Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Zarządzenie nr 52/2016 Burmistrza Płotów z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

 

ZARZĄDZENIE Nr 52/ 2016

 

Burmistrza Płotów

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

w sprawie: założeń i wytycznych do projektu budżetu Gminy Płoty na 2017 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust 2 pkt 1, art. 31, art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446), art. 230 ust. 1, art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Płotach Nr XXII /141 / 16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określeń założeń polityki budżetowej na rok 2017.

 

zarządzam, co następuje

 

§1. Materiały planistyczne służące opracowaniu projektu budżetu gminy na 2017 rok należy opracować zgodnie z:

 1. Zasadami ustalonymi w uchwale rady Miejskiej w Płotach Nr XLV/433/10 z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Płoty.

 2. Ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dz. U. z 2013 r. poz. 885.ze zm.

 3. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.).

 4. Obowiązującymi uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza mającymi wpływ na budżet i WPF.

 5. Warunkami porozumień, umów zawartych przez Gminę z innymi podmiotami.

 

§2. W zakresie dochodów przyjmuje się:

 1. Stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłaty od posiadania psów ustalone przez Radę Miejską w granicach określonych w ustawie z uwzględnieniem ulg ustawowych oraz udzielonych przez Radę Miejską w uchwałach.

 2. Stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego na średnim poziomie z roku 2015 i 2016, które po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy korygować

 3. Dochody majątkowe gminy, z tytułu:

 1. dzierżawy, najmu oraz opłat za wieczyste użytkowanie - na podstawie obowiązujących przepisów prawa i zawartych umów,

 2. sprzedaży majątku - w drodze przetargu lub wyceny (propozycja sprzedaży majątku powinna zawierać wykaz nieruchomości oraz ich szacunkowe wartości możliwe do uzyskania).

 1. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych oraz inne dochody pobierane przez urzędy skarbowe na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku z uwzględnieniem szacowanych wartości wskaźników mikro i makroekonomicznych.

 2. Subwencję ogólną w wysokości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

 3. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministerstwa Finansów.

 4. Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami podlegające przekazaniu do budżetu państwa na podstawie informacji Wojewody Zachodniopomorskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

 5. Środki bezzwrotne w wysokościach określonych w zawartych umowach i porozumieniach.

 6. Dochody nie wymienione w pkt 1-8 w wysokości określonej w odpowiednim przepisie prawa (np. ustawa, rozporządzenie, uchwała, zarządzenie, decyzja, umowa, porozumienie), a dotyczące między innymi:

 • opłat za zajęcie pasa drogowego,

 • opłaty za korzystanie ze środowiska,

 • opłaty pobieranej w przedszkolach publicznych,

 • odpłatności za wyżywienie w przedszkolach,

 • opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 • opłaty eksploatacyjnej, itd.

 1. Planowanie w tym zakresie sporządzane jest wg właściwości merytorycznej komórek organizacyjnych i jednostek.

 

§3. Wydatki:

 1. Wydatki bieżące ustalić na poziomie nieprzekraczającym wysokości planu na dzień 30.09.2016 roku , mając na uwadze ograniczenie wydatków do niezbędnych oraz mając na uwadze rozsądne planowanie - nie „na wyrost” - za wyjątkiem:

 1. wydatków na realizację zadań remontowych (nie dotyczy bieżących napraw i konserwacji, dla których należy wskazać rodzaj, uzasadnić konieczność ich przeprowadzenia oraz kalkulacje kosztów (kosztorys),

 2. wydatków na realizację zadań z bezzwrotnych środków zagranicznych, które należy oszacować w wysokości wynikającej z zawartych umów,

 3. wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska,

 4. wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, pomniejszonych o kwoty planowanych zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach tych programów,

 5. wydatków na zakup środków żywności w przedszkolach, które należy oszacować w wysokości prognozowanych dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie,

 6. wydatków na media (energia elektryczna, gaz, woda, ogrzewanie), które można zwiększyć o wskaźnik inflacji,

 7. wydatków na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, które należy oszacować w wysokości kwot wynikających z zawartych umów lub porozumień oraz planowanych do zawarcia,

 8. należy przewidzieć koszty opłat sądowych - w zakresie prowadzonych spraw sądowych należących do merytorycznego zakresu poszczególnych komórek i jednostek (plan wymaga opisania).

