Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XVIII/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

Uchwała Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy PłotyNa podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Płoty, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 08 lutego 2008 r.,
Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., w części obejmującej działki ewidencyjne nr : 42, 55/10, 55/11 obręb 0002 Płoty, 313, 314/1, 314/3 obręb 0004 Płoty, 5/37, 9/10 obręb 0010 Bądkowo, 11/13 obręb 0001 Charnowo, 154/2, 199/6, 199/7, 210/13, 210/14, 210/16, 211 obręb 0026 Czarne, 21/4 obręb 0006 Dąbie, 2/1, 10/1, 12, 19/13, 23/16, 23/17, 23/26 obręb 0023 Dobiesław, 11/23 obręb 0030 Lisowo, 5/28, 7/11 obręb 0020 Łęczna, 1/2, 10/4, 13/26 obręb 0025 Łowiska, 69/1, 92/2 obręb 0031 Makowice, 21, 36, 41/2, 126/53, 135 obręb 0017 Mechowo, 58, 177/2 obręb 0009 Modlimowo, 13/14, 44/2, 84/1 obręb 0002 Natolewice, 88/5 obręb 0021 Potuliniec, 2/1, 9/6, 81, 111/13, 113, 116/2 obręb 0014 Słudwia, 98/6, 184/3, 184/4, 185/2, 185/8 obręb 0018 Sowno, 240/1, 320/7, 320/14, 320/15 obręb 0004 Wicimice, 139, 194/4, 198/33, 198/34, 198/35 obręb 0008 Wyszobór, 59/6 obręb 0022 Wyszogóra, 141/2, 141/3 obręb 0015 Wytok.

2.  Integralną częścią uchwały są :

1) ujednolicony tekst "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty" - stanowiący załącznik nr 1;

2) ujednolicony rysunek "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty" - stanowiący załącznik nr 2;

3) ujednolicone rysunki szczegółowe ?Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty" ponumerowane od 1 do 19 ? stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium -
- stanowiące załącznik nr 4.

§ 2.  Zakazuje się zabudowy, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego, następujących działek ewidencyjnych: 5/37 obręb 0010 Bądkowo, 154/2, 211 obręb 0026 Czarne, 2/1, 10/1, 12, 19/13, 23/16, 23/26 obręb 0023 Dobiesław, 5/28 obręb 0020 Łęczna, 1/2, 10/4, 13/26 obręb 0025 Łowiska, 69/1 obręb 0031 Makowice, 21, 41/2, 126/53, 135 obręb 0017 Mechowo, 58, 177/2 obręb 0009 Modlimowo, 44/2, 84/1 obręb 0002 Natolewice, 111/13,  116/2 obręb 0014 Słudwia, 98/6 obręb 0018 Sowno, 139 obręb 0008 Wyszobór.

§ 3. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod usługi ? usługi kultury, kultury fizycznej, sportu, rekreacji, edukacji publicznej oraz integracji społecznej, na następujących działkach ewidencyjnych: 42, 55/10 obręb 0002 Płoty, 313, 314/1, 314/3 obręb 0004 Płoty, 9/10 obręb 0010 Bądkowo, 11/13 obręb 0001 Charnowo, 199/6, 199/7, 210/13, 210/14, 210/16 obręb 0026 Czarne, 21/4 obręb 0006 Dąbie, 23/17 obręb 0023 Dobiesław, 11/23 obręb 0030 Lisowo, 7/11 obręb 0020 Łęczna, 92/2 obręb 0031 Makowice, 36 obręb 0017 Mechowo, 13/14 obręb 0002 Natolewice, 88/5 obręb 0021 Potuliniec, 2/1, 9/6, 81, 113, obręb 0014 Słudwia, 184/3, 184/4, 185/2, 185/8 obręb 0018 Sowno, 320/7, 320/14, 320/15 obręb 0004 Wicimice, 198/33, 198/34, 198/35 obręb 0008 Wyszobór, 59/6 obręb 0022 Wyszogóra, 141/2, 141/3 obręb 0015 Wytok.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

 ?liczba kondygnacji nadziemnych ? do 2,

 ?wysokość zabudowy ? do 10 m,

 ?powierzchnia terenu biologicznie czynnego ? od 40% powierzchni działki budowlanej,

 ?dojazd ? do dróg publicznych,

 ?dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje celu publicznego,

 ?przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy.

