Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XLIII/388/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jarzysław/Gościejewo

Uchwała Nr XLIII/388/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje :
 

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XXXVIII/333/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 31 stycznia
2014 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętym uchwałą
Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami :
Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo", obejmujący działki ewidencyjne nr : 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/13, 1/18, 1/19, 1/22, 1/23, 1/24, 1/25, 1/26, 1/27, 1/28, 1/29 obręb 0029 Jarzysław oraz działkę ewidencyjną nr 19/1 obręb 0024 Gościejewo.

2. Przedmiotem planu są tereny : zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usług sportu
i rekreacji, zabudowy zagrodowej, gruntów rolnych, zieleni, infrastruktury technicznej -
- elektroenergetyka, drogi wewnętrznej.

3. Integralną częścią uchwały są :

1) rysunek planu :

a) w skali 1 : 1 000 - dla działek ewidencyjnych niewymienionych w lit. b – stanowiący załącznik
nr 1a,

b) w skali 1 : 5 000 - dla działki ewidencyjnej nr 1/26 obręb 0029 Jarzysław i działki ewidencyjnej
nr 19/1 obręb 0024 Gościejewo – stanowiący załącznik nr 1b;

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty -
- stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1) granicę obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3)linie zabudowy nieprzekraczalne;

4) granice stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej;

5) część terenu, na której dopuszcza się utrzymanie lub wzmocnienie potencjału przyrodniczego.

5. Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny :

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami : 1.MN, 6.MN, 8.MN;

2) gruntów rolnych, oznaczony symbolem 2.R;

3) usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 3.US;

4) infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, oznaczony symbolem 4.EE;

5) zabudowy zagrodowej, oznaczony symbolem 5.RM;

6) zieleni, oznaczony symbolem 7.Z;

7) drogi wewnętrznej, oznaczony symbolem 9.KDW.

6. Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter porządkowy.

§ 2.Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynków oraz wiat i altan od linii rozgraniczających, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna, ocieplenie oraz inne elementy o wysięgu nie większym niż 0,5 m;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków
na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych pierwszej kondygnacji nadziemnej
i części kubaturowych nadwieszonych ponad poziom terenu, bez części zajętych przez zabudowane schody, pochylnie, rampy, tarasy itp;

3) działce niesamodzielnej – należy przez to rozumieć działkę gruntu przeznaczoną
do wspólnego zagospodarowania z jedną lub większą liczbą działek budowlanych,
wykorzystywaną między innymi na potrzeby lokalizacji : zieleni, miejsc rekreacji codziennej, budynków garażowych, gospodarczych lub garażowo-gospodarczych, stanowisk postojowych,
a także miejsc gromadzenia odpadów stałych, dojść, dojazdów prowadzących do budynków
na działkach budowlanych.

Rozdział 2.
OGÓLNE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 3. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

1) poza obiektami określonymi w ustaleniach szczegółowych i o ile w ustaleniach szczegółowych
nie określono inaczej, dopuszcza się dodatkowo, wszelkie obiekty takie jak : obiekty małej architektury, altany, wiaty, obiekty infrastruktury technicznej itd., stanowiące uzupełnienie
lub wzbogacające zagospodarowanie terenów, albo służące obsłudze innych terenów, w tym położonych poza obszarem objętym planem;

2) dopuszcza się, chyba, że określono inaczej, dowolne kształtowanie wysokości obiektów budowlanych innych niż budynki, altany i wiaty, jednakże obiekty te nie mogą mieć charakteru dominującego - nie mogą przekraczać wysokości budynków, określonej w ustaleniach szczegółowych, przy czym obiekty takie jak : maszty, słupy, anteny, stacje telefonii komórkowej itp., montowane na dachach budynków, nie mogą być wyższe niż 3 m, a stanowiące samodzielne budowle – 20 m;

