Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XXV/180/16
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze  zm.) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 258  ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r.  poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie - 38.659.845,74 zł

1) dochody bieżące -34.718.464,00 

2) dochody majątkowe - 3.941.381,74 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 39.129.613,74 zł

z tego:

1) wydatki bieżące -33.834.674,97 zł

2) wydatki majątkowe - 5.294.938,77 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 469.768,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wart., kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 469.768,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwotach:

1) przychody - 5.443.435,67 zł

2) rozchody -4.973.667,67 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 149.000,00 zł

2) celowe w kwocie - 106.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.             

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6):

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 292.711,30 zł

§ 8. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

1) przychody - 5.114.233,00 zł

2) wydatki - 5.105.467,00 zł

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 1.646.810,72 zł

3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  - 3.326.856,95 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §9, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie - 822.427,00 zł

b. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie - 15.000,00 zł

2) celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych  (załącznik nr 10) w kwocie - 536.500,00 zł

3) podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (załącznik Nr 11) w kwocie - 30.000,00 zł

§ 12. 1. Ustala się dochody(załącznik Nr 12) w kwocie - 136.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki (załącznik Nr 12) w kwocie - 130.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki (załącznik Nr 12) w kwocie - 6.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13.  Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                                                                              w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 13

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. majątkowych

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty - 100.000,00 zł;

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych banach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 18-01-2017 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 18-01-2017 10:55