Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr ROŚiD.6220.8.11.12.13.14.2015.BK

Nr ROŚiD.6220.8.11.12.13.14.2015.BK                                        

Płoty, dnia      lutego 2015r.

D  E  C  Y  Z   J  A

o środowiskowych  uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

            Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz § 3 ust.1 pkt.102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213, poz. 1397 ze zmianami), art. 71 ust.1 i 2 pkt.2, art.73 ust.1, art.75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1277 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Hodowla brojlera  o łącznej obsadzie 39500 sztuk brojlerów na działce nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty”, którego Inwestorem jest Adam Chowański:

 

 o r z e k a m

określić środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia

 

I.  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

     1. Rodzaj przedsięwzięcia:Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 39500 sztuk brojlerów na działce

     nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty”.

     2. Miejsce realizacji przedsięwzięcia: przedsięwzięcie będzie realizowane w m. Bądkowo, na

     działce nr 5/34.

II.  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji

Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Prowadzić planowaną inwestycję zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w

    tym:

 a) instalacja powinna funkcjonować  w sposób zgodny z wymogami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla  których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. Nr 56,z 2010r. poz. 344 ze zm.)

b) urządzenia do pojenia ustawić i utrzymywać w sposób minimalizujący ryzyko wylewania się wody,

c) pomieszczenia hodowlane zabezpieczyć przed rozwojem much i gryzoniami.

2.Po zakończeniu cyklu hodowlanego należy wprowadzić stosowne przerwy technologiczne niezbędne do wykonania prac związanych z koniecznością przygotowania hal produkcyjnych do zasiedlenia nową partią kurcząt.

3.Pomieszczenia produkcyjne po zakończonym cyklu produkcyjnym i usunięciu obornika, dezynfekować przez zamgławianie.

4.Należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie właściwej higieny podczas eksploatacji inwestycji (ustanowić odpowiednie procedury czyszczenia elementów składających się na inwestycję przy użyciu odpowiedniego sprzętu i środków czyszczących).  Stosować do wody i paszy dodatki wiążące amoniak,  co przyczyni się do zmniejszenia uciążliwości zapachowej emitowanej  do powietrza, powstającej podczas funkcjonowania inwestycji.

5.Należy usuwać wytworzony obornik bezpośrednio na środki transportu, a w przypadku braku możliwości bezpośredniego zbycia obornika, magazynować obornik w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 Proces odbioru obornika należy zaplanować w taki sposób, aby jego transport odbywał się w sposób najmniej uciążliwy dla okolicznych mieszkańców ( np. zabezpieczając naczepy pojazdów transportujących plandekami, wyznaczając trasy wywozu obornika z dala od zabudowań ludzkich).

W  przypadku niekontrolowanego rozsypania obornika podczas jego transportu do  miejsca ewentualnego magazynowania należy niezwłocznie sprzątnąć drogi, na których pozostanie rozrzucony obornik.

6. Przeładunek pasz ze środków transportu do silosów paszowych  prowadzić należy z użyciem osłon przeciwpylnych  oraz w porze dziennej.

7. Wszelkie urządzenia będące źródłem hałasu ( wentylatory, urządzenia do karmienia i inne elementy wyposażenia kurnika) muszą zostać tak wykonane i utrzymywane, aby powodowały jak najmniejsza emisję hałasu. Poza tym, należy zapewnić system wentylacyjny pomieszczeń hodowlanych w taki sposób, aby dopuszczalne poziomy hałasu zostały dotrzymane na terenach podlegających ochronie akustycznej.

8.Prowadzić  niezbędny zakres monitoringu wymagany od podmiotów gospodarczych, w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza i hałasu zdefiniowany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.  z 2008r. Nr 206, poz.1291 ze zm.)

Z punktu widzenia kontroli potencjalnego oddziaływania funkcjonowania kurnika na środowisko oraz spełnienia wymagań najlepszej dostępnej techniki (BAT) należy prowadzić monitoring w zakresie:

- zapisu parametrów cyklu produkcyjnego (daty rozpoczęcia i zakończenia cyklu produkcji), rejestru dziennego zużycia wody, paszy, obliczenia dla każdego cyklu wskaźników wykorzystania  paszy oraz wody, porównania obliczonych wskaźników z wartościami podanymi w raporcie,

- ilości wytwarzanego i przekazywanego obornika kurzego ( w każdym cyklu),

- ilości i jakości wytwarzanych, magazynowanych i przekazywanych odpadów ( ewidencja).

9. Zwierzęta padłe podczas cyklu produkcyjnego należy magazynować w hermetycznych pomieszczeniach ( chłodziarkach) wyposażonych w stosowne urządzenia chłodnicze i przekazywać je stosownym podmiotom, z którymi Inwestor ma podpisana stosowną umowę, celem ich właściwego zagospodarowania.