3) wysokość altan i wiat nie może przekroczyć 5 m, a powierzchnia w rzucie poziomym wyznaczona przez skrajne krawędzie zadaszenia - 25 m2, przy czym, liczba tego typu obiektów nie może być większa niż :

a) jeden - w przypadku działek budowlanych o powierzchni do 0,05 ha,

b) dwa - w przypadku działek budowlanych o powierzchni większej niż 0,05 ha,

c) cztery – w przypadku terenu zieleni;

4) dopuszcza się nie więcej niż jedną kondygnację podziemną budynków;

5) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników, w tym do 100%, powierzchni zabudowy
i terenu biologicznie czynnego dla działek niesamodzielnych;

6) dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników minimalnej powierzchni zabudowy,
z uwzględnieniem wskaźników określonych w ustaleniach szczegółowych;

7) na każdym z terenów dopuszcza się lokalizację znaków informacyjnych, niebędących reklamami,
o łącznej powierzchni nie większej niż 2 m2;

8) dopuszcza się dowolną geometrię dachów wiat i altan, lukarn, wystawek, wykuszy, zadaszeń drzwi wejściowych itp., a także jednokondygnacyjnych, rozbudowywanych części budynków mieszkalnych.

§ 4.Ustalenia w zakresie ochrony środowiska i przyrody - zakaz, z wyłączeniem inwestycji celu publicznego, prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach szczególnych.

§ 5. Nie wyznacza się terenów wymagających przeprowadzenia postępowania scalania i podziału nieruchomości.

§ 6.Ustalenia w zakresie szczegółowych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu :

1) zakaz prowadzenia chowu i hodowli zwierząt;

2) zakaz umieszczania reklam o łącznej powierzchni większej niż 2 m2 na działce budowlanej,
w przypadku terenów, o których mowa § 1 ust. 5 pkt 1 i 3, a także wszelkich reklam na pozostałych terenach;

3) zakaz lokalizacji siłowni wiatrowych;

4) w zabudowie i zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić inne ograniczenia, w tym wynikające
z lokalizacji infrastruktury technicznej.

§ 7. Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej :

1) zapewnienie obsługi komunikacyjnej obszaru poprzez przyległe drogi publiczne, położone poza granicami planu;

2) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć własnych;

3) odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, przy czym dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej zgodnie
z krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 4;

4) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych systemem kanalizacji deszczowej
lub powierzchniowo;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, przy czym dopuszcza się pozyskanie energii ze źródeł indywidualnych, w tym odnawialnych;

6) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie ze źródeł indywidualnych lub z lokalnych zbiorników gazu do czasu realizacji sieci gazowej;

7) zaopatrzenie w ciepło ze źródeł indywidualnych, w technologiach minimalizujących wskaźniki emisji gazów i pyłów, opartych o paliwa lub inne źródła energii, w tym odnawialne;

8) zaopatrzenie w łącza telefoniczne, telewizji kablowej i inne, w zależności od potrzeb;

9) dopuszcza się, z uwzględnieniem ustaleń szczegółowych, dowolne kształtowanie parametrów technicznych infrastruktury, jej budowę, przebudowę i rozbudowę i zmiany kierunków obsługi terenów, w zależności od potrzeb i zastosowanych technologii, zgodnie z wymogami poszczególnych branż i w oparciu o normy wynikające z przepisów szczególnych;

10) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach drogi wewnętrznej, a w uzasadnionych przypadkach na innych terenach.

§ 8. Przeznacza się na cel publiczny teren usług sportu i rekreacji - obowiązują ustalenia szczegółowe.

§ 9.Ustalenia w zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania i urządzania terenów - nie wprowadza się ograniczeń - obowiązują ustalenia szczegółowe.

Rozdział 3.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MN :

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego :

a) teren stanowi sześć działek budowlanych, będących działkami ewidencyjnymi nr : 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 obręb 0029,

b) dopuszcza się podział działki ewidencyjnej nr 1/27 obręb 0029 na nie więcej niż sześć działek niesamodzielnych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji budynków,
o których mowa w pkt 3 lit. