Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII / 394 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2015

Uchwała Nr XLIII / 394 / 14

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

 

w sprawie: określenia założeń polityki budżetowej na rok 2015

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiana: poz. 645, poz. 1318; 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz § 2 pkt. 1 Uchwały Nr XLV/433/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

 

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

§1. Ustala się na rok budżetowy 2015 następujące priorytety polityki budżetowej i kierunki działań.

 1.  Inwestycje:
 1. Rozbudowa i modernizacja systemu dróg gminnych w Gminie Płoty;
 2. Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową w infrastrukturę techniczną ulicy Bajkowej;
 3. Przygotowanie budowy cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Płoty;
 4. Budowa terenów rekreacyjnych, rekreacyjno - sportowych, kąpielisk i tras rowerowych wzdłuż rzeki Regi (teren Gm. Płoty);
 5. Rozwiązanie gospodarki wodociągowej oraz ściekowej Gminy Płoty;
 6. Budowa Regionalnego Ośrodka Sportowo - Rekreacyjnego w Płotach;
 7. Informatyzacja Urzędu Miejskiego w Płotach;
 8. Realizacja III etapu programów budowy świetlic oraz boisk na terenie wiejskim Gminy Płoty;
 9. Realizacja III etapu programu budowy placów zabaw na terenie miasta i Gminy Płoty;
 10. Rozbudowa SP w Wicimicach z siedzibą w Modlimowie oraz modernizacja kotłowni;
 11. Budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w Gminie Płoty;
 12. Rewitalizacja obiektów i obszarów objętych ochroną konserwatorską o dużym znaczeniu kulturowym i historycznym;
 13. Paszport do eIntegracji – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Płoty;
 14. Przygotowanie i uzbrojenie obszaru inwestycyjnego na terenie Gminy Płoty.
 1. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty – wg potrzeb.
 2. Utrzymanie nakładów na pomoc społeczną oraz pomoc w organizowaniu aktywnych form zwalczania bezrobocia.
 3. Podejmowanie działań w celu pozyskiwania środków zwiększających dochody i wydatki budżetu Gminy.
 4. Restrukturyzacja jednostek organizacyjnych pod kątem optymalizacji kosztów ich funkcjonowania.

 

§2.  Ustala się następujące wskaźniki do projektu budżetu.

 1. W zakresie dochodów - plan dochodów budżetowych powinien zawierać realne wielkości wpływów budżetowych przewidzianych ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem:
 1. wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych;
 2. subwencji ogólnych w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów;
 3. dotacji na zadania zlecone w wys. określonej przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.

 

 1. W zakresie wydatków budżetowych:
 1. projekt wydatków powinien zabezpieczyć głównie:
 • finansowanie zadań gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 • finansowanie zadań zleconych w ramach dotacji z budżetu państwa.
 1. przewidywany wzrost pozostałych wydatków bieżących w stosunku do 2014 r. nie mniej niż o wskaźnik inflacji i wynikających z zawartych umów i uregulowań prawnych,
 2. wzrost wynagrodzeń pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2014 11:57