Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXII / 234 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXII / 234 / 08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz.1111)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 86,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
854 85415 2030 86,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 647 512,20 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01095 2010 191 855,43 - dot. cel. otrzym. z BP na realiz. zad. bież. z zak. admin. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami;
700 70005 0870 37 286,93 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych;
750 75020 2320 14 477,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
750 75023 0970 4 308,38 - wpływy z różnych dochodów;
750 75095 0690 116,51 - wpływy z różnych opłat;
756 75615 0500 119,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych;
756 75615 0910 109,84 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
756 75616 0910 15 058,20 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
756 75616 0500 44 582,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych osoby fizyczne;
756 75616 0360 2 450,00 - podatek od spadków i darowizn;
756 75616 0370 180,00 - opłaty od posiadania psów;
756 75618 0460 35 750,46 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej;
756 75618 0480 6 908,88 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
758 75801 2920 45 000,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa;
758 75814 0920 4 350,53 - pozostałe odsetki;
801 80101 0690 3 430,93 - wpływy z różnych opłat;
801 80104 0970 640,00 - wpływ z różnych dochodów;
801 80195 2030 31 888,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
851 85154 0960 600,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
852 85212 0920 81,14 - pozostałe odsetki;
852 85214 2010 56 000,00 - dot. cel. otrzym. z BP na realiz. zad. bież. z zak. admin. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustawami;
852 85219 2030 7 000,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
852 85228 0830 7 513,97 - wpływy z usług;
852 85295 2030 21 800,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
854 85415 2030 114 795,00 - dot. cel. otrzym. z powiatu na zad. bież. realiz. na podst. porozumień (umów) między jst;
921 92116 0830 1 210,00 - wpływy z usług;

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 534 367,00 zł

Dział Rozdział § Kwota
750 75095 2820 3 500,00 - dot. cel. z bud. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarz.;
754 75412 6060 100 000,00 - wydatki na zakupy inwest. jedn. budżet.;
756 75647 4410 2 781,00 - podróże służbowe krajowe;
801 80101 4110 11 000,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
801 80110 4010 7 500,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80195 4210 9 500,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
854 85415 3260 86,00 - inne formy pomocy dla uczniów;
926 92695 6050 400 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1 181 793,20 zł

Dział Rozdział § Kwota
010 01095 4430 188 093,56 - różne opłaty i składki;
010 01095 4110 391,43 - składki na ubezpieczenia społeczne;
010 01095 4120 62,35 - składki na Fundusz Pracy;
010 01095 4170 2 545,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
010 01095 4210 210,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
010 01095 4300 553,09 - zakup usług pozostałych;
600 60014 4210 14 477,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
710 71035 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
710 71035 4270 25 850,00 - zakup usług remontowych;
750 75023 3020 3 640,91 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
750 75023 4010 37 853,94 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
750 75023 4120 2 100,00 - składki na Fundusz Pracy;
750 75095 4210 2 100,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
750 75095 4300 1 400,00 - zakup usług pozostałych;
750 75095 4410 2 781,00 - podróże służbowe krajowe;
754 75412 2820 100 000,00 - dot. cel. z bud. na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarz.;
801 80101 4210 4 675,93 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80101 4210 726,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80110 4210 45 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80195 4300 31 888,00 - zakup usług pozostałych;
851 85154 4170 7 508,88 - wynagrodzenia bezosobowe;
852 85214 3110 56 000,00 - świadczenia społeczne;
852 85219 4010 7 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
852 85228 4330 7 595,11 - zak. usł. przez jst od in. jst;
852 85295 3110 21 800,00 - świadczenia społeczne;
854 85401 4010 11 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
854 85401 4010 7 500,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
854 85401 4010 8 600,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
854 85401 4110 900,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
854 85415 3240 114 795,00 - stypendia dla uczniów;
900 90003 4170 236,00 - wynagrodzenia bezosobowe;
900 90015 4300 10 000,00 - zakup usług pozostałych;
900 90015 6050 50 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;
900 90095 3020 1 000,00 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń;
900 90095 4010 2 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
900 90095 4110 300,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
921 92116 4240 1 210,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek;
921 92109 4300 5 000,00 - zakup usług pozostałych;
926 92601 6050 400 000,00 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych;

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2008r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: - 21-10-2009 10:31