Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za III kwartał 2014

Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na kwotę:

- dochody - 37.740.918, 98 zł,

- wydatki - 38.027.756, 54 zł.

Deficyt, który powstał w budżecie gminy wyniósł 286.837, 56 zł i został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 30 września 2014 r. wynosi:

- plan dochodów - 34.810.451, 29 zł,

- wykonanie dochodów - 24.351.684, 97 , co stanowi 69,96 % planu,

natomiast:

- plan wydatków - 37.052.350, 20 zł,

- wykonanie wydatków - 22.953.198, 08 zł, co stanowi 61,95 % planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.465.727, 17 zł, co stanowi 39 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.428.218,32 zł oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług na kwotę 37.508,85 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.241.898, 91 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

 

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 30 września 2014 r.

w zł

Nazwa

Dochody

%

Wydatki

%

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

343 368,34

343 368,34

100

447.788,34

358.567,98

80

Transport i łączność

1.927.472,24

426.543,18

22

2.908.264,30

696.299,36

24

Turystyka

56.532,75

-

-

98.680,25

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

658.280,39

654.000,22

99

146.476,00

101.919,70

70

Działalność usługowa

253.987,00

12.962,37

5

565.103,65

245.856,03

44

Administracja publiczna

1.519.421,05

1.448.947,13

95

4.260.339,77

3.009.814,45

71

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

72.548,00

32.922,86

45

72.548,00

32.537,12

45

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

6.885,43

350,00

5

593.696,85

379.041,09

64

Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8.835.223,90

7.000.039,32

79

-

-

-

Obsługa długu publicznego

-

-

-

545.649,13

219.959,70

40

Różne rozliczenia

10.964.871,04

8.909.842,62

81

215.830,00

32.215,90

15

Oświata i wychowanie

568.648,54

332.264,31

58

9.571.417,54

7.008.007,54

73

Ochrona zdrowia

-

-

-

187.455,21

115.364,20

62

Pomoc społeczna

5.519.422,11

4.446.989,71

81

7.043.785,07

5.655.714,21

80

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

425.666,56

342.262,12

80

444.210,41

264.984,78

62

Edukacyjna opieka wychowawcza

160.222,00

160.222,00

100

570.253,39

428.023,20

75

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

217.390,56

34.599,06

16

1.834.269,44

1.161.750,06

63

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

34.443,93

27.183,93

79

920.852,38

587.279,64

64

Kultura fizyczna

3.246.157,45

179.187,80

6

6.625.820,47

2.655.863,12

40

Razem:

34.810.451,29

24.351.684,97

70

37.052.350,20

22.609.944,93

62

 

Dochody gminy Płoty na 30 września 2014 r.
 (wg źródeł)

w zł

Źródła dochodów

Wykonanie dochodów

  • Dochody własne

9.087.450,92

  • Dochody majątkowe

574.714,33

  • Dotacje na zadania bieżące i zlecone

5.469.282,28

  • Subwencje

8.768.039,00

  • Środki pochodzące z budżet UE

    452.198,44

Ogółem:

24.351.684,97

 

Wydatki gminy Płoty na 30 września 2014 r.
(wg rodzajów)

w zł

Rodzaje wydatków

Wykonanie wydatków

 

  • Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

8.525.443,93

 

  • Wydatki rzeczowe

11.364.584,04

 

  • Wydatki majątkowe

   2.546.472,34

 

  • Związane z realizacją projektów Unijnych

       516.697,77

 

Ogółem:

22.609.944,93

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 19-03-2015 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 30-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 19-03-2015 11:02