Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XIII/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/ 82 /2015
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774) w zwiazku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz. 735) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoty

1)  od gruntów:

a)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m² powierzchni,

b)  pod wodami powierzchniowymi stającymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4, 58 zł od 1 ha powierzchni,

c)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku  publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m² powierzchni;

d)  niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji- 3,00 zł od m²

2)  od budynków lub ich części:

a)  mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b)  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej– 20,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, zwyjątkiem budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej, od których stawka wynosi - 8,66 zł za 1 m2,

c)  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d)  związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 z ł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e)  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności        pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,31 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;

3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych a od budowli związanych z odprowadzaniemi oczyszczaniem ścieków  komunalnych wraz z ich infrastrukturą – 1%

§ 2.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXXIV/305/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie od 01 stycznia 2016r.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 01-12-2015 15:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 02-12-2015 09:48