Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Rady Miejskiej w Płotach w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2016

P R O J E K T

 

Uchwała Nr ....... /15

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia ..... grudnia 2015 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie - 30.767.679,28 
z tego:

 1. dochody bieżące - 27.482.585,00 zł

 2. dochody majątkowe - 3.285.094,28 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 36.220.868,56
z tego:

 1. wydatki bieżące - 26.394.395,86 zł

 2. wydatki majątkowe - 9.826.472,70 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: - 5.453.189,28 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych

środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń wyemitowanych

papierów wart., kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 5.453.189,28 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 6.900.000,00 ,

 2. rozchody - 1.446.810,72.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 100.000,00 zł,

 2. celowe w kwocie - 75.000,00 zł.

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego.

§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 299.352,79 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 133.000,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 128.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

§ 91.Ustala się przychody i koszty samorządowych

zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

 1. przychody - 5.460.514,00 zł,

 2. wydatki - 5.450.500,00 zł.

 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty: - 2.000.000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty: - 1.000.000,00 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10, do wysokości kwoty w nim określonej.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie - 580.000,00 zł,

  2. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie - 15.000,00 zł,

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

celowe (załącznik Nr 10) w kwocie - 484.290,00 zł,

 1. podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
  (załącznik Nr 11) w kwocie - 25.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
  wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

 4. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
  100.000,00 zł;

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych banach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

 6. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia (szczegółowe zasady udzielania
  i rozliczania zaliczek określone są w Regulaminie udzielania zaliczek Urzędu Miejskiego):

a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 3.000,00 zł, z 30 - dniowym terminem rozliczenia,

b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach;

 1. udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki, wg zasad określonych w pkt 8.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

....................................

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 20-11-2015 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-11-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 20-11-2015 09:30