Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Podinspektor w referacie księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego
w Płotach

Data ogłoszenia naboru

27.01.2017 r.

Termin składania dokumentów

07.02.2017 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

 1. Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wykształcenie wyższe.
 3. Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Nieposzlakowana opinia.
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.
 8. Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Prowadzenie dokumentacji dot. naliczania i rozliczania podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Prowadzenie dokumentacji dot. centralizacji podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Wystawianie faktur VAT dla kontrahentów.
 4. Rozliczanie podatku VAT z Urzędem Skarbowym.
 5. Wystawianie not obciążeniowych dla kontrahentów.
 6. Rozliczanie rozmów telefonicznych pracowników Urzędu.
 7. Rozliczanie prac społecznie-użytecznych oraz robót publicznych.
 8. Rozliczanie porozumień między jednostkami organizacyjnymi dot. robót publicznych.
 9. Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, tj. ewidencja, naliczanie i rozliczanie Funduszu.
 10. Przygotowywanie danych do opracowania: jednostkowych planów dochodów i wydatków budżetowych, jednostkowych harmonogramów dochodów i wydatków budżetowych.
 11. Bieżąca analiza wykonania budżetu w odniesieniu do planu i harmonogramu w poszczególnych jednostkach budżetowych.
 12. Przygotowywanie projektu budżetu gminy.

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.
  z 2016 r., poz. 1047 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.).
 4. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446).
 6. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.).
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011 r., poz. 67)
  .
 8. Kodeks postępowania administracyjnego.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

Wymagane dokumenty w ofercie

 1. List motywacyjny.
 2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 3. Kwestionariusz osobowy.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.
 5. Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.
 6. Posiadane referencje.
 7. Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.
 8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.
 10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane
w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekroczył 6%.

W związku z powyższym nie ma zastosowania zasada pierwszeństwa
w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym określona w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie
z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Płotach”  do dnia 07.02.2017 r. do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowe informacje pod nr tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

UWAGI

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego
w Płotach oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

                                                                                                           

  BURMISTRZ PŁOTÓW

 

                                                                                                          mgr inż. Marian Maliński

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 27-01-2017 11:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 27-01-2017 11:58