Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXI/210 /08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 września 2008 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXI/210 /08

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 września 2008 r.

 

 

w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich,           restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru                 zabytków

 

 

            Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, zm. 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym ( tekst jednolity:  Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Ustanawia się:

 1. Warunki ubiegania się o dotację na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Rodzaj danych i informacji, które należy zawrzeć we wniosku o dotację.
 3. Tryb postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji.
 4. Postanowienia, jakie winna zawierać umowa o udzielenie dotacji.
 5. Zasady rozliczania dotacji, kontroli rozliczenia i zwrotu dotacji do budżetu Gminy Płoty.
 6. Sposób ewidencjonowania i upowszechniania informacji o udzielonych dotacjach.

 

2. Zaznaczenie użytych w uchwale pojęć dotyczących zabytków lub czynności z nimi związanych określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzeń wydanych na podstawie tej ustawy.

 

3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. Pracach lub robotach budowlanych przy zabytku – należy przez to rozumieć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, któremu na zasadach określonych niniejszą uchwałą na prace lub roboty budowlane przy zabytku przyznano dotację                  z budżetu Gminy Płoty.
 3. Środkach publicznych – należy przez to rozumieć publiczne środki finansowe określone przepisami o finansach publicznych.

 

 

§ 2

1. Z budżetu Gminy Płoty mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, jeżeli zabytek ten łącznie spełnia następujące kryteria:

 1. Znajduje się na stałe na obszarze Gminy Płoty.
 2. Jest dostępny publicznie.
 3. Jest w złym stanie technicznym.
 4. Posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Płoty.
 5. Jest wpisany do rejestru zabytków.

 

2. Dotacja na prace lub roboty budowlane przy zabytku może finansować nakłady obejmujące:

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich.
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych.
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.
 9.  Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności.
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej..
 14. Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15.
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

 

§ 3

1. O dotację można się ubiegać każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który do tego zabytku posiada tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu albo stosunku zobowiązaniowego z uwzględnieniem zapisu § 2 ust. 1.

 

2. Dotacja może być udzielona na sfinansowanie prac lub robót budowlanych przy zabytku, które wnioskodawca zamierza wykonać w roku złożenia wniosku o udzielenie dotacji albo w roku złożenia wniosku i w roku następnym.

 

3. Na zasadach określonych w niniejszej uchwale wnioskodawca może równocześnie wystąpić z kilkoma wnioskami o dotacje do prac lub robót budowlanych przy więcej niż jednym zabytku.

 

 

§ 4

1. Dotacja z budżetu Gminy Płoty na wykonanie prac lub robót budowlanych przy jednym i tym samym zabytku może być udzielona w wysokości do 75% ogółu nakładów na te prace lub roboty.

 

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przyznanej z budżetu Gminy Płoty wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

 

 

§ 5

1. We wniosku o przyznanie dotacji należy wskazać:

1.    Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub nazwę, adres, siedzibę wnioskodawcy będącego jednostką organizacyjną.

2.    Dane obiektu uwidocznione w rejestrze zabytków.

3.    Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do władania zabytkiem.

4.    Wnioskowaną kwotę dotacji i proponowany termin jej przekazania.

5.    Zakres prac lub robót budowlanych, które mają być objęte dotacją.

6.    Termin zakończenia prac objętych wnioskiem.

7.    Harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

8.    Informację o środkach publicznych przyznanych z innych źródeł na te same prace lub roboty budowlane przy zabytku oraz informację o wystąpieniu o takie środki złożonym do innych podmiotów.

9.    Wykaz prac lub robót budowlanych wykonanych przy danym zabytku w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku z podaniem łącznej wysokości nakładów,            w tym wysokości źródeł dofinansowania otrzymanego ze środków publicznych.

10. Określenie organu, u którego ubiega się o dotację.

 

2. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

3. W przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą, do wniosku o udzielenie dotacji winien dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291).

 

4. Udzielenie dotacji na prace lub roboty budowlane podmiotowi wymienionemu w ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały wraz z dostosowaniem zasad określonych w przepisach prawa regulujących udzielenie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

 

§ 6

1. Wnioski o dotację kierowane są do Burmistrza Gminy Płoty w terminie do 31 marca każdego roku, na dany rok budżetowy, z wyłączeniem roku bieżącego.