 1. Wydatki majątkowe określić w wysokości umożliwiającej osiągnięcie zaplanowanego efektu z uzasadnieniem kosztorysowym bądź kalkulacją dla każdego zadania.

 2. Referat Rozwoju Gospodarczego i Inwestycji Samorządowych przedkłada dodatkowo informację:

 1. wykaz zadań dla których gmina posiada projekty ze wskazaniem kwoty koniecznej na zrealizowane zadań (kosztorys),

 2. wykaz dróg, chodników wg ustalonej kolejności z kosztorysem (remont § 427 oraz budowa/przebudowa § 605),

 3. wykaz planowanych inwestycji w zakresie rozbudowy oświetlenia ulicznego wg ustalonej kolejności wraz z kosztorysem.

 1. Sporządza się odrębny wykaz zadań realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego tworzonego na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

 2. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i pochodne od tych wynagrodzeń ustalamy wg planowanego stanu zatrudnienia na 31.12.2016 roku następująco:

 1. według aktualnych angaży pracowników z uwzględnieniem wszystkich składników wynagrodzenia (rozbicie: zasadnicza, funkcyjny, wysługa lat, stałe dodatki specjalne itp.),

 2. nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne należy ustalić kwotowo ze wskazaniem podstawy i % wyliczenia,

 3. dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników planuje się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej(Dz. U. z 1997 r. nr 160 poz. 1080) z wyłączeniem z podstawy do ustalenia wynagrodzenia składniki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2 poz. 14) wg stanu na dzień 30.09.2016 r.

 4. składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy uwzględniają wyłączenia ustawowe, należy wskazać podstawę obliczeń oraz % składek,

 5. fundusz płac dla pracowników jednostek oświatowych ustalany jest z podziałem na nauczycieli oraz pracowników obsługi uwzględniając odrębne kalkulacje:

 • wynagrodzenia zasadnicze,

 • dodatki motywacyjne,

 • odprawy emerytalne, rentowe,

 • nagrody jubileuszowe,

 • wzrost wynikający z planowanych awansów,

 • nagród uznaniowych premii regulaminowych,

 • dodatków pozostałych regulaminowych z wyszczególnieniem każdego rodzaju.

 1. Płacę minimalną przyjmuję się na poziomie 2.000,00 zł brutto.

 1. Odpis na ZFŚS oblicza się wg przewidywanego stanu zatrudniania na dzień 31.12.2016 roku z uwzględnieniem planowanych wzrostów zatrudniania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (Dz. U. z 2009 r. nr 43 poz. 349), przyjmując do obliczeń kwoty bazowe:

 1. dla nauczycieli - odpis liczony 110 % od kwoty bazowej,

 2. dla pozostałych pracowników - odpis liczony 37,5 % od kwoty bazowej,

 3. dla emerytów i rencistów w przypadku objęcia opieką socjalną zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 191) oraz z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.592).

 1. Rezerwę ogólną ustalić w wysokości do 1% wydatków.

 2. Rezerwy celowe ustalić w wysokości:

 1. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,

 2. pozostałe ze wskazaniem celu i kwoty z uzasadnieniem konieczności ich ustalenia.

 1. W przypadku dotacji przyznanych na 2017 rok dla instytucji kultury i biblioteki obowiązkiem będzie przedłożenie przez te jednostki szczegółowej dokumentacji planistycznej - w rozbiciu na:

 1. działalność bieżącą wg jednostek w układzie :

 • koszty wynagrodzeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 3.12.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1105) w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury.

 • koszty utrzymania poszczególnych obiektów: media (rozbicie), środki czystości, artykuły biurowe, opłaty i inne,

 • prace remontowe,

 • zakup wyposażenia,

 • programy finansowane ze środków zewnętrznych z wyszczególnieniem wkładu własnego,

 1. wydatki związane z organizacją imprez - wskazać miejsca i przewidywany termin.

