Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

P R O T O K Ó Ł Nr XXI Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2016 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXI

 Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 czerwca 2016 r.

 

Na stan 15 radnych obecnych było 12.

Porządek posiedzenia:

  1. Sprawy regulaminowe

a) otwarcie posiedzenia

b) stwierdzenie quorum

c) przyjęcie porządku obrad

d) przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia

  1.  Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Informacja w sprawie organizacji „Akcji lato”.
  5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt 1

 

Przewodniczący Rady Piotr Jasina otworzył nadzwyczajne XXI posiedzenie Sesji Rady Miejskiej w Płotach, powitał zgromadzonych na posiedzeniu radnych, Pana Burmistrza Mariana Malińskiego oraz Z-cę Burmistrza Pana Sławomira Nowaka, Panią Skarbnik Elżbietę Charkiewicz. Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności oraz przedstawił porządek obrad.

Przewodniczący poinformował, że nie odbędzie się Wspólne Posiedzenie Komisji, ponieważ porządek posiedzenia Komisji i Sesji jest taki sam, więc nie ma potrzeby omawiania dwa razy tego samego.

            Radni w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli proponowany porządek obrad.

- 11 radnych „za” przyjęciem porządku.


 Przewodniczący poprosił o głosowanie w sprawie przyjęcia bez odczytywania protokołu z ostatniego posiedzenia, który zawsze jest dostępny w biurze rady.

 

Na 11 radnych w głosowaniu jawnym:

- 10 radnych „za” przyjęciem protokołu,

- 1 radny „wstrzymał się” od głosowania.

Radni większością przyjęli protokół z ostatniego posiedzenia..

 

 

Przystąpiono do pkt 2

 

Wiceburmistrz Sławomir Nowak oznajmił, że Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym uchylił uchwałę Rady Miejskiej w Płotach z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Wyjaśnił, iż Wojewoda w swoim uzasadnieniu zakwestionował skuteczność doręczenia informacji o zamiarze likwidacji szkoły wszystkim rodzicom. Wiceburmistrz zaznaczył, że Wojewoda i służby jemu podległe zebrały a następnie poddały analizie materiał dowodowy w sposób wybiórczy, w skutek czego zostały naruszone przepisy postępowania administracyjnego. Następnie Wiceburmistrz wyjaśnił, że należy poddać rozstrzygnięcie nadzorcze ocenie sądu.

Wiceburmistrz przedstawił projekt uchwały. Zaznaczył, że podjęcie takiej uchwały jest niezbędne, aby rozstrzygnięcie nadzorcze mogło zostać zaskarżone.

Na salę posiedzeń przybył Radny Władysław Pawelec. ( godz. 1620)

Radny Jarosław Krześniak nadmienił, że skoro mają wrócić szkoły 8- letnie, to może nie iść w upór i nie zaskarżać rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody.

Wiceburmistrz wyjaśnił, że obecnie mamy 9 roczników po wprowadzeniu reformy będziemy mieli tylko 8. Wiceburmistrz zaznaczył, że problemem szkół wiejskich są mało liczne oddziały co oznacza, że jeżeli dojdzie do reformy oświaty to dojdą kolejne dwa deficytowe oddziały do szkoły podstawowej, efektem czego będzie nie większa szkoła tylko szkoła, która przynosi deficyt. Zaznaczył, że przedstawiony projekt Pani Minister nie jest lekarstwem na niż demograficzny.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do w/w projektu uchwały?

Radni nie mieli pytań, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 12 radnych w głosowaniu jawnym:

- 9 radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 3 radnych „przeciw”.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 3

 

 Skarbnik Gminy Pani E. Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Płoty. Następnie wyjaśniła jakie zmiany zaszły i z czego wynikają.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do w/w uchwały?

 Radni nie mieli pytań, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Na 12 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11 radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się ”od głosowania.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

 Przystąpiono do pkt 4:

 

Pani Skarbnik E. Charkiewicz przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Płoty na lata 2016-2028.

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania do w/w uchwały?

Radni nie mieli pytań, wobec czego Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

 

Na 12 radnych w głosowaniu jawnym:

- 11 radnych „za” przyjęciem uchwały,

- 1 radny „wstrzymał się ” od głosowania.

Radni większością głosów przyjęli w/w uchwałę.

 

Przystąpiono do pkt 5:

 

Przewodniczący oznajmił Radnym, że w materiałach które otrzymali są przedstawione informacje związane z wypoczynkiem najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Informacje stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Radny Marcin Gibki zapytał, czy informacje dotyczące wypoczynku dzieci zostały przekazane sołtysom?

Burmistrz oznajmił, że Pani Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury konsultowała program z sołtysami. Nadmienił, iż propozycje przedstawione przez Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii były przekazane do wiadomości dyrektorom szkół.

Radny M. Gibki zapytał czy liczba miejsc na wyjazdy dzieci z MGOK jest ograniczona, czy trzeba wcześniej zgłaszać liczbę dzieci, które z tych propozycji chciałyby skorzystać?

Burmistrz poinformował, że trzeba na bieżąco zgłaszać Pani Dyrektor MGOK liczbę osób chętnych do wyjazdu, ponieważ od tego uzależnione jest załatwienie odpowiedniego transportu.

Przewodniczący zapytał czy są pytania do przedstawionej informacji?

Radni nie mieli pytań, wobec czego Przewodniczący poddał przedstawioną informację pod głosowanie.

Na 12 radnych w głosowaniu jawnym:

- 12 „za” przyjęciem informacji.

Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację.

 

Przystąpiono do pkt 6:

 

Burmistrz zaproponował Radnemu Marcinowi Makowieckiemu i Jerzemu Nowickiemu udział w składzie komisji, która będzie przyznawała stypendia dla uzdolnionych dzieci i młodzieży w związku z podjętą uchwałą dot. lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Radny M. Makowiecki i J. Nowicki wyrazili zgodę na w/w propozycję.

Radny J. Nowicki odczytał uwagi Klubu „Wspólny Samorząd” odnośnie protokołu Nr XVIII/2016 z dnia 26.04.2016 roku, następnie odczytał odpowiedź, którą otrzymał odnośnie wymienionych uwag. Oznajmił, że członkowie Klubu Radnych „Wspólny Samorząd” są zawiedzeni tą formą odpowiedzi. Dodał, że w relacjach pomiędzy koalicją rządzącą a pozostałymi radnymi jest brak zaufania. Radny J. Nowicki zaproponował, aby przestrzegać procedur i nie pozbawiać Radnych podstawowych praw.

 

Przewodniczący podziękował wszystkim obecnym za udział w posiedzeniu Sesji
i zakończył obrady.

 

 

 

Protokołowała:

Beata Krzywda

Przewodniczący Rady

 Piotr Jasina

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 05-07-2016 16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 05-07-2016 16:36