Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XX/196/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2009.

Uchwała Nr XX/196/08

Rady Miejskiej w Płotach

 z dnia 5 września 2008r.

 

w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2009.

 

            Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

               

§ 1. Ustala się na rok budżetowy 2009 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

        1. Inwestycje:

a)           Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty;

b)           Przygotowanie budowy cmentarza komunalnego w Gminie Płoty;

c)           Współudział w budowie Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami;

d)           Kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego Miasta i Gminy Płoty;

e)           Rozwiązanie gospodarki energetycznej wraz z budową sieci gazowej w Gminie Płoty;

f)            Budowa terenów rekreacyjnych i sportowych oraz tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi (teren gminy Płoty);

g)           Rozwiązanie gospodarki wodociągowej Gminy Płoty w ramach programu Związku Międzygminnego Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi;   

h)           Rozwiązanie gospodarki ściekowej Gminy Płoty w ramach programu Związku Międzygminnego Unii Miast i Gmin Dorzecza Regi;

i)             Przygotowanie budowy zaplecza socjalno-sanitarnego Ludowego Zespołu Sportowego Sowianka Sowno;

j)             Realizacja inwestycji, pt.: ”Budowa regionalnego ośrodka sportowo-rekreacyjnego
w Płotach”;

k)           Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach;

l)             Realizacja II etapu programu budowy świetlic na terenie wiejskim Gminy Płoty;

m)         Realizacja II etapu programu budowy boisk sportowych na terenie wiejskim Gminy Płoty;

n)           Realizacja II etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i gminy Płoty;

o)           Realizacja programu pn. „Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych
w Gminie Płoty”;

p)           Realizacja programu pn. „Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturalnym i historycznym”;

        2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – według potrzeb.

        3. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.

        4. Podejmowanie działań w celu zmiany struktury dochodów, w tym poszukiwanie możliwości wprowadzania do budżetu nowych dochodów,

 

§ 2. 1. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych gminy.

a)               przewidywany wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej o 1% powyżej wskaźnika  inflacji,

b)               przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do roku 2008 nie więcej niż wskaźnik inflacji.

        2. Plany finansowo-księgowe mogą być sporządzone wariantowo:

a)               wariant podstawowy w oparciu o wskaźniki, o których mowa w ust. 1,

b)               wariant dodatkowy uwzględniający rzeczywiste potrzeby jednostek.

 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi, Skarbnikowi gminy oraz Kierownikom jednostek organizacyjnych gminy.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                  Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:05