 1. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie umieszczania poszczególnych zadań w projekcie budżetu, należy dać pierwszeństwo tym, które odpowiadają poniższym wymogom:

 1. zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuacji dla uzyskania spodziewanego efektu,

 2. zadania, które relatywnie szybko spowodują obniżenie wydatków, co pozwoli na szybki zwrot poniesionych nakładów i oszczędności w latach następnych,

 3. zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla dużej liczby mieszkańców,

 4. zadania, których wykonanie spowoduje tworzenie nowych dochodów dla gminy,

 5. zadania przy realizacji, których można wykorzystać środki bezzwrotne,

 6. zadania, które mogą być wykonywane przy wykorzystaniu instytucji robót publicznych, staży, prac społeczno-użytecznych,

 7. zadania uwzględnione w przyjętych gminnych programach.

 

§4. Rozchody:

 1. Rozchody ustalić w kwotach wynikających z umów w zakresie:

 1. pożyczek długoterminowych - ze wskazaniem roku i kwoty,

 2. kredytów długoterminowych - ze wskazaniem roku i kwoty,

 3. odsetek od pozycji wymienionych w lit. a i b - ze wskazaniem roku i kwoty z uwzględnieniem marży banku oraz średniej kwoty WIBOR z ostatniego półrocza,

 4. wykup obligacji.

 

§5. Wieloletnia Prognoza Finansowa - planowanie obejmuje przedłożenie informacji wg merytorycznego realizowania zadań w zakresie:

 1. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (nie dotyczy umów o pracę), ze wskazaniem:

 

 

 

Numer umowy/ numer z CRU

Data zawarcia

Okres obowiązywania umowy

Kwota umowy ogółem

Kwoty w poszczególnych latach

Cel/przedmiot umowy/nazwa przedsięwzięcia /wskazanie projektu unijnego

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich z udziałem środków unijnych ze wskazaniem:

 1. nazwa projektu,

 2. numer umowy,

 3. data zawarcia,

 4. okres obowiązywania,

 5. łączne nakłady finansowe,

 6. wydatki w poszczególnych latach,

 7. umowy na okres przekraczający rok budżetowy zawarte w ramach przedsięwzięcia.

 1. Przedsięwzięcia wieloletnie majątkowe ze wskazaniem:

 1. nazwa zadania,

 2. cel realizowania zadania,

 3. daty początkowe i końcowe realizowanego zadania,

 4. łączne nakłady finansowe (ogółem od początku do planowanych do poniesienia),

 5. nakłady finansowe do poniesienia w poszczególnych latach,

 6. wykaz umów zawartych, data zawarcia, kwota.

 

§6. Materiały planistyczne

 1. Materiały planistyczne - należy opracować na podstawie wytycznych określonych w niniejszym zarządzeniu, na wzorach:

 1. dla budżetowych jednostek organizacyjnych oraz dla urzędu gminy na wzorach stanowiących załącznik nr 1

 2. dla planu wynagrodzeń zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik nr 2

 1. Wszystkie pozycje w materiałach planistycznych muszą być bezwzględnie poparte:

 1. konkretnymi przepisami prawa materialnego,

 2. wyczerpującymi objaśnieniami, kalkulacją w formie rozpisania kwoty każdego paragrafu, np.:

Dział 600:

Paragraf 4210:

- zakup kamienia na drogi - kwota ……….,

- zakup soli - kwota ……………,

- zakup znaków drogowych - kwota ……….. itd..

 1. Należy podać w każdym przypadku kwotę planu (wydatku) w roku 2017 w każdej z szacowanych pozycji oraz wykonania za 2016 rok.

 1. Materiały planistyczne dotyczące Wieloletniej Prognozy Finansowej przygotować należy odrębnie.

 2. W Planach finansowych do projektu budżetu należy wskazać, że dane zadanie ujęto także w WPF.

 3. Materiały składane są w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.

 

§7. 1. Materiały planistyczne opracowane są w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie jednostek budżetowych.

