Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała budżetowa

Uchwała Nr XIV/ 92 /15

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 grudnia 2015 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U.2015r.poz.1515) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 258  ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.2013r. poz.885; zm.: poz.938 i 1646; z 2014r. poz.379,911,1146,1626 i 1877; z 2015r. poz.238,532,1117,1130,1190, 1358,1513,1854 i 2150)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie         - 30.767.679,28 zł
z tego:

 1. dochody bieżące                                                                       - 27.482.585,00 zł,
 2. dochody majątkowe                                                                  -   3.285.094,28 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie         - 36.220.868,56 zł
z tego:

 1. wydatki bieżące                                                             - 26.394.395,86 zł,
 2. wydatki majątkowe                                                         -   9.826.472,70 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie:                  -   5.453.189,28 zł,     

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych

papierów wart., kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie        - 5.453.189,28 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody                                                                                       - 6.900.000,00 zł,
 2. rozchody                                                                                         - 1.446.810,72 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie                                                                        -   100.000,00 zł,
 2. celowe w kwocie                                                                       -     75.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego.                                                                                                                   

§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

    § 7.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)                          

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości                                       -   299.352,79 zł.

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie                                                 -    133.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie                                                            -   128.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie                                                            -      5.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się przychody i koszty samorządowych

zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

 1. przychody                                                                                      -    5.460.514,00 zł,
 2. wydatki                                                                                          -    5.450.500,00 zł.

                                                                                                                              

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty:                    - 2.000.000,00 zł,

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji pap.

wart. oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty:                 - 1.000.000,00 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  1. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie                                           -  580.000,00 zł,
  2. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie                      -    15.000,00 zł,
 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

celowe (załącznik Nr 10) w kwocie                                                      -  484.290,00 zł,

 1. podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
  (załącznik Nr 11) w kwocie                                                                   -    25.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:
  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  2. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
  wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
  100.000,00 zł,
 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 7. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia (szczegółowe zasady udzielania
  i rozliczania zaliczek określone są w Regulaminie udzielania zaliczek Urzędu Miejskiego):

a) pracownikom – na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 3.000,00 zł, z 30 – dniowym terminem rozliczenia,

b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach,

 1. udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki, wg zasad określonych w pkt 8.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

         Piotr  Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 18-01-2017 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2017
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2017 11:02