10.Należy zabezpieczyć instalację przed pożarem, zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

11. Zaopatrzyć obiekt inwentarski w alternatywne źródło energii elektrycznej w celu uniknięcia masowych  padnięć kurcząt w przypadku braku dostawy energii elektrycznej.

12. Odpady inne niż pochodzące z  hodowli kurcząt, wytworzone w czasie funkcjonowania inwestycji należy przekazywać podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami.

13.Należy zastosować rozwiązania służące dotrzymaniu standardów jakości środowiska gruntowo-wodnego.

14.Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów, które będą powstawać w wyniku prowadzonej działalności.

15. Zapewnić zgodną z ochroną środowiska gospodarkę ściekami sanitarnymi, tj. gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych na terenie działki inwestycyjnej, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków komunalnych za pomocą taboru asenizacyjnego, będącego własnością podmiotu upoważnionego do prowadzenia działalności w tym zakresie.

16. W celu ograniczenia powstawania  i  rozprzestrzeniania się odorów z chowu kurcząt należy utrzymywać na wysokim poziomie higienę w pomieszczeniu kurnika i czystość w ich otoczeniu, zapewnić odpowiednią temperaturę, wilgotność powietrza oraz koncentrację gazów w budynku inwentarskim, zastosowanie systemu wentylacyjnego pozwalającego na utrzymanie właściwego mikroklimatu w obiekcie, dobra organizację usuwania obornika po zakończonym cyklu, właściwe zagospodarowanie obornika.

17. Prowadzić monitoring w zakresie: ilości wytwarzanego i przekazywanego (zbywanego) obornika kurzego, stanu technicznego i szczelności urządzeń wyposażenia kurnika, ilości i jakości wytwarzanych, magazynowanych i  przekazywanych odpadów.

 

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust.1 pkt. 1 – 14 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

 

1. Dokonać nasadzeń drzew liściastych rodzimego pochodzenia (zieleń izolacyjna) wzdłuż granicy z  działką sąsiednią (od strony północnej) w terminie do dnia 30 kwietnia 2015r. sadzonkami wys. 80 -100 cm, o ukształtowanym systemie korzeniowym i koronie oraz stosować zabiegi pielęgnacyjne celem zachowania nasadzeń.

2.Wody opadowe pochodzące z utwardzonych nawierzchni dróg wewnętrznych, parkingów i placów należy odprowadzać powierzchniowo na teren działki inwestycyjnej.

 

 

IV. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Prowadzić ciągłą kontrolę pracy poszczególnych urządzeń wykorzystywanych w związku z funkcjonowaniem inwestycji (prowadzenie stałych przeglądów, bieżące usuwanie usterek).

2. Prowadzić ilościowo-jakościową ewidencję odpadów w oparciu o dokumenty określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz. U. Nr  249, poz.1673 ze zm.).

 

 

Ponadto:

V. Nakładam obowiązek przedłożenia analizy porealizacyjnej w zakresie zmian, jakie mogą nastąpić w środowisku na skutek funkcjonowania przedmiotowej fermy drobiu, tj. w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu do środowiska.

Powyższe opracowanie musi zostać wykonane w okresie największej uciążliwości, tj. przy pełnej obsadzie pomieszczeń produkcyjnych oraz w okresie letnim.

W związku z powyższym przedmiotowy dokument należy opracować po zakończeniu pierwszego roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto prowadzenie chowu drobiu w zakresie określonym w niniejszej decyzji oraz przedłożyć tut. Organowi w terminie do końca marca następnego roku.

 

 

U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

 

            Pan Adam Chowański w dniu 23.05.2011 r. wystąpił do Burmistrza Płotów z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.”Hodowla brojlera o łącznej obsadzie 172 DPJ na działce nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty ”.

W toku prowadzonego postępowania analizowano następujące materiały:

  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.05.2011 r. wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
  2. Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego dotyczy wniosek.
  3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Burmistrz Płotów w dniu 30.05.2011r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i warunków realizacji przedsięwzięcia. Organy opiniujące, tj. zarówno RDOŚ (Postanowienie nr WOOŚ-TŚ.4240.2010.1.2011.KL, jak i PPIS (Opinia sanitarna Nr PS – N.NZ – 403-14/11) nałożyły obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Organ w dniu 12 lipca 2011r. wydał postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Natomiast w dniu 15.07.2011r. podał do publicznej wiadomości informację o wszczętym  postępowaniu.