 1. Skarbnik Gminy przygotowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków wg złożonych planów do dnia 30.10.2016 r.

 2. Burmistrz opracowuje projekt budżetu do dnia 15.11.2016 r.

 

§8. Wykonanie projektu

 1. Do dnia 22 listopada 2016 r. Burmistrz Gminy przekazuje informacje jednostkom organizacyjnym oraz osobom kierującym komórkami organizacyjnymi urzędu o kwotach wydatków i dochodów ujętych w projekcie budżetu.

 2. Projekty planów finansowych zostają sprawdzone i weryfikowane.

 3. Dyrektorzy i kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych urzędu zatwierdzają projekty planów finansowych i składają jeden egzemplarz do Skarbnika Gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji.

 4. Weryfikacja złożonych projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej następuje w Referacie Budżetowym.

 5. Projekty planów finansowych stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia opracowania planów finansowych na podstawie otrzymanych informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

 

 

 

§9. Zadania zlecone:

 1. Burmistrz Gminy do 15 listopada 2016 r. opracowuje projekt planu finansowego w zakresie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, na podstawie informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego, Krajowego Biura Wyborczego o kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynikających z podziału kwot określonych w projekcie ustawy budżetowej.

 2. Burmistrz Gminy przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, osobom kierującym komórkami organizacyjnymi urzędu, informacje o kwotach dochodów i wydatków planowanych na realizację zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami przyjętych w projekcie planu finansowego o którym mowa w pkt 1 w terminie do 22 listopada 2016 roku.

 3. Na podstawie otrzymanych informacji osoby wymienione w pkt 2 opracowują i zatwierdzają projekty planów finansowych w zakresie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w pełnej klasyfikacji budżetowej i składają Skarbnikowi Gminy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania informacji.

 4. Weryfikacja projektów planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem do uchwały budżetowej gminy następuje w Referacie Budżetowym.

 5. Projekty Planów finansowych w zakresie zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminy stanowią podstawę gospodarki finansowej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia opracowania planu finansowego na podstawie ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej.

 

 

§10. Uchwała budżetowa - wykonanie

 1. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz Gminy przekazuje dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych gminy oraz osobom kierujących poszczególnymi komórkami urzędu, informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatkach.

 2. Osoby wymienione w pkt. 1 w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt 1, sporządzają plany finansowe swoich jednostek poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują Skarbnikowi Gminy z uwzględnieniem zasady, o której mowa w pkt 5.

 3. W terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz Gminy przekazuje osobom wymienionym w pkt 1, realizującym zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami, informacje o kwotach związanych z ich realizacją.

 4. Dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi realizujący zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie odrębnymi ustawami w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w pkt 3, opracowują w zakresie swojej właściwości i zatwierdzają palny finansowe poprzez dostosowanie projektów planów finansowych do kwot wynikających z uchwały budżetowej i przekazują Skarbnikowi Gminy z uwzględnieniem zasady, o której mowa w pkt 5.

 5. W przypadku kiedy zweryfikowane projekty planów finansowych są zgodne z kwotami wynikającymi z uchwały budżetowej, projekty te stają się planami finansowymi i nie wymaga się ich ponownego sporządzania i dostarczania, tylko informacji o zgodności.

 6. W terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały budżetowej Burmistrz Gminy opracowuje plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami i informuje dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby kierujące poszczególnymi komórkami organizacyjnymi urzędu o kwotach z niego wynikających.

 7. Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów Alkoholowych przedkłada dodatkowy egzemplarz planu finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

 8. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przedkłada plan finansowy jednostki.

 

 

§11. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom Jednostek Organizacyjnych Gminy, osobom kierującym poszczególnymi komórkami organizacyjnymi gminy, samodzielnym stanowiskom pracy.

 

§12.1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 1. Zarządzenie nie upoważnia do wydawania dalszych wytycznych w zakresie planowania budżetu, za wyjątkiem dodatkowych wskazań Skarbnika Gminy.

 

§13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Marian Maliński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 31-08-2016 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 31-08-2016 14:45