Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 marca 2017 r.

P R O T O K Ó Ł   Nr XXVIII

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 marca 2017 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 11.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia,

b) stwierdzenie quorum,

            c) przyjęcie porządku obrad,

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

f) informacja Burmistrza Płotów z prac między sesjami

g) informacja Przewodniczącego Rady z prac między sesjami.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Płoty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 184/4, położonej w obrębie 0018 Sowno.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów                  do nowego ustroju szkolnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata                  2017-2028 r.
 9. Inauguracja obchodów 740-lecia miasta Płoty i otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Historycznej w Płotach.
 10. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 11. Zakończenie posiedzenia.
 1. Przewodniczący Rady Miejskiej w Płotach Pan Piotr Jasina otworzył  XXVIII posiedzenie Sesji Rady Miejskiej, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, dyrektorów placówek oświatowych, kierowników referatów, sołtysów, Burmistrza Pana Mariana Malińskiego, Wiceburmistrza Pana Sławomira Nowaka oraz Skarbnika Gminy Panią Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad. Wyjaśnił, że po pkt. 9 zostanie omówiony pkt. 11, a po krótkiej przerwie  rozpocznie się inauguracja obchodów 740 – lecia miasta Płoty i otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Historycznej w Płotach.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego porządku obrad odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem porządku obrad.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w porządek obrad.

Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniego posiedzenia bez odczytywania, który jest dostępny w Biurze Rady.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem protokołu.

Radni jednogłośnie przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia.

Następnie Burmistrz Płotów Pan Marian Maliński przedstawił informację
 z prac między sesjami, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący P. Jasina również przedstawił informację dotyczącą prac w okresie międzysesyjnym oraz nadmienił, że towarzyszył Burmistrzowi w wielu wydarzeniach, które miały  miejsce w Gminie Płoty.

 

Przystąpiono do pkt 2:

Burmistrz Marian Maliński przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 3:

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, działki nr. 234/32 w miejscowości Wytok.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  działki nr. 68 w miejscowości Sowno.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  działki nr. 326/2 w miejscowości Wicimice.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 4:

Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie kupna na rzecz Gminy Płoty nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. geodezyjnym 184/4, położonej w obrębie 0018 Sowno.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 5:

Wiceburmistrz Sławomir Nowak przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Płoty na okres od dnia 01.05.2017r. do dnia 30.04.2018r.Nastepnie poinformował, że Komisja Oświaty złożyła wniosek dotyczący w/w projektu uchwały i poprosił o przedstawienie wniosku Przewodniczącego Komisji Oświaty Pana Marcina Makowieckiego.

Przewodniczący Komisji Oświaty Pan M. Makowiecki przedstawił wniosek, aby opłatę abonamentową za odczyt liczników pozostawić bez podwyżki i pobierać opłatę                                            w dotychczasowej kwocie.

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 4 głosy „za” przyjęciem  wniosku,

- 2 głosy „wstrzymały się” od głosowania,

- 3 głosy „przeciw”.

Radni większością głosów przyjęli w/w wniosek.

 

Radny Stanisław Rusin poprosił o przedstawienie cen wody i ścieków w gminach ościennych.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Stanisław Wojsznis przedstawił Radnym zestawienie opłat za wodę i ścieki w gminach ościennych.

 

Przewodniczący zapytał kto jest za przyjęciem projektu  uchwały z uwzględnieniem wniosku Komisji Oświatowej?

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 głosów „za” przyjęciem  uchwały,

- 1 głos „przeciw” .

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoty.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 7:

 

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczącej dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego uzyskała pozytywną opinię Kuratora Oświaty.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 8 głosów „za” przyjęciem  uchwały,

- 1 głos „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 8:

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2017 r.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 9:

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie  zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2028 r.

W związku z tym, że nie było pytań, dotyczących przedstawionego projektu uchwały odbyło się głosowanie.

 

Na 9 radnych w głosowaniu jawnym

- 9 głosów „za” przyjęciem w/w uchwały.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 11:

 

Przewodniczący zapytał Dyrektora ZGKiM Pana S. Wojsznisa czy w tej kadencji jest szansa na wykonanie wodociągu w miejscowości Gostyń i na ul. Kolonia Nowogardzka w Płotach?

Dyrektor ZGKiM  wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wykonanie wodociągu na ul. Kolonia Nowogardzka, to ZGKiM jest wstanie przełożyć wodę nawet w roku bieżącym, ale wiąże się             to również z przebudową drogi.

Burmistrz wyjaśnił, że jeżeli chodzi o miejscowość Gostyń to inwestycja jest                                                 w przygotowaniu, trwa opracowanie dokumentacji technicznej. Oznajmił, że inwestycja powinna zostać zrealizowana do 2018 roku, zaznaczył przy tym, że przyłącza  do każdej posesji będą musiały być wykonane indywidualnie przez mieszkańców.