W dniu 03.10.2011r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Burmistrz Płotów w dniu 26.10.2011r. wydał obwieszczenie zawiadamiające o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

      Należy wskazać, że w dniu 12.01.2009r. Burmistrz Płotów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Z uwagi na fakt, iż określone w w/w decyzji środowiskowe uwarunkowania nie zostały dotrzymane przez wnioskodawcę Burmistrz Płotów decyzją z dnia 18.01.2011r. uchylił wydaną przez siebie w 2009r. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w inwestycji. Powyższa decyzja została podjęta przez Burmistrza na podstawie poniższych przesłanek: inwestor przekraczał maksymalną dopuszczalną obsadę w jednym rzucie, nie stosował dodatków ani przerwy technologicznej w hodowli w okresie letnim, a także nie przedłożył analizy porealizacyjnej we wskazanym w decyzji terminie. Od wskazanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie odwołanie wniósł Pan Adam Chowański (inwestor).Jednak, jak rozstrzygnął w decyzji z dnia 28.04.2011r. organ odwoławczy, decyzja Burmistrza Płotów została utrzymana w mocy. Zatem w wyniku braku uregulowań administracyjnych w zakresie prowadzenia działalności odnośnie chowu drobiu, Pan Adam Chowański w dniu 23.05.2011r. ponownie wystąpił do Burmistrza Płotów z wnioskiem  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla inwestycji polegającej na „Hodowli brojlerów o łącznej obsadzie 172 DJP w ilości 39500 szt. na działce 5/34 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, w gminie Płoty”. Burmistrz w myśl art.77 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami) pismem z 31.10.2011r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie wymaganej prawem opinii w przedmiotowej sprawie. Wraz z wnioskiem Burmistrz przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (opracowanie – mgr inż. Lilla Łagodzińska – Usługi Projektowe w zakresie ochrony środowiska EKO-EL, Szczecin 2011) wraz z kopią wniosku z dnia 23.05.2011r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz z informacją o braku aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją.

Organ przesłał również do RDOŚ w Szczecinie zastrzeżenia jednej ze stron postępowania – Pana Artura Sysika.

RDOŚ po przeanalizowaniu całej dokumentacji w sprawie wezwał do uzupełnienia Raportu w zakresie:

1.Wyjaśnienie kwestii związanej z ilością zwierząt przeznaczonych do chowu w odniesieniu do przeliczenia na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zapisy raportu wskazują, że przedmiotem raportu jest analiza wpływu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na chowie brojlerów kurzych o łącznej obsadzie 172 DJP. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. z 2010r., Nr 56, poz.344), kury brojlery utrzymywane są z przeznaczeniem do produkcji mięsa. RDOŚ analizując przedłożony raport stwierdził, że  obsada 172 DJP w przypadku brojlerów kurzych będzie stanowić 43000 sztuk, a nie jak zostało to wskazane w raporcie 39500 sztuk. W związku z powyższym należy wyjaśnić tą kwestię, w celu właściwego oszacowania skali planowanego przedsięwzięcia.

2.Należy wyliczyć maksymalną ilość obornika przewidzianą do wytworzenia w ciągu roku uwzględniając maksymalną obsadę zwierząt planowanych do chowu oraz wskazać miejsce odkładu obornika w przypadku braku możliwości jego bezpośredniego odbioru, tuż po oczyszczeniu hali produkcyjnej. W przypadku zastosowania wytworzonego obornika na gruntach własnych należy przedstawić na załączniku graficznym obszar , na którym zostanie on rozdysponowany oraz wskazać sposób, w jaki zostanie on przetransportowany w docelowe miejsce.

3.Na załączniku graficznym przedstawić schemat istniejącego zagospodarowania terenu uwzględniając wszystkie elementy inwestycyjne oraz infrastrukturę towarzyszącą (zbiorniki na odpady, pojemnik na odpady w postaci padłych zwierząt, zbiorniki na ścieki, silosy paszowe, itp.).

4.Wyjaśnić, czy mycie posadzek po usunięciu obornika z hali produkcyjnej odbywać się będzie przy użyciu wody. Jeżeli tak, to wskazać gdzie i w jaki sposób odprowadzane są ścieki powstałe podczas tego rodzaju czynności. Należy przedstawić również sposób i miejsce przeznaczone do mycia karmników i poideł oraz sposób odprowadzania powstałych w wyniku tych zabiegów ścieków. Wskazać należy również wpływ inwestycji na środowisko gruntowo – wodne w przypadku przeniknięcia ścieków do gleby oraz wyjaśnić, czy przewiduje się system monitoringu w tym zakresie.

5. Przeprowadzić analizę wariantową planowanej inwestycji uwzględniając różnego rodzaju rozwiązania techniczne ( sposób odprowadzania ścieków itp.), technologiczne (zamiana sposobu chowu zwierząt, zmiana w zakresie ilości hodowanych zwierząt itp.) oraz lokalizacyjne (zmiana w rozmieszczeniu poszczególnych elementów fermy itp.). Porównać oddziaływanie proponowanych wariantów w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska oraz wskazać wariant najkorzystniejszy dla środowiska, uzasadniając jednocześnie wybór tego wariantu.

6. Przedstawić usytuowanie planowanej inwestycji w odniesieniu do obszarów objętych ochroną, w tym ujęć wód.

7. Ponownie przeanalizować kwestię zanieczyszczenia powietrza w zakresie emisji amoniaku uwzględniając przeważające kierunki wiatrów. Wskazać w jaki sposób wyliczona została emisja amoniaku w wielkości 1232 kg/rok. Wskazać również kiedy emisja amoniaku jest maksymalna i w tym okresie wykonać badania w stosownym zakresie. Wskazać również działania mające  na celu zminimalizowanie emisji amoniaku zarówno na etapie hodowli brojlerów, jak i w przypadku magazynowania obornika.

