Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII/397/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie : zmiany uchwały NR XLII/380/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Uchwała Nr XLIII/397/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie : zmiany uchwały NR XLII/380/2014 z dnia 30 czerwca 2014r. dotyczącej zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 zm.; Dz.U. z 2013r. poz. 645 i 1318; Dz.U. z 2014r. poz. 379 i 1072) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t.j. Dz.U. z 2014r. poz. 849 ) oraz art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352 z 24.12.2013r.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :

§ 1.  W Uchwale Nr XLII/380/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

a) „ wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie:

b) w zakresie pozostałych informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis według załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz.U. 53, poz. 311)”.

2) w § 10 skreśla się ust. 4.

3) w załączniku nr 1:

a) w rozdziale I ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Wielkość przedsiębiorcy w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 651/2014 z dnia 14 czerwca 2014r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorców (Dz.Urz. WE L 352 z 24.12.2013r.),

b) w części dotyczącej załączników do wniosku ust. 4 otrzymuje brzmienie:

zaświadczenie dotyczące wielkości otrzymanej pomocy de minimis w różnych formach w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia według zasad określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn.zm.).

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4.  Uchwała obowiązuje do 31 grudnia 2020r.

 

 

 

Przewodniczący Rady


Piotr Jasina

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 12:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2014 12:00