Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr III / 7 /14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2015

Uchwała Nr III / 7 /14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 30 grudnia 2014 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Płoty na rok 2015

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, art. 235, art. 236, art. 258 ust.1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z 2013 r. poz. 885; zm.: 2013 r. - Dz. U. poz. 938 i poz. 1646; 2014 r. - Dz. U. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626 i 1877)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w kwocie - 30.878.946,25 
z tego:

 1. dochody bieżące - 28.025.961,00 zł

 2. dochody majątkowe - 2.852.985,25 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (załącznik Nr 2) w kwocie - 34.604.251,74
z tego:

 1. wydatki bieżące - 26.351.061,98 zł

 2. wydatki majątkowe - 8.253.189,76 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie: - 3.725.305,49 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z zaciąganych kredytów - 653.189,17 zł

-wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na r-ku bieżącym budżetu, wynikającym z rozliczeń

wyemit. papierów wart., kredytów i pożyczek z lat ub. w kwocie - 3.072.116,32 zł.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w kwotach:

 1. przychody - 5.072.116,32

 2. rozchody - 1.346.810,83.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w kwocie - 100.000,00 zł

 2. celowe w kwocie - 70.000,00 zł

z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania

kryzysowego.

§ 6.  Dochody i wydatki związane z realizacją:

 1. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4;

 2. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 7.Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (załącznik Nr 6)

w ramach funduszu sołeckiego w wysokości - 286.105,41 zł

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 132.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 126.740,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.260,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie

przeciwdziałania narkomanii.

§ 91.Ustala się przychody i koszty samorządowych

zakładów budżetowych (załącznik Nr 7) w kwotach:

 1. przychody - 5.451.345,00 zł

 2. wydatki - 5.443.361,00 zł

 

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów

i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu

budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2.000.000,00 zł

 1. finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki

samorządu terytorialnego, do kwoty - 653.189,17 zł

 1. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

do kwoty - 1.346.810,83 zł.

 

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Płotów do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w §10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

 1. dla jednostek sektora finansów publicznych:

  1. podmiotowe (załącznik Nr 8) w kwocie - 550.374,00 zł

  2. celowe na zadania własne (załącznik Nr 9) w kwocie - 15.000,00 zł

  3. celowe na pomoc innym j.s.t w kwocie (załącznik Nr 10) - 100.000,00zł

 1. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

celowe (załącznik Nr 11) w kwocie - 394.000,00 zł

 1. podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty
  (załącznik Nr 12) w kwocie - 10.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Płotów do:

 1. dokonywania zmian w planie wydat­ków:

  1. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

  2. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 1. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
  wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy;

 2. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym
  i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
  i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 3. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty 200.000,00 zł;

 5. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty
  100.000,00 zł;

 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych banach, niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

 7. udzielania zaliczek na wydatki do rozliczenia (szczegółowe zasady udzielania
  i rozliczania zaliczek określone są w Regulaminie udzielania zaliczek Urzędu Miejskiego):

a) pracownikom - na koszty podróży oraz na pokrycie drobnych wydatków do wysokości 3.000,00 zł, z 30 - dniowym terminem rozliczenia,

b) w innych wypadkach określonych w odrębnych przepisach;

9) udzielania upoważnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do udzielania zaliczek na wydatki, wg zasad określonych w pkt 8.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Sać 02-04-2015 19:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Sać 03-04-2015 08:18