8. Wyjaśnić, w jaki sposób przewiduje się zabezpieczenie fermy przed inwazja owadów (muchy) i gryzoni.

9. Wyjaśnić, dlaczego w bilansie  ilościowo- jakościowym odpadków, wśród odpadów przewidzianych do wytworzenia nie zostały wyszczególnione odpady w postaci padłych zwierząt. Określić ilość tych odpadów przewidzianą do wytworzenia w ciągu roku oraz przedstawić sposób i miejsce ich magazynowania, a także sposób późniejszego postępowania z tymi odpadami.

10. Przeprowadzić ponowną analizę w zakresie emisji hałasu do środowiska uwzględniając najbliżej położone tereny podlegające ochronie akustycznej (w tym przypadku jest to działka nr 5/16 znajdująca się w odległości ok. 15 m od hali produkcyjnej). Na załączniku graficznym przedstawić izolinie wskazujące rozkład izofon w odniesieniu do terenów podlegających ochronie akustycznej (osobno dla pory dziennej i osobno dla pory nocnej). W przedmiotowej analizie należy uwzględnić wszystkie źródła hałasu (dowóz paszy, praca wentylatorów w budynku, chwytanie brojlerów, usuwanie nawozu, mycie mechaniczne, odbiór odpadów, ogrzewanie hali itp.). należy również wskazać działania, jakie zostaną podjęte w celu zminimalizowania nadmiernej emisji hałasu do środowiska.

11. Przedstawić w jaki sposób będzie funkcjonowała ferma w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnych związanych z przerwami  w dostawie prądu. W przypadku zastosowania agregatu prądotwórczego na terenie fermy, należy  uwzględnić to źródło emisji do powietrza (emisja NO2, SO2,  CO i węglowodorów) i ponownie przeprowadzić analizę w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

12. Przeprowadzić analizę w zakresie możliwych do wystąpienia konfliktów społecznych w związku z funkcjonowaniem fermy wskazując  jednocześnie działania minimalizujące tego rodzaju zagrożenia oraz metody monitoringu.

13. Przeprowadzić analizę w zakresie możliwych do wystąpienia konfliktów społecznych w związku z funkcjonowaniem planowanej inwestycji.

Stosowne uzupełnienie w formie aneksu przedłożyła Pani L. Łagodzińska. RDOŚ po przeanalizowaniu całości przedłożonej dokumentacji oraz na podstawie przeprowadzonych w raporcie analiz określił warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska, przy uwzględnieniu aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

      Z rozpoznania przedłożonych dokumentów wynika, iż planowana inwestycja obejmuje eksploatację zrealizowanego przedsięwzięcia polegającego na produkcji brojlerów kurzych na terenie istniejącej fermy drobiu znajdującej się na działce nr 5/34 w obrębie ewidencyjnym Bądkowo, gm. Płoty. Z uwagi na fakt, iż SKO utrzymało w mocy Decyzję Burmistrza Płotów z dnia 18.01.2011r. uchylającą posiadaną przez wnioskodawcę decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przez naruszenie przez inwestora zapisów decyzji, inwestor ponownie wystąpił o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla prowadzonej działalności. Przedmiotowa inwestycja zatem w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, z 2010r.poz. 1397 ze zmianami), stanowi przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wykonanie raportu może być wymagane (§ 3 ust.1 pkt.102 „ chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza”).

      Teren inwestycyjny stanowi zagospodarowana nieruchomość, na której znajduje się niepodpiwniczony dwukondygnacyjny budynek (kurnik) o powierzchni zabudowy 1590 m², przeznaczony do hodowli brojlerów (kur mięsnych). W przedmiotowym budynku pomieszczenia dla drobiu znajdują się na 2 poziomach użytkowych (parter i piętro). W przedmiotowym obiekcie znajduje się także pomieszczenie socjalno – biurowe, pomieszczenie magazynowe oraz kotłownia. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajduje się 4 podziemne zbiorniki użytkowane w ubiegłych latach jako miejsce magazynowania gnojowicy i gnojówki, obecnie wypełnione deszczówką. Przy wschodniej ścianie obiektu znajduje się szczelny, podziemny zbiornik na ścieki sanitarne o pojemności 3 m³. Działka inwestycyjna ogrodzona jest płytami betonowymi o wysokości ok. 2 m. Teren inwestycji sąsiaduje z nieruchomościami o niskiej intensywności zabudowy, w użytkowaniu rolniczym. Natomiast najbliższy obiekt mieszkalny znajduje się na działce nr 5/16  w sąsiedztwie działki nr 5/34, w kierunku południowo – zachodnim od obiektu produkcji drobiu. W  kierunku północnym i wschodnim działka nr 3/54 sąsiaduje z działka nr 5/25, która stanowi grunty rolne (grunty orne oraz pastwiska), będące jednocześnie własnością wnioskodawcy. Od strony zachodniej teren inwestycyjny sąsiaduje z niezabudowana działką nr 5/33, której część wnioskodawca użytkuje na podstawie zawartej umowy użyczenia.

