Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR VII/ 43 /2015 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr VII/ 43 /2015
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 27 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia wysokości diet dla radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

 Na podstawie art. 25 ust. 4, 6, 7 i 8 i art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379.) § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. Nr 61 poz. 710) oraz § 5 ust., 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66 poz. 800 zm. Dz. U. z 2002 Nr 14 poz. 138, Dz. U.
z 2003r. Nr 33 poz. 280).

 Rada Miejska w Płotach
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Radnemu Rady Miejskiej w Płotach oraz Sołtysom w Gminie Płoty przysługują zryczałtowane miesięczne diety stanowiące rekompensatę wydatków wynikających z pełnienia obowiązków radnego lub sołtysa.

2.  Wysokość diety, o której mowa w ust. 1 wynosi:

1)  dla radnego pełniącego funkcje Przewodniczącego Rady -  50% maksymalnej wysokości diety,

2)  dla radnego pełniącego funkcję Wiceprzewodniczącego Rady oraz funkcję Przewodniczącego Komisji - 30% maksymalnej wysokości diety,

3)  dla radnego (nie pełniącego żadnej dodatkowej funkcji -  25% maksymalnej wysokości diety,

4)  dla sołtysa - 300 zł  brutto.

§ 2.  Ustala się termin wypłaty diety do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym powstało prawo do diety lub jej części.

§ 3.  W przypadku rozpoczęcia lub zakończenia kadencji radnego lub sołtysa w trakcie miesiąca, uprawnionemu wypłaca się część miesięcznej diety, proporcjonalnie do okresu pełnienia funkcji radnego lub sołtysa.

§ 4.  Radnemu za każdą nieobecność na sesji lub komisji potrąca się 25% należnej diety.

§ 5.  Dieta ulega obniżeniu w przypadku nieobecności sołtysa na sesji Rady o 50% za każdą sesję, przy czym podstawą do stwierdzenia nieobecności jest brak podpisu sołtysa na liście obecności
lub odnotowane w protokole opuszczenie przez niego sesji w trakcie realizacji porządku obrad.

§ 6.  W przypadku zbiegu praw do diet przysługuje jedna dieta w wysokości wyższej.

§ 7. 1. Radnemu odbywającemu, na podstawie polecenia Przewodniczącego Rady Miejskiej, podróż służbową polegającą na wykonaniu zadania mającego bezpośredni związek z pełnieniem mandatu, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba Rady Miejskiej przysługują:

1)  diety;

2)  zwrot kosztów;

a)  przejazdów z miejscowości określonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem;

b)  noclegów;

c)  dojazdów środkami komunikacji miejscowej;

d)  innych udokumentowanych wydatków.

2.  Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa Przewodniczący Rady Miejskiej w poleceniu wyjazdu służbowego.

3.  Czynności, o których mowa w ust. 2 w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej wykonuje wyznaczony Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§ 8.  Dieta o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej wynosi 1% wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 9. 1. Przy obliczaniu należności radnego z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej obejmującej: diety za czas podróży służbowej, zwrot kosztów przejazdu w zależności od środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, zwrot kosztów noclegów, ryczałt na pokrycie kosztów przejazdów środkami komunikacji miejscowej ewentualnie ryczałt za noclegi, obowiązują zasady określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji cytowanego w preambule uchwały.

2.  Przy ustaleniu należności radnego z tytułu zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych nie będących własnością Gminy mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27 poz. 271 z 2004 r. Nr 237, poz. 2376, z 2007 r. Nr 201, poz. 1462, 2011 r. Nr 61, poz. 308).

3.  Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

§ 10.  Sołtysowi delegowanemu przez Burmistrza Płotów w związku z wykonaniem mandatu sołtysa przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy.

§ 11.  Tracą moc uchwały Rady Miejskiej w Płotach:

-  XXIII/219/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości diet w formie ryczałtu
oraz zwrotu kosztów podróży dla radnych Gminy Płoty,

-  XXIII/220/2004 z dnia 10 grudnia 2004 w sprawie ustalenia diet sołtysów.

§ 12.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 czerwca 2015 roku.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina


Uzasadnienie

 Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys. Sołtysi pełnią swoje funkcje społecznie. Z pełnieniem funkcji sołtysa, działającego bezpośrednio w terenie, związane jest ponoszenie kosztów. Zalicza się do nich m.in. udział w sesjach Rady Gminy, posiedzeniach Komisji Rady, spotkaniach z Wójtem, Zebraniach Wiejskich itp. Sołtysi ponoszą koszty dojazdów.

 Dieta powinna stanowić formę rekompensaty i zwrot wydatków, jakie sołtys ponosi w związku
z wykonywaniem czynności w ramach sprawowanej funkcji, które to czynności szczegółowo wymienione są w statucie sołectwa.Także z delegowaniem sołtysa (w związku z wykonywaniem mandatu) poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Rady Gminy wiąże się konieczność zwrotu poniesionych kosztów, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

 Analogiczne zasady obowiązują w stosunku do radnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 09-06-2015 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-06-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-06-2015 13:20