Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLV / 416 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIX/273/2013 z dnia 29 maja 2013r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Uchwała Nr XLV/416/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr XXIX/273/2013 z dnia 29 maja 2013r. dotyczącej wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 1399, zm. poz. 1593.)  Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.   W Uchwale Nr XXIX/273/2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 maja 2013r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty wprowadza się następujące zmiany:

-  w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 Ustala się następującą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny:

1)  od jednej osoby zamieszkującej lokal mieszkalny                 - 10 zł,

2)  od dwóch osób zamieszkujących lokal mieszkalny              - 20 zł,

3)  od trzech osób zamieszkujących lokal mieszkalny               - 30 zł,

4)  od czterech osób zamieszkujących lokal mieszkalny           - 40 zł,

5)  od pięciu i więcej osób zamieszkujących lokal mieszkalny   - 50 ,

-  w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:

1)  110 l    - 21 

2)  120 l    - 23 

3)  240 l    - 47 

4)  1100 l    - 215 ,

-  w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

 Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, na których odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:

1)  110 l    - 14 

2)  120 l    - 16 

3)  240 l    - 31 

4)  1100 l   - 143 .

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2015 09:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 09-01-2015 09:29