      W istniejącym obiekcie, wnioskodawca do chwili obecnej prowadził i nadal zamierza prowadzić produkcję brojlerów kurzych. Przewiduje się produkcję w ilości maksymalnej do 39500 sztuk w jednym rzucie, ponieważ w przedmiotowym obiekcie inwentarskim jest to maksymalna ilość stanowisk dla drobiu przy spełnieniu wymogów dobrostanu, przy uwzględnieniu dostępnej powierzchni oraz istniejącego  wyposażenia technicznego. W przeliczeniu na DJP określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zmianami) przewidziana obsada wynosi 158 DJP, a nie jak początkowo wskazywano 172 DJP. Pisklęta jednodniowe dostarczane są na teren fermy i tam hodowane na ściółce, bez wybiegów przez okres 36 – 45 dni (do uzyskania wagi ok.1,8 – 2,4 kg), po czym przekazywane do uboju specjalistycznym transportem odbiorcy. Po każdym zakończeniu cyklu tuczu i usunięciu ptaków z pomieszczeń produkcyjnych przewidziana jest przerwa technologiczna przez okres 14 – 20 dni przeznaczona na przygotowanie obiektu do zasiedlenia nowa partią kurcząt.

      W Raporcie nie rozważano alternatywnych wariantów z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie planuje się fazy realizacji, ponieważ obiekt produkcyjny już istnieje, natomiast wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ma na celu uregulowanie stanu prawnego prowadzonej przez wnioskodawcę działalności. Natomiast w przypadku braku uzyskania decyzji środowiskowej, stan techniczny istniejącego obiektu produkcyjnego (kurnika) będzie ulegał pogorszeniu, a teren pozostanie w stanie nie uporządkowanym.

      Odnosząc się do lokalizacji terenu inwestycyjnego obszarów cennych pod względem przyrodniczym, w tym obszarów Natura 2000 stwierdza się, że teren inwestycyjny znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000, a najbliżej położonym tego typu obszarem jest znajdujący się w odległości ok.1,5 km od miejsca realizacji inwestycji teren mający znaczenie dla Wspólnoty PLH320049 „Dorzecze Regi” - wyznaczony w celu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz stanowisk gatunków roślin i zwierząt z załącznika I i II Dyrektywy Siedliskowej. Jednak z uwagi na  tak odległą lokalizację w odniesieniu do w/w obszaru Natura 2000, a także z uwagi na rodzaj działalności i związany z hodowla kurcząt w istniejącym obiekcie, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedmiotowej inwestycji na siedliska przyrodnicze oraz na stanowiska gatunków roślin i zwierząt stanowiące przedmiot ochrony w w/w obszarze Natura 2000. Należy zauważyć również, że na terenie inwestycyjnym brak jest możliwości do występowania i rozwoju wartości przyrodniczych stanowiących przedmioty ochrony w w/w obszarze z uwagi na ciągłą eksploatacje istniejącego obiektu, a także zagospodarowanie działki oraz jej ogrodzenie. Wobec powyższego nie przewiduje się wpływu inwestycji na spójność i integralność obszarów Natura 2000.

      Analizując „Waloryzację przyrodniczą województwa zachodniopomorskiego (BKP, Szczecin 2010), teren inwestycyjny znajduje się poza granicami istniejących oraz proponowanych form ochrony przyrody. Obiekt  kurnika znajduje się w odległości ok. 100 m od granicy proponowanego do objęcia ochroną obszaru chronionego krajobrazu OCHK „Dolina Lubieszowej” i nie będzie negatywnie oddziaływać na wartości przyrodnicze, tj. przedmiot ochrony jakim jest odcinek doliny rzeki Lubieszowej, z cennymi biocenozami, w rym rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin i zwierząt