§ 4. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, na działce ewidencyjnej nr 240/1 obręb 0004 Wicimice.

2. Warunki zabudowy i zagospodarowania:

 ?liczba kondygnacji nadziemnych ? do 2,

 ?wysokość zabudowy ? do 10 m,

 ?powierzchnia terenu biologicznie czynnego ? od 40% powierzchni działki budowlanej,

 ?dojazd ? do dróg publicznych,

 ?dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje celu publicznego,

 ?przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy.

§ 5. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod cmentarz, na działce ewidencyjnej nr 194/4 obręb 0008 Wyszobór.

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania:

 ?liczba kondygnacji nadziemnych ? do 2,

 ?wysokość zabudowy ? do 10 m, przy czym dopuszcza się dominantę wysokościową nie przekraczającą 20 m wysokości,

 ?powierzchnia terenu biologicznie czynnego ? od 50% powierzchni działki budowlanej,

 ?dojazd ? do dróg publicznych,

 ?dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje celu publicznego,

 ?przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy.

§ 6. 1. Dopuszcza się zabudowę i zagospodarowanie związane z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną w zakresie wodociągów i kanalizacji, na działce ewidencyjnej nr 55/11 obręb 0002 Płoty.

2.  Warunki zabudowy i zagospodarowania:

 ?liczba kondygnacji nadziemnych ? do 2,

 ?wysokość zabudowy ? do 20 m,

 ?powierzchnia terenu biologicznie czynnego ? od 30% powierzchni działki budowlanej,

 ?dojazd ? do dróg publicznych,

 ?dopuszcza się obiekty towarzyszące, w tym budynki pomocnicze, wiaty, i obiekty małej architektury, niezbędne do użytkowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz inwestycje celu publicznego,

 ?przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb wynikających z planowanego zagospodarowania i zabudowy.

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

 w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

 Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Płotach o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu zmiany studium

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Rada Miejska w Płotach rozstrzyga, co następuje:

 Na podstawie oświadczenia Burmistrza Płotów w sprawie braku uwag wniesionych do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, wyłożonego wraz
prognozą oddziaływania na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

Uzasadnienie

 DO UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

 w sprawie uchwalenia
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty

 1/ Obszar opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, obejmującej wybrane tereny w granicach miasta Płoty oraz następujących miejscowości gminy Płoty: Bądkowo, Charnowo, Czarne, Dąbie, Dobiesław, Lisowo, Łęczna, Łowiska, Makowice, Mechowo, Modlimowo, Natolewice, Potuliniec, Słudwia, Sowno, Wicimice, Wyszobór, Wyszogóra, Wytok. Poza dwoma terenami położonymi w granicach miasta Płoty, wszystkie pozostałe stanowią bliższe lub dalsze peryferia gminy. Wszystkie tereny objęte zmianą studium zajmują łącznie 519 ha. Z tego najwięcej, blisko 193 ha, przypada na grunty położone w obrębie miejscowości Dobiesław, a także w obrębie miejscowości Słudwia ? 131 ha oraz w obrębie miejscowości Łęczna ? 62 ha. Wśród wszystkich terenów zdecydowanie przeważają użytkowane rolniczo grunty orne, klas bonitacyjnych RIVb, RV i RIVa, zajmujących odpowiednio: 31, 28 i 17% ogólnej powierzchni opracowania. Grunty rolne zabudowane zajmują tylko 10 ha, zaś grunty zabudowane bez związku z rolnictwem zajmują śladową powierzchnię jedynie 0,65 ha. Analizując użytkowanie wszystkich gruntów warto zauważyć, że 99,6% stanowi własność Skarbu Państwa ? Agencji Nieruchomości Rolnych.

 2/ Do sporządzenia opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty przystąpiono przede wszystkim z uwagi na stwierdzoną konieczność ograniczenia potencjału rozwoju zabudowy na terenach otwartych, głównie rolnych. W aktualnej bowiem edycji Studium (?)Gminy Płoty zbyt wiele dużych areałów ziemi rolnej objętych niniejszą uchwałą można było przeznaczyć pod rozwój zabudowy o różnych funkcjach. Zagrażałoby to nie tylko podstawom materialnym funkcjonowania gminy, ale i naruszałoby integralności i zrównoważeniu jej struktury funkcjonalno-przestrzennej. Ponadto, istotnym argumentem przemawiającym za przystąpieniem do zmiany Studium (?)Gminy Płoty będącej przedmiotem niniejszej uchwały, była potrzeba zabezpieczenia terenów do realizacji nowoczesnych i odpowiednio urządzonych miejsc integracji społecznej mieszkańców, starannie wytypowanych miejscowości. Tereny te, odpowiednio zabudowane i zagospodarowane przyczynią się do poprawy warunków życia mieszkańców, zapewniając wiejskie centra aktywności społecznej, edukacyjnej czy sportowo-rekreacyjnej, w tym dzieci i młodzieży. Marginalnym celem uchwalenia dokumentu jest umożliwienie realizacji infrastruktury technicznej oraz korekta terenu istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

 Tak nakreślonym głównym celom sporządzenia zmiany Studium (?)Gminy Płoty podporządkowano przyjęte rozwiązania planistyczne, które skutecznie zablokują niepożądane przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Pozwolą również zrealizować potrzebne miejsca integracji społecznej mieszkańców miejscowości objętych opracowaniem, według dobrych praktyk stosowanych z powodzeniem przez lokalne władze w innych miejscowościach gminy. Taki kierunek, stanowiąc jeden z priorytetów działania administracji samorządowej, wpisuje się w szerszą, długofalową strategię rozwoju obszarów wiejskich.

 Realizacja głównych celów zmiany Studium (?)Gminy Płoty zapobiegnie planowaniu zabudowy
w poszczególnych funkcjach w skali przekraczającej zapotrzebowanie rozwojowe poszczególnych miejscowości i ich struktur. Na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości finansowych gminy oszacowano chłonność zabudowy poszczególnych jednostek osadniczych. W wyniku tego stwierdzono, że najbardziej uzasadnionym jest zablokowanie potencjalnie zagrażającemu zjawisku ?rozlewania? zabudowy w sposób bezplanowy i powodujący dysfunkcje układów przestrzennych. Tym samym, dzięki podjęciu niniejszej uchwały, gmina uniknie konsekwencji budżetowych związanych z koniecznością finansowania kosztownych inwestycji infrastrukturalnych, potrzebnych do stworzenia warunków do rozwoju zabudowy zadysponowanej
w dotychczasowej edycji Studium, w znacząco przewymiarowanej skali. Uwzględniając potrzeby gminy
w perspektywie do 30 lat stwierdzono, że dotychczasowe dyspozycje kierunków rozwoju należy ograniczyć, kompleksowo korygując je w stosunku do większości miejscowości w granicach gminy Płoty. Działanie uznano za optymalne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie pohamowanie groźnych tendencji uruchomienia zbyt dużych połaci terenów budowlanych, a także ? jednocześnie ? poprawę warunków życia poprzez wzmocnienie bazy usług społecznych sprzyjających integracji mieszkańców poszczególnych miejscowości.

 3/ Prace dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty prowadzone były w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.).

 4/ Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty zainicjowane zostało uchwałą Nr XLII/385/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. Rady Miejskiej w Płotach
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, zmienionej uchwałą Nr XLV/421/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
5 listopada 2014 r. Projekt sporządzonego dokumentu uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz opinie, uzgodnienia innych organów i instytucji, wymaganych przepisami ustawy, o której mowa wyżej. Projekt dokumentu został poddany konsultacjom społecznym,
a na etapie jego wyłożenia do publicznego wglądu, ani w przepisanym ustawą terminie, nie wpłynęła żadna uwaga.

 5/ Uchwalenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty będącej przedmiotem niniejszej uchwały przyczyni się do stworzenia podstaw planistycznych służących utrzymaniu takich kierunków planowania przestrzeni gminy, które nie zagrożą ekonomicznym i społecznym

 podstawom funkcjonowania gminy. Jednocześnie podjęcie uchwały zapobiegnie w przyszłości planowaniu rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy w skali przekraczającej zapotrzebowanie na zabudowę w poszczególnych funkcjach i generującej niewspółmierne koszty rozwoju infrastruktury.

 Zgodnie z art. 11 pkt 12 ustawy przedstawia się Radzie Miejskiej w Płotach projekt zmiany studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/117/2016
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 05-05-2016 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 05-05-2016 14:24