Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Podinspektor w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Płotach

Data ogłoszenia naboru

15.05.2017 r.

Termin składania dokumentów

26.05.2017 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe magisterskie.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. W zakresie obsługi biura rady:

- przygotowanie organizacyjne i techniczne posiedzeń Rady Miejskiej,

komisji rady oraz zebrań wiejskich i osiedlowych,

- sporządzenie pełnej dokumentacji z tych obrad i spotkań,

- prowadzenie dokumentacji i stała współpraca z organizacjami

społecznymi, zawodowymi i stowarzyszeniami funkcjonującymi

na terenie gminy Płoty, oraz innymi organizacjami pozarządowymi,

- prowadzenie biura rady i sekretariatu jej przewodniczącego,

- przygotowywanie i realizacja procedur związanych ze zlecaniem

zadań publicznych do realizacji organizacjom pozarządowym i innym

jednostkom realizującym zadania pożytku publicznego, zawieranie

umów, kontrola realizacji umów, przyjmowanie sprawozdań i ich

merytoryczna kontrola,

- przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi,

- opracowanie i realizacja programu współpracy z organizacjami

pozarządowymi,

 1. W zakresie spraw administracyjno – gospodarczych:

- dokonywanie zakupu materiałów biurowych na potrzeby Urzędu
i środków czystości pracownikom gospodarczym.

 

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 3. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 4. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.).
 5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67).
 6. Kodeks postępowania administracyjnego.
 7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.).

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

 

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem
„Nabór na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Płotach”
do dnia 26.05.2017 r. do godz. 15.00:

 

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

 

BURMISTRZ PŁOTÓW

mgr inż. Marian Maliński

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 15-05-2017 14:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 15-05-2017 14:03