Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Protokół Nr IV/2015 Sesji Rady Miejskiej w Płotach z dnia 10 lutego 2015 r.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/ 2015

_______________________

Sesji Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 10 lutego 2015 r.

od godz. 1000 do 1200

 

 

Obecność:

 

Na stan 14 radnych obecnych było 13.

 

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie posiedzenia

  2. stwierdzenie quorum

  3. przyjęcie porządku obrad

  4. przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

 2. Przyjęcie informacji o planach pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej na 2015 r.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 - 2017.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
  w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 – 2020.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2015 – 2017.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Delegata Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz przesyłu przez nieruchomość położona w obrębie 3 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Płoty do kontraktu samorządowego.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 15. Sprawy bieżące, wolne wnioski, zagadnienia i interpelacje.

 16. Zakończenie posiedzenia.

 

 

Przystąpiono do pkt. 1 :

 

Przewodniczący Rady Pan Piotr Jasina otworzył IV posiedzenie Sesji Rady Miejskiej, powitał Burmistrza Pana Mariana Malińskiego, Zastępcę Burmistrza Pana Sławomira Nowaka, dyrektorów szkół, sołtysów, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz wszystkich obecnych na posiedzeniu.

 

Następnie Przewodniczący stwierdził quorum według listy obecności.

 

Przewodniczący przedstawił proponowany porządek obrad.

 

Wiceburmistrz Pan Sławomir Nowak zaproponował wprowadzenie punktu z uchwałą dotyczącą zaciągnięcia pożyczki. Wszyscy jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

 

Przewodniczący P. Jasina zapytał czy wszyscy są za przyjęciem protokołu
z ostatniego posiedzenia. Wszyscy jednogłośnie przyjęli protokół.

 

Burmistrz Płotów Marian Maliński odczytał informację ze swojej działalności
w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 31 grudnia 2014r. do 9 lutego 2015r. (załącznik).

 

Następnie Przewodniczący P. Jasina odczytał informację ze swojej działalności międzysesyjnej (załącznik).

 

 

Przystąpiono do pkt. 2 :

 

Przewodniczący P. Jasina rozpoczął głosowanie nad przyjęciem Planu na rok 2015 Komisji Stałych.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 „za” przyjęciem Planu Prac Komisji Stałych.

 

 

Przystąpiono do pkt. 3:

 

Przewodniczący Pan P. Jasina odczytał uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej na 2015r, następnie zapytał czy są pytania do tej uchwały.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 „za” przyjęciem planu pracy Rady Miejskiej na 2015r.

 

Przystąpiono do pkt. 4:

 

Przewodniczący przypomniał, że strona merytoryczna uchwały w sprawie wprowadzenia Gminnego programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015 – 2017, została omówiona podczas posiedzenia Wspólnej Komisji i poprosił o jej odczytanie Wiceburmistrza Pan Sławomira Nowaka.

 

Następnie Przewodniczący zapytał czy są jakieś pytania do tej uchwały.

 

Radny Pan Grzegorz Balon oznajmił, iż ma wrażenie, że głosuje nad „suchym” programem. Pan G. Balon poprosił o przełożenie głosowania nad ww uchwałą.

 

Przewodniczący zapytał kto jest za proponowaną zmianą.

 

Na obecnych 12 radnych- 3 „za” przyjęciem zmiany, 9 radnych „przeciw”.

 

Przewodniczący Pan P. Jasina rozpoczął głosowanie nad uchwałą.

 

Na obecnych 12 radnych- 3 „za” przyjęciem zmiany, 9 radnych „przeciw”.

Większością głosów uchwała została przyjęta.

 

Przystąpiono do pkt. 5:

 

Wiceburmistrz S. Nowak odczytał uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2015 – 2020.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 radnych „za” przyjęciem uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 6:

 

Wiceburmistrz przedstawił uchwałę w sprawie uchwalenia 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Płoty na lata 2015 – 2017.

 

Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wszyscy radni „za” przyjęciem ww uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 7:

 

Wiceburmistrz odczytał uchwałę w sprawie wyznaczenia Delegatów Gminy Płoty
do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie. Jako delegata wyznacza się
Burmistrza Płotów Pana Mariana Malińskiego i Stanisława Wojsznisa.

 

Na obecnych 12 radnych:

- 2 głosy „przeciw”

- 2 głosy „wstrzymane”

- 8 głosów „za”.

