Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XI/72/15 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2016

Uchwała Nr XI / 72 / 15

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2016

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiana: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz § 2 pkt 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się na rok budżetowy 2016 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

 1.  Inwestycje:
 1. rozbudowa i modernizacja systemu dróg i ulic gminnych w Gminie Płoty;
 2. uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną ulicy Bajkowej;
 3. przygotowanie budowy cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Płoty;
 4. budowa terenów rekreacyjnych, rekreacyjno - sportowych, kąpielisk, tras rowerowych na terenie gminy Płoty oraz modernizacja Parku Miejskiego w Płotach;
 5. rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Miasta i Gminy Płoty;
 6. dokończenie budowy Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach;
 7. informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach;
 8. realizacja III etapu programów budowy świetlic oraz boisk na terenie wiejskim Gminy Płoty;
 9. realizacja III etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i Gminy Płoty:
 10. modernizacja Szkoły Podstawowej w Modlimowie;
 11. budowa monitoringu na terenie miasta Płoty;
 12. realizacja programu, pn. „Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym”;
 13. przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty.
 1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty– według potrzeb.
 2. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki budżetu Gminy.
 4. Restrukturyzacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach i innych jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.

 

§2.  Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.

 1. W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:
 1. wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych;
 2. subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów;
 3. dotacji na zadania zlecone w wysokości określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 

 1. W zakresie wydatków budżetowych:
 1. projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:
 • finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa.
 1. przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2015 r. nie mniej niż       o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,
 2. wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 08-09-2015 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-09-2015
Ostatnia aktualizacja: - 08-09-2015 11:32