu, która odbędzie się w dniu 31.05.2017 roku w hali widowiskowo-sportowej w Płotach. Przypomniał również o uroczystych obchodach jubileuszu Szkoły Podstawowej nr 2 w Płotach, które odbędą się 01.06.2017r. przy ul. Batorego.

Sołtys Wytoku zapytał dlaczego w naszej gminie jest pobierana opłata za zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, a w innych gminach nie pobiera się tej opłaty?

Wiceburmistrz wyjaśnił, że opłata pobierana jest zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z której wynika kto jest z niej zwolniony.

 

Przewodniczący P. Jasina podziękował wszystkim zebranym za udział
w obradach sesji i zakończył posiedzenie.

 

 

Protokołowała:

Beata Krzywda Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 04-07-2017 10:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 04-07-2017 10:05