herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XX/195/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 września 2008r. w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Uchwała Nr XX/195/08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 5 września 2008r.

 

w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

 

            Na podstawie art. 53, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 roku Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, nr 167, poz. 1759 oraz
z 2005 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz
z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się szczegółowy tryb i zakres prac nad projektem uchwały budżetowej według

harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych plany rzeczowe oraz projekty planów finansowych przedkładają Skarbnikowi gminy
w terminach wynikających z harmonogramu, o którym mowa w ust. 1.

 

§ 2. 1. Projekty planów, o których mowa w § 1 ust. 2 opracowywane są na podstawie:

a)  wskazówek Rady Miejskiej do projektu budżetu,

b)  aktualnego  poziomu  cen  (stawek,  taryf,  opłat  i  podatków)  z  uwzględnieniem

      zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia roku budżetowego,

c)  zakładanej prognozy wzrostu cen w roku budżetowym,

d)  istniejącego  w  roku  poprzedzającym  rok  budżetowy  stanu  organizacyjnego

      placówek finansowanych z budżetu gminy,

e)  przewidywanego  stanu  zatrudnienia  na  koniec  roku  poprzedzającego  rok

      budżetowy,

f)   stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy.

2. Wszelkie zmiany w organizacji jednostek skutkujące zwiększeniem wydatków muszą być zaakceptowane przez Burmistrza.

 

§ 3. Skarbnik  gminy na podstawie  przedłożonych materiałów i wniosków, a także prognozy

kwot dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy
i zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami, oraz subwencji z budżetu państwa sporządza wstępne zbiorcze zestawienie dochodów
i wydatków do projektu budżetu w terminie wynikającym z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

 

§ 4. 1. Burmistrz opracowuje:

a)  projekt  uchwały  budżetowej  na  podstawie  materiałów  opracowanych  przez

      Skarbnika gminy, a zebranych na poszczególnych etapach prac projektowych,

b)  informację o stanie mienia komunalnego,

c)  prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

2. Burmistrz  przedkłada  w  terminie  do  dnia  15  listopada  roku poprzedzającego rok

    budżetowy:

a)  Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie - celem zaopiniowania,

b)  Radzie Miejskiej w Płotach.

§ 5. 1. Projekt uchwały budżetowej obejmuje:

1)    prognozowane  dochody  budżetu  według źródeł i działów klasyfikacji, w podziale

      na dochody: bieżące i majątkowe.

2)    wydatki   budżetu   w   podziale  na   działy   i   rozdziały   klasyfikacji   wydatków,

      z wyodrębnieniem:

a)    wydatków bieżących, w tym w szczególności:

-       wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

-       dotacji,

-       wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,

-       wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie
z  zawartą  umową,  z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę

      samorządu terytorialnego;

b)     wydatków majątkowych;

3)    źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetowej,

4)    przychody i rozchody budżetu ,

5)    wydatki  związane  z  wieloletnimi  programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem

      wydatków na finansowanie poszczególnych programów,

6)    wydatki  na  programy  i  projekty  realizowane  ze  środków,  pochodzących

      z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej,

7)    plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych,

8)    plany przychodów i wydatków gminnych funduszy celowych,

9)    limit  zobowiązań  z  tytułu  zaciąganych  kredytów  i  pożyczek oraz emitowanych

      papierów wartościowych:

a)   na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,

b)   finansowanie planowanego deficytu budżetu,

c)   spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

10)  upoważnienia dla Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

a)   na finansowanie wydatków, na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy
i  projekty  realizowane  ze  środków  pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, ze

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

b)   z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia   ciągłości   działania   jednostki   i   termin   zapłaty   upływa   w   roku

następnym;

11) zakres i kwoty dotacji przedmiotowych,

12) zakres  i  kwoty  dotacji  celowych  na  finansowanie  kosztów realizacji inwestycji,

      realizowanych przez zakład budżetowy,

13) dochody  i  wydatki  związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

      innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami,

14) dotacje inne niż określone w  pkt  11 i 12, przekazywane na podstawie odrębnych

      przepisów, związane z realizacją zadań gminy,

15) dochody  i  wydatki  związane   z  realizacją   zadań  wspólnych  realizowanych  w

      drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
2. Uchwała budżetowa może zawierać:

a)    upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów  wartościowych  na  pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego

      deficytu budżetu,

b) upoważnienie  dla  Burmistrza  do   dokonywania   przeniesień  wydatków   między

     rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

c) inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu.

3. W uchwale budżetowej gminy określa się także dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 6. Do projektu uchwały budżetowej Burmistrz dołącza:

1)    objaśnienia do projektu budżetu,

2)    informację o stanie mienia komunalnego,

3)    prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne.

§ 7. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej otrzymany projekt uchwały wraz z materiałami informacyjnymi przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania stałym komisjom Rady.

           2. Komisje Rady w terminie 14 dni odbywają posiedzenia, na których opiniują projekt uchwały budżetowej.

           3. Wprowadzenie zgłaszanych przez komisję propozycji zmian do projektu budżetu na zwiększeniu wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych kwotach dochodów lub zwiększenia planowanych dochodów może nastąpić jedynie za zgodą Burmistrza ze wskazaniem przez komisję dodatkowych źródeł dochodów.

           4. Opinie poszczególnych komisji merytorycznych stanowią podstawę do sformułowania opinii projekcie budżetu przez Komisję Budżetu, Finansów, Samorządu i Rolnictwa.

 

§ 8. 1. Komisja Budżetu przekazuje niezwłocznie Burmistrzowi pisemną opinię, a Burmistrz po zapoznaniu się z jej treścią w terminie 7 dni dokonuje w projekcie uchwały budżetowej ewentualnych poprawek.

         2. Nieuwzględnienie przez Burmistrza w projekcie uchwały budżetowej wniosków komisji wymaga pisemnego uzasadnienia.

          

§ 9. 1. Burmistrz w terminie 7 dni od dnia przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały budżetowej przekazuje podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania ich planów finansowych.

         2. Dyrektorzy, Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych w terminie 30 dni od przekazania informacji, o których mowa w ust. 1 nie później niż do
22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy opracowują plany finansowe jednostek.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                              Przewodniczący  Rady

 

                                                                                                      Piotr  Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 11:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 11:04