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Józefa Malinowskiego o przedstawienie treści protokołu z kontroli Straży Miejskiej, która odbyła się 21 lutego br. i dotyczyła działalności SM w II półroczu 2016r.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił treść protokołu z kontroli SM.

 

Na salę posiedzeń przybył Radny Pan Jerzy Nowicki oraz Radny Pan Władysław Pawelec                      ( godz. 955).

 

Radny Tomasz Buchholc wyjaśnił, iż po wcześniejszej kontroli SM został opracowany program naprawczy, który jak wynika z przeprowadzonej kontroli nie został zrealizowany. Nadmienił, iż w poprzedniej kadencji złożono wniosek o wykonanie monitoringu miasta                         i został przygotowany projekt instalacji monitoringu, który należałoby wdrożyć.                               Komendant Straży Miejskiej Pan Radosław Stawicki nadmienił, iż ma nadzieje, że decyzje które zapadną będą słuszne i przyniosą zmierzony efekt.

Burmistrz wyjaśnił, że decyzja w sprawie likwidacji SM należy do Wysokiej Rady. Zaznaczył, że SM bardzo dobrze wywiązywała się z zabezpieczania wszelkich imprez masowych, wyłapywania bezdomnych zwierząt, jak również z doręczania decyzji administracyjnych. Nadmienił, że likwidacja SM będzie skutkować potrzebą zatrudnienia gońca, ponieważ znacząco wzrosły koszty wysyłanej korespondencji, jak również hycla do wyłapywania bezpańskich psów. Burmistrz oznajmił, że organem decyzyjnym jest Wysoka Rada.

 

Przewodniczący poprosił Wysoką Rade o zajęcie stanowiska odnośnie likwidacji SM.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym

- 7 głosów „za” likwidacją SM,

- 4 głosy „wstrzymały się” od głosowania.

Radni większością głosów opowiedzieli się za likwidacją SM.

 

Sołtys Mechowa Pani Iwona Taśmińska zapytała czy plac na którym została wybudowana świetlica wiejska w Mechowie został przekazany przez Agencje Nieruchomości Rolnych na rzecz gminy, ponieważ zwróciła się z wnioskiem o granty i okazało się, że aby je otrzymać gmina musi posiadać tytuł prawny do tej działki.

Burmistrz oznajmił, że gmina otrzymała prawo dysponowania gruntem i wystąpiła do agencji o bezpłatne przekazanie na rzecz gminy ok. 60 działek. Wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy agencja przekazała dwadzieścia kilka działek, natomiast na przekazanie pozostałych gmina wciąż czeka. Nadmienił, że ANR jest instytucja niezależną i wszystko zależy od tego kiedy podejmie taką decyzję oraz, że działka, o której mowa nie została jeszcze gminie formalnie przekazana.

Radny Marcin Makowiecki poprosił chętnych aby po sesji wyrazili swoje zdanie w sprawie poddania pod referendum ogólnokrajowe sprawy reformy systemu oświaty.

Radny Stanisław Rusin złożył następujące wnioski:

-  o wycięcie drzewa naprzeciwko świetlicy wiejskiej w miejscowości Lisowo, którego środek jest zmurszały,

- o naprawienie trzech lamp oświetleniowych  w miejscowości Lisowo na drodze prowadzącej do bloków  i przycięcie drzew, które te lampy zasłaniają,

- o zamontowanie przez rejon dróg powiatowych progu spowalniającego w miejscowości Potuliniec naprzeciwko placu zabaw.

Burmistrz wyjaśnił, że progi spowalniające zgodnie z ustawą są montowane w miejscach                    o dużym natężeniu ruchu.

Sołtys Mechowa Pani I. Taśmińska złożyła wniosek o naprawę drogi w miejscowości Mechowo od cmentarza do sklepu.

 

 

Przewodniczący ogłosił przerwę do godz. 1100.

 

 

 

Po przerwie odbyła się inauguracja obchodów 740-lecia miasta Płoty i otwarcie II Międzynarodowej Konferencji Historycznej w Płotach, na którą zostali zaproszeni m.in. Dariusz Bieniek, dr hab. Joachim v. Wedel  (Uniwersytet Szczeciński), dr hab. Vanessa de Senarclens v. Bismarck-Osten (Uniwersytet Humboldta w Berlinie),  dr hab. Andrzej Janowski (Instytut Archeologii i Etnologii PAN Oddział w Szczecinie),  dr Paweł Migdalski (Uniwersytet Szczeciński), Anna Bartczak (Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie).  Na konferencji zaprezentowano odczyty i prezentacje multimedialne dotyczące historii i współczesności miasta Płoty.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Płotach Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym za udział w XXVIII posiedzeniu sesji Rady Miejskiej i zamkną obrady.

 

Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                                                                              Piotr Jasina    

 

 

Protokołowała:   

Beata Krzywda  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 07-04-2017 16:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-04-2017
Ostatnia aktualizacja: - 07-04-2017 16:12