Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXII/223/2008 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

UCHWAŁA  Nr XXII/223/2008

 

Rady Miejskiej w Płotach

                                                                                                  z dnia 13 listopada 2008 r.

 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2009

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r.Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz.1337 z 2007r.Nr 48, poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych[1] (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 Nr 220 poz.1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz.1775, Nr 249 poz.1828, Nr 251 poz.1847 z 2005r. Nr 143, poz. 1199)

Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

 

§ 1

1.Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Płoty

1)od gruntów:

      a)     związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób            sklasyfikowania w              ewidencji gruntów i budynków – 0,54 zł od 1 m² powierzchni,

      b)     pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,90

              od 1 ha powierzchni,

      c)     pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku            publicznego                  przez organizacje pożytku publicznego – 0,13 zł od 1 m² powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

       a)    mieszkalnych – 0,53 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

       b)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich          części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 16,64 zł od 1 m² powierzchni                       użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części budynków związanych z prowadzeniem                       działalności gospodarczej weterynaryjnej, od których stawka wynosi  - 6,00  za 1 m²,

       c)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym                          materiałem siewnym - 8,80 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

       d)     zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń                            zdrowotnych - 4,01 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

       e)      od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku                    publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 4,95 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;      3)  od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o                          podatkach i opłatach lokalnych a od oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą                                        towarzyszącą - 1%

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XIII/100/2007 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 listopada 2007r.                       w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

 

 

 

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

                                                                                                                       § 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku.

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                                                          Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                                                      Piotr Jasina[1]             Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

             1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

             2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z  20.07.1999).

             Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych  aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Haraszczuk 21-10-2009 10:06