Większością głosów uchwała została przyjęta.

 

Przystąpiono do pkt. 8:

 

Wiceburmistrz przedstawił uchwałę dotyczącą wyznaczenia Delegata Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, w której wyznacza się Mariana Malińskiego- Burmistrza Płotów.

 

Na obecnych 12 radnych:

- 10 „za” przyjęciem uchwały

- 2 osoby wstrzymały się od głosowania.

Większością głosów uchwała została przyjęta.

 

Przystąpiono do pkt. 9:

 

Wiceburmistrz odczytał dwie uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wszyscy jednogłośnie głosowali „za” przyjęciem obu uchwał.

 

 

Przystąpiono do pkt. 10:

 

Wiceburmistrz przedstawił uchwałę dotyczącą ustanowienia na czas nieokreślony służebności gruntowej przejazdu, przechodu oraz przesyłu przez nieruchomość położona
w obrębie 3 m. Płoty, stanowiącą własność Gminy Płoty.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 „za” przyjęciem uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 11:

 

Wiceburmistrz odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Płoty do kontraktu samorządowego.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 „za” przyjęciem uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 12:

 

Wiceburmistrz przedstawił uchwałę w sprawie zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców na terenie gminy Płoty.

 

Na obecnych 12 radnych- 12 „za” przyjęciem uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 13:

 

Skarbnik Gminy Płoty Pani Elżbieta Charkiewicz odczytała uchwałę dotyczącą zmian w budżecie gminy.

Pani Skarbnik sprecyzowała uchwałę odnośnie pożyczki preferencyjnej.

 

W trakcie posiedzenia do obrad dołączył Radny Pan Kamil Bukowiec.

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania odnośnie uchwały.

 

Radny Pan Jerzy Nowicki zapytał czy mowa w niej o pożyczce w 2015r., za działalność w latach 2007- 2013r.

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zadanie rozpoczęte w tych latach trwa nadal, stąd ta kwota.

 

 

Burmistrz M. Maliński nadmienił, iż wspomniane środki pochodzą z lat 2007- 2013. W trzech kolejnych latach należy z tych pieniędzy się rozliczyć. Burmistrz wyjaśnił, że jest to tzw. promesa, a pieniądze te będą rozliczone i zwrócone.

 

Przewodniczący P. Jasina rozpoczął głosowanie.

 

Na obecnych 13 radnych- 13 „za” przyjęciem uchwały. Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

Pani Skarbnik E. Charkiewicz objaśniła uchwałę dotyczącą pożyczki. Pani Skarbnik nadmieniła, iż jako gmina musimy mieć przyzwolenie od państwa, czyli od Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Wszyscy jednogłośnie „za” przyjęciem uchwały.

 

Przystąpiono do pkt. 14:

 

Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę dotyczącą zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Przewodniczący zapytał czy są pytania odnośnie uchwały.

 

Radny Pan Marcin Gibki zapytał o siłownię w Natolewicach?

 

Burmistrz wyjaśnił, że to inny program, cześć pieniędzy będzie z Gryflandii, a cześć
z Urzędu Marszałkowskiego.

 

Radny J. Nowicki zapytał o dwie największe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

 

Burmistrz poinformował, że chodzi o montaż lamp solarnych: Słudwia, Czarne, Mechowo, Płoty, Pniewo.

 

Radny J. Nowicki zapytał czy jest w tej zmianie mowa o nowej hali widowiskowej.

 

Burmistrz wyjaśnił, że w tej pozycji nic się nie zmienia. Tylko zaawansowanie środków zostało zwiększone. Burmistrz poinformował, że podpisał odbiór terenu i jest to przed ostatni etap budowy hali. Pozostało już wykończenie i wyposażenie hali od środka.

 

Radny J. Nowicki zapytał jaka będzie kwota.

 

Burmistrz wyjaśnił, że kwota zostanie ustalona w przetargu. Prawdopodobnie kwota
ta będzie niższa niż kosztorysowa.

 

Przewodniczący P. Jasina rozpoczął głosowanie nad uchwałą.

 

Na obecnych 13 radnych- 12 „za” przyjęciem uchwały, 1- osoba wstrzymała się od głosu.

Większością głosów uchwała została przyjęta.

 

Przystąpiono do pkt. 15:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej P. Jasina odczytał wnioski przygotowane do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w sprawie Krajowej Drogi S6. Przewodniczący zwrócił się do radnych o poparcie tych wniosków.