      Z uwagi na fakt, że inwestycja jest już zrealizowana, nie przewiduje się konieczności przygotowania terenu pod inwestycję, a tym samym niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza, powstającej w wyniku realizacji obiektów składających się na  planowana inwestycję. Wobec powyższego autor raportu skupił się wyłącznie na oddziaływaniu przedmiotowej fermy na etapie jej użytkowania. Na etapie eksploatacji planowanej inwestycji, w wyniku zamierzonego procesu hodowlanego przewiduje się emisję zanieczyszczeń do powietrza, której głównym źródłem będą pomieszczenia chowu zwierząt oraz kocioł c.o., w którym spalana będzie słoma. W związku z powyższym, w przedłożonym raporcie dokonano analiz w stosownym zakresie. Jak wynika z raportu emisja do powietrza z obiektów chowu drobiu odprowadzana jest poprzez 11 wentylatorów kominowych oraz 7 wentylatorów ściennych: charakterystycznymi substancjami wydzielanymi podczas prowadzonej hodowli jest amoniak, podtlenek azotu, metan i pył. Z kolei podczas  spalania biomasy emitowany jest dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Powstaje również niezorganizowana emisja do powietrza wynikająca z ruchu pojazdów poruszających się po terenie fermy. Natomiast dozowanie paszy i jej transport odbywa się w sposób hermetyczny. Przeprowadzona analiza w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza  wykazała, że w przypadku amoniaku zasięg oddziaływania nie przekracza granic terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Brak przekroczeń obowiązujących norm stwierdzono również dla siarkowodoru i pyłu. Wobec powyższego nie ma konieczności do wprowadzenia dodatkowych rozwiązań technicznych i technologicznych, które zminimalizują emisję w/w substancji. Nie mniej jednak w zakresie ochrony powietrza przewiduje się utrzymywanie optymalnej temperatury i wilgotności wewnątrz budynków inwentarskich poprzez sterowany komputerowo, sprawny system wentylacji i ogrzewania, jak również dezynfekcję gazową ściółki ograniczająca zawartość flory bakteryjnej, co prowadzi do zminimalizowania emisji amoniaku w pomieszczeniach. Planowana inwestycja może stanowić również źródło emisji odorów w wyniku prowadzonego procesu produkcyjnego. Planowana inwestycja może stanowić również źródło emisji odorów w wyniku prowadzonego procesu produkcyjnego, jednak w ustawodawstwie polskim do chwili obecnej nie określono norm dla uciążliwości odorowej. Nie mniej jednak przeprowadzona analiza na podstawie emisji siarkowodoru nie wykazała negatywnego oddziaływania w tym zakresie. Prowadzący fermę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza dokonał zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia do wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza.

      Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wiąże się  z wytworzeniem odpadów powstających z koniecznością przygotowania terenu pod planowana inwestycję, ponieważ inwestycja została już zrealizowana i do tej pory istniejący na terenie obiekt (kurnik) przeznaczony do hodowli drobiu był użytkowany. Natomiast etap użytkowania instalacji pociąga za sobą konieczność wytworzenia pewnych rodzajów odpadów. Będą to głównie: odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa (020104 i 020110), odpady w postaci zużytych olejów silnikowych (130208*) oraz odpady opakowaniowe (150102 i 150110*), a także odpady w postaci zużytych świetlówek (160213*). W/w odpady magazynowane będą selektywnie w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, natomiast oleje odpadowe zgodnie z obowiązującymi przepisami magazynowane będą w szczelnych pojemnikach, pod zadaszeniem, na nieprzepuszczalnym podłożu. Z kolei zużyte świetlówki gromadzone będą w tekturowych osłonkach, w szczelnym pojemniku znajdującym się w pomieszczeniu biurowym. Wszystkie w/w odpady przekazywane będą podmiotom uprawnionym do unieszkodliwiania tych odpadów. W przedłożonym raporcie w zakresie bilansu wytwarzanych odpadów nie uwzględniono padłych zwierząt z uwagi na fakt, iż przepisów ustawy o odpadach nie stosuje się w przypadku zwłok zwierząt, w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002r. Ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.Urz. WE 273 z 10.10.2002r., str.1, ze zm.: Dz.Urz. Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str.92, ze zm.). Odpady te również magazynowane będą selektywnie w hermetycznej chłodziarce, a następnie przekazane zostaną podmiotom posiadającym uregulowania prawne w zakresie unieszkodliwiania tego rodzaju odpadów. Wytwórca w/w odpadów zarówno w fazie realizacji jak i w fazie eksploatacji inwestycji zobowiązany jest do uregulowania stanu formalno – prawnego w zakresie gospodarowania odpadami. Ponadto na posiadaczu odpadów spoczywa obowiązek prowadzenia ewidencji ilościowo – jakościowej odpadów w oparciu o dokumenty określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8.12.2010r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249, poz. 1673). W związku z funkcjonowaniem fermy drobiu, wytworzony zostanie również obornik, który usuwany będzie po zakończeniu cyklu hodowlanego. Przewiduje się wytworzenie w ciągu roku ok. 415 935 kg. Obornik po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego ładowany będzie bezpośrednio na środki transportu przekazujące go do odbiorców lub w przypadku braku możliwości bezpośredniego odbioru, będzie transportowany do miejsca magazynowania przewidzianego na terenie działki nr 5/25 stanowiącej również własność wnioskodawcy. Proces magazynowania obornika należy zaplanować w taki sposób, aby jego transport odbywał się w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Poza tym, w przypadku niekontrolowanego rozsypania obornika podczas jego transportu do miejsca ewentualnego magazynowania, należy sprzątać drogi, na których pozostanie rozrzucony obornik.

      Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem hałasu będą wentylatory wywiewne tworzące system wentylacji na istniejącym budynku produkcyjnym, a także czerpnie powietrza. Do pozostałych źródeł hałasu znajdujących się wewnątrz obiektu produkcyjnego należą: zmechanizowane linie karmienia i pojenia, wentylatory w nagrzewnicach powietrza oraz  mieszacze   powietrza, jednak te źródła nie będą miały wpływu na emisję hałasu na zewnątrz budynku ponieważ ściany obiektu oraz dach stanowią pewnego rodzaju ekran akustyczny ze względu na swą izolacyjność. Na terenie fermy źródłem hałasu będzie również ruch pojazdów transportujących pasze, odchowany drób, a także odpady. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami, najbliższym terenem chronionym akustycznie jest sąsiednia działka nr 5/16, znajdująca się w odległości ok. 15 m od obiektu produkcyjnego. Dla przedmiotowego obszaru, maksymalny dopuszczalny poziom dźwięku w porze dnia wynosi 55 dB, natomiast dla pory nocy 45 dB. Dla określenia maksymalnego zasięgu emitowanego podczas funkcjonowania fermy hałasu przyjęto ciągłą pracę wentylatorów (podczas wysokich temperatur). Hałas emitowany przez środki transportu, a także emisja związana z procesami chwytania brojlerów, myciu hali i jej ogrzewaniu z uwagi na oddziaływanie  okresowe i krótkotrwałe został pominięty w ogólnej ocenie ponieważ emisja ta nie wpłynie na klimat akustyczny poza terenem obiektu. Wykonane obliczenia wskazują, iż emisja hałasu na terenie chronionym akustycznie w porze dnia wynosi 36 dB, dlatego też stwierdza się brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. Nie mniej jednak z uwagi na bliskość terenu podlegającego ochronie akustycznej (działka 5/16) należy przeprowadzić badania  w zakresie emisji hałasu powodowanego przez funkcjonującą instalację na granicy terenu chronionego akustycznie.

      Uwzględniają oddziaływanie planowanej inwestycji na środowisko gruntowo- wodne stwierdza się, że teren inwestycyjny nie stanowi obszaru charakteryzującego się płytkim występowaniem wód gruntowych. Na etapie użytkowania inwestycji wytworzone zostaną ścieki bytowe ( w ilości ok. 21 m³/rok), które odprowadzane zostaną do znajdującego się na terenie fermy zbiornika bezodpływowego (o pojemności 3 m³). Z kolei wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą po ich wcześniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urządzeniach podczyszczających. Na terenie fermy przewiduje się mycie kurnika, a także karmników i poideł w pomieszczeniach inwentarskich za pomocą myjek wysokociśnieniowych, jednak ścieki te ze względu na wykorzystanie niewielkiej ilości wody do końcowego zabiegu mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich, nie będą magazynowane, ponieważ woda ulegnie odparowaniu w trakcie wietrzenia obiektu. Działka inwestycyjna zlokalizowana jest poza GZMP oraz poza innymi obszarami ochronnymi. W odległości ok. 220 m na południowy-zachód znajduje się ujecie wód podziemnych w m. Bądkowo ujmujące wody poziomu czwartorzędowo- jurajskiego. Jednak prawidłowe funkcjonowanie fermy nie powinno wpłynąć negatywnie na pobliskie ujęcie wody. Ewentualny wpływ na środowisko gruntowo- wodne mógłby wystąpić w przypadku sytuacji awaryjnej przejawiającej się rozszczelnieniem zbiornika bezodpływowego na ścieki. Nie mniej jednak zbiornik ten musi być szczelny i systematycznie opróżniany przez podmioty posiadające stosowne zezwolenia w zakresie odbioru nieczystości ciekłych. Przewiduje się, że po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego, obornik powstały na terenie fermy, zostanie za pomocą ładowarko spychacza usunięty bezpośrednio  na środki transportu w celu przewiezienia obornika do odbiorcy lub miejsca magazynowania. Natomiast jako miejsce magazynowania przewiduje się działkę nr 5/25 (stanowiącą grunt wnioskodawcy), na której na nieprzepuszczalnej folii z PCV uformowana zostanie pryzma obornikowa, po przewiezieniu obornika ciągnikiem rolniczym  wyposażonym w specjalistyczną naczepę.

      Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa działalność może przyczynić się do zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska, co zostało  również wskazane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w jednym z protokołów pokontrolnych ( z dnia 03.09.2008r.).Po przeprowadzeniu kontroli na przedmiotowej fermie na prowadzącego instalacje jako jeden z obligatoryjnych warunków został nałożony obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej. Przedmiotowa analiza ma na celu zweryfikowanie, czy przedstawione w raporcie o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne pozwolą na funkcjonowanie instalacji zgodnie z zasadami ochrony środowiska, a tym samym przyczynia się do zachowania standardów jakości środowiska poza terenem inwestycyjnym. Powyższe opracowanie musi zostać wykonane w okresie największej uciążliwości, tj,. przy pełnej obsadzie pomieszczeń produkcyjnych oraz w okresie letnim. Zgodnie z art.93 i art.94 ustawy o udostępnianiu informacji (…) w analizie porealizacyjnej porównuje się ustalenia określone w raporcie ooś i wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w odniesieniu do rzeczywistego oddziaływania przedsięwzięcia i działaniami podjętymi dla jego ograniczenia. Przedmiotowy dokument powinien zostać przedłożony organowi, który wydał decyzje środowiskowa w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia użytkowania instalacji.

