Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXII/141/16 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2017

Uchwała Nr XXII/141/16
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 24 sierpnia 2016 r.

w sprawie : określenia założeń polityki budżetowej na rok 2017

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz § 2 pkt 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

 Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się na rok budżetowy 2017 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

1.  Inwestycje:

a)  rozbudowa i modernizacja systemu dróg i ulic gminnych w Gminie Płoty;

b)  uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną;

c)  budowa terenów rekreacyjnych, rekreacyjno  - sportowych, przystani kajakowych, tras rowerowych na terenie gminy Płoty oraz modernizacja Parku Miejskiego w Płotach;

d)  rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Miasta i Gminy Płoty;

e)  kontynuacja budowy Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach etap III;

f)  informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach;

g)  realizacja III etapu programów budowy świetlic oraz boisk na terenie wiejskim Gminy Płoty;

h)  realizacja III etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i Gminy Płoty;

i)  modernizacja gminnych obiektów oświatowych;

j)  budowa monitoringu na terenie miasta Płoty;

k)  realizacja programu, pn. ?Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym?;

l)  przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty;

m)  rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Płoty;

n)  budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej.

2.  Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty ? według potrzeb.

3.  Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.

4.  Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki budżetu Gminy.

5.  Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach i innych jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.

§ 2.  Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.

1.  W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:

a)  wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych;

b)  subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów;

c)  dotacji na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

2.  W zakresie wydatków budżetowych:

a)  projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:

-  finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;

-  finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa.

b)  przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2016 r. nie mniej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,

c)  wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 31-08-2016 15:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 31-08-2016 15:17