 

Wszyscy Radni jednogłośnie poparli wnioski.

 

Radny Pan Tomasz Buchholc w imieniu Klubu Idziemy Razem wystąpił z wnioskiem o zmianę liczby członków Komisji Rewizyjnej.

 

Pan Tomasz Buchholc jako kandydatkę zgłosił Panią Danutę Andrejczuk.

 

Pan Czesław Piszczek zaproponował Pana Kamila Bukowca.

 

W głosowaniu jawnym, większością głosów została przyjęta kandydatura Pani Danuty Andrejczuk i to ona będzie piątym członkiem Komisji Rewizyjnej.

 

Następnie radny Pan Józef Malinowski przedstawił przebieg ferii w poszczególnych sołectwach. Pan J. Malinowski nadmienił, iż ferie przebiegły bezpiecznie, bez wypadków,
a sprawowana opieka nad dziećmi i młodzieżą była należyta.

 

Radny G. Balon odniósł się do swojego wniosku związanego z parkiem przemysłowym w Lisowie. Pan G. Balon nadmienił, iż jedynie Agencja Nieruchomości Rolnych zarobi na tej inwestycji. Pan G. Balon wspomniał o lotnisku w Makowicach, twierdząc, że jest to odpowiedni teren dla parku przemysłowego.

 

Wiceburmistrz S. Nowak zauważył, że strefa ekonomiczna ma służyć powstawaniu nowych miejsc pracy. Wiceburmistrz poinformował, że w latach kiedy lotnisko
w Makowicach było na sprzedaż, wówczas budżet gminy był jeszcze niższy.

 

Wiceburmistrz nadmienił, iż aby powstał park przemysłowy niezbędny jest ogromny teren, a gmina takimi nie dysponowała. Wiceburmistrz zauważył, iż celem gminy nie jest zarobek jednorazowy,
a likwidacja bezrobocia.

 

Sołtys Krężela Pani Monika Krzywak zwróciła się o pomoc odnośnie firmy Gaz- system, która prowadziła inwestycję w miejscowości Krężel i do dziś nie wypłaciła pracownikom wynagrodzenia. Pani M. Krzywak twierdzi, że firma zapadła się „pod ziemię”, pozostawiając po sobie jedynie dziury w drogach.

 

Wiceburmistrz poinformował, że jako gmina nie uczestniczyliśmy w realizacji tej inwestycji. Wiceburmistrz nadmienił, iż umowy były podpisane bezpośrednio z firmą Gaz-system. Jako gmina nie możemy interweniować, ale możemy wesprzeć i pomóc w napisaniu odpowiedniego pisma. Dołożymy wszelkich starań by doprowadzić te drogi do ładu.

 

Burmistrz M. Maliński poinformował, że Gaz –system musi doprowadzić drogi
do stanu pierwotnego, a mieszkańcom zaoferował pomoc w korzystaniu z usług radcy prawnego.

 

Sołtys Wytoku Pan Dariusz Baszewski zapytał czy miejscowość Wytok została ujęta
w programie lamp solarnych, a także czy pracownik socjalny mógłby kontaktować się
z sołtysem w sprawie mieszkańców.

 

Burmistrz M. Maliński poinformował, że jest taka możliwość.

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Magdalena Walukiewicz poinformowała, że nie ma przeszkód i oczywiście jest taka możliwość.

 

Burmistrz M. Maliński wyjaśnił, że miejscowość Wytok jest szczególną miejscowością, ze względu na gospodarstwa domowe, które są od siebie znacznie oddalone. Obecnie jest oświetlenie, a możliwość na lampy solarne w Wytoku będzie na lata 2014- 2020.

 

Sołtys Mechowa Pani Iwona Taśmińska podziękowała Burmistrzowi za współfinansowanie balu sołtysów.

 

Pan Lech Pol zapytał jak ma dojechać do pól, oznajmił, że w dojeździe przeszkadza mu hala widowiskowa.

 

Przewodniczący P. Jasina wyjaśnił, że powinien on zwrócić się do Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Burmistrz M. Maliński poinformował, że przejazd jest przez Słudwię.

 

Przystąpiono do pkt. 16:

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Piotr Jasina podziękował wszystkim obecnym
za udział w IV posiedzeniu sesji i zamknął obrady Rady Miejskiej.

 

 

Protokołowała:

M. Kamińska

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 13-06-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 13-06-2016 12:08