      Zarówno na etapie realizacji, jak i w związku z eksploatacja inwestycji (tak jak w przypadku większości inwestycji), pomimo zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, które w dużym stopniu eliminują ewentualne zakłócenia w funkcjonowaniu urządzeń, mogą wystąpić nieprzewidziane sytuacje awaryjne. Jak wynika z zapisów raportu, tego typu zagrożenie może wystąpić w przypadku sytuacji związanej z przerwa w dostawie energii elektrycznej. Jednak w przypadku stałego braku zasilania w energię, ferma zaopatrzona jest w dwa agregaty prądotwórcze o mocy 44 kW i 16 kW, które znajdują się w pomieszczeniu gospodarczym. Ze względu na charakter losowy tego zjawiska, nie można przewidzieć prawdopodobieństwa ilości i długości okresów bez dopływu energii, jednak należy zauważyć, że przewiduje się pracę tych urządzeń z częstotliwością do 15 minut w miesiącu celem jego konserwacji i stwierdzenia skuteczności ich działania. Emisja do powietrza powstająca podczas działania agregatów będzie nieznaczna i nie wpłynie znacząco na zanieczyszczenie powietrza poza terenem inwestycyjnym. Na etapie eksploatacji możliwe są również sytuacje związane z zagrożeniem pożarowym. Aby nie doszło do sytuacji wybuchowej zatrudnienie pracownicy muszą także przejść szkolenie bhp, oraz aby nie doprowadzić do wybuchu w istniejącym obiekcie produkcyjnym przestrzegać zasad ppoż. i nie posługiwać się ogniem otwartym. Poza tym, obiekty powinny zostać wyposażone w sprzęt p.poż., zgodnie z wymogami w tym zakresie, natomiast bieżące konserwacje urządzeń znajdujących się na terenie obiektu hodowlanego będzie w znacznym stopniu ograniczała możliwości powstania źródła pożaru.

      Jak wynika z przedłożonego raportu, na etapie realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia nie przewiduje się możliwości występowania transgranicznego oddziaływania na środowisko. Wszelkie uciążliwości wynikające głównie z etapu budowy, należą do krótkotrwałych i są ograniczone do działki, na której będzie realizowana przedmiotowa inwestycja i działek znajdujących się w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ponadto lokalizacja inwestycji w głębi kraju, w dużej odległości od granic państwa przemawia za brakiem możliwości wystąpienia tego rodzaju oddziaływania.

Od wymienionej wyżej Decyzji Burmistrza Płotów Nr ROŚiD.6220.8.2011.2012.BK z dnia 11.12.2012r. Inwestor odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie. SKO Decyzją Nr SKO.SJ.450.1622.2014 z dnia 11 lipca 2014r. uchyliło zaskarżoną Decyzję Burmistrza Płotów w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym Burmistrz Płotów ponownie wystąpił do organów opiniujących tj. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz RDOŚ w Szczecinie o uzgodnienie planowanej inwestycji. PPIS w Gryficach podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko zawarte w opinii sanitarnej znak: PS-N.NZ-401-07/11 z dnia 08.11.2011r.(określającej zakres raportu), natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił realizację w/w przedsięwzięcia i określił warunki, które Organ zawarł w niniejszej decyzji.

Zgodnie z zaleceniami SKO dot. uzupełnienia Raportu oddziaływania na środowisko w/w inwestycji tut. Organ  zwrócił się  do Inwestora o uzupełnienie Raportu. W przedłożonym uzupełnieniu Raportu Inwestor odniósł się do zagadnienia gospodarki ściekowej oraz wpływu inwestycji na środowisko wodno – gruntowe.

      Na podstawie przeprowadzonej analizy obszernej dokumentacji zgromadzonej w powyższej sprawie należy stwierdzić, iż restrykcyjne przestrzeganie przez zarządzającego terenem wymienionych warunków na etapie eksploatacji przedsięwzięcia, powinno dostatecznie zabezpieczyć środowisko przed wpływem planowanej inwestycji. Dlatego też mając na  uwadze przedstawione rozwiązania mające na celu zminimalizowanie powstających uciążliwości na środowisko, organ postanowił orzec jak na wstępie.

            Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Burmistrza Płotów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Otrzymują:

1. Inwestor

Do wiadomości:

1. Strony postępowania – 3

2. a/a

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 06-02-2015 12:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 06-02-2015 12:21