Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLV / 425 / 2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako jej podstrefy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb 0030 Lisowo

UCHWAŁA NR XLV/425/2014
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako jej podstrefy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb 0030 Lisowo

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 274, zm. z 2008 r. Nr 118, poz. 746; z 2009 r. Nr 18, poz. 97)

 Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§ 1.  Wyraża się zgodę na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb Lisowo, poprzez włączenie ich do obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako podstrefy.

§ 2.  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do objęcia statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej
i włączenia do obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako podstrefy,
o jakich mowa w § 1, stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

§ 3.  Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/337/2014 r. Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, tereny o jakich mowa w § 1. przeznaczone              są pod funkcję „zabudowa przemysłowa lub usługowa” i oznaczone symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U i 5.P/U.

§ 4.  Traci moc uchwała Nr XLI/372/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 23 czerwca 2014 r.

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

 

 

 

 Załącznik do Uchwały Nr XLV/425/2014
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 5 listopada 2014 r.

 Wykaz nieruchomości przewidzianych do objęcia statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie jako podstrefy do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia działki
[ha]

Rodzaj

1.

290/2 (1.P/U)

2,6644

RIV, RV, ŁIV, WŁIV, LsV, WLsV;

2.

290/4 (2.P/U)

20,2789

RIIIb, RIVa, LzrRIVa, RIVb, LzrRIVb, WRIVb, RV, LzrRV, ŁV, WŁV, ŁVI, N;

3.

290/6 (5.P/U)

5,0203

RIVa, RIVb, LzrRIVb, RV;

4.

290/8 (3.P/U)

2,9353

RIVa, RIVb, RV;

5.

290/10 (4.P/U)

6,7117

RIVb, LzrRIVb, RV, LzrRV;

 

Razem:

30,8989

 

 UZASADNIENIE:

 Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy Płoty przyczyni się do rozwoju Gminy, na co wskazują dotychczasowe doświadczenia gmin, w których Specjalne Strefy Ekonomiczne już funkcjonują. Zatem leży w interesie Gminy Płoty zainicjowanie procedury ustanowienia w granicach gminy obszaru o statusie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Utworzenie nowej SSE, w świetle obowiązującego prawodawstwa nie jest możliwe, ale jest możliwe – za zgodą zarządcy danej SSE, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Rady Ministrów - utworzenie podstrefy w ramach już funkcjonującej SSE. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest największą i najdłużej funkcjonującą SSE w województwie zachodniopomorskim, więc wybór tej SEE jest uzasadniony jego doświadczeniem i dobrymi efektami zarządzania.

 W pierwszym etapie procedury zarządca Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje dokładnie określony zestaw dokumentów do rozpatrzenia, a wśród nich nr 1 jest uchwała organu stanowiącego gminy, wyrażająca jego zgodę na utworzenie na terytorium gminy podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 Reasumując - podjęcie niniejszej uchwały jest korzystne dla rozwoju Gminy Płoty i niezbędne aby zainicjować procedurę o jakiej mowa.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2015 09:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: - 09-01-2015 09:49