 

2. Wnioski o przyznanie dotacji po ich przekazaniu Burmistrzowi Płotów przedstawiane są do zaopiniowania komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw kultury oraz komisji Rady właściwej do spraw budżetu.

 

§ 7

Dotacje przyznaje Burmistrz Gminy Płoty i zawiera z beneficjentem umowę określającą                    w szczególności:

1.        Opis prac lub robót budowlanych przy zabytku i termin ich wykonania.

2.    Kwotę dotacji i terminy jej przekazywania, które w postanowieniach umowy mogą zostać uzależnione od wyniku każdorazowej kontroli postępu prac lub robót budowlanych i rozliczenia tych wydatków.

3.    Zobowiązanie się beneficjenta do przekazywania informacji o wysokości środków publicznych na prace lub roboty przy zabytku otrzymanych z innych źródeł.

4.    Zobowiązanie się beneficjenta do poddania się kontroli przeprowadzonej przez Gminę Płoty w zakresie przeznaczenia dotacji i wykonania prac lub robót budowlanych.

5.    Sposób i termin rozliczenia kwot udzielonej dotacji.

6.    Warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

7.    Pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta                                  i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

8.    Pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie                                z przeznaczeniem – na mocy art. 145, ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 20058 r.               o finansach publicznych – beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez               3 kolejne lata, licząc od dnia stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie                z przeznaczeniem.

 

§ 8

1. Kontrola, o której mowa w § 7 pkt 2 i 5, przeprowadzana jest przez osoby upoważnione przez Burmistrza i polega na:

1.    Sprawdzaniu rzeczywistego przebiegu realizacji celów zakładanych w zakresie dotowanego zadania pod kątem zgodności  z przepisami prawa i zawartą umową (kontrola formalno- merytoryczna).

2.    Sprawdzaniu dokumentów związanych z realizacją dotowanego zadania (w szczególności znajdujących się w siedzibie podmiotu oryginału dokumentów finansowych) pod kątem zgodności z przepisami prawa, umową i zasadami rachunkowości (kontrola formalno-rachunkowa).

 

2. Kontrolę można przeprowadzić do czasu rozliczenia dotacji.

 

 

§ 9

1. Przed rozliczeniem całości dotacji lub jej części dokonywany jest komisyjny odbiór wykonanych pac lub robót budowlanych, którego dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza.

 

2. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Burmistrzowi sprawozdania z wykonania prac lub robót budowlanych.

 

3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2 określa:

1.    Całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych.

2.    Zestawienie rachunków dołączanych do sprawozdania w celu rozliczenia dotacji – ze wskazaniem numeru księgowego, numeru pozycji kosztorysu, daty wystawienia rachunku, nazwy wydatku oraz jego kwoty wraz z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek.

 

4. Formularz sprawozdania z rozliczenia udzielonej dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

5. Beneficjent rozliczając dotację, winien na wezwanie Burmistrza uzupełnić brakujące dokumenty i udzielić wyczerpujących informacji.

 

§ 10

W przypadku częściowego lub całkowitego niewykonania dotowanego zadania z przyczyn leżących po stronie beneficjenta lub wykorzystania środków niezgodnie z przeznaczeniem, odpowiednia część przekazanych środków dotacji podlega zwrotowi do budżetu Gminy Płoty na zasadach określonych w umowie.

 

§ 11

1. Burmistrz Gminy Płoty prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielania dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach             o przyznanych dotacjach.

 

2. Zestawienie danych, o którym mowa w ust. 1 dla każdej udzielonej dotacji winno zawierać:

1.    Wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia lub przechowywania.

2.    Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres osoby albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, której przyznano dotację,

3.    Kserokopię umowy o dotację.

4.    Informacje o wysokości środków przekazanych beneficjentowi z dotacji oraz jej rozliczeniu.

5.    Informacje przekazane Gminie Płoty przez inne organy zobowiązane do udzielania informacji o dotacjach na prace lub roboty budowlane przy danym zabytku.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

                                

 

                                                                                           Przewodniczący Rady

 

                                                                                                   Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:50