Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLV / 426 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

UCHWAŁA NR XLV/426/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635)

 uchwala się co następuje:

§ 1.   Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Płoty w wysokości:

1.  Za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych - 12 zł (słownie: dwanaście złotych 00/100),

2.  Za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną - 5 zł (słownie: pięć złotych 00/100).

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.   Traci moc uchwała nr XXVII/278/09 z dn. 31 marca 2009 r.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Uzasadnienie

 do  Uchwały Nr XLV /426 /14  Rady Miejskiej w Płotach

 z dnia 5 listopada 2014r.

 

     

 Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za każdą godzinę udziału. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Zmiana ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 25 lipca 2008r. wprowadziła obowiązek ustalenia wysokości ekwiwalentu w drodze uchwały Rady Miejskiej, jako organu do tego właściwego, co wynika
z art. 28 ust. 1 przywoływanej ustawy.

 W związku z zaistniałą zmianą podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2015 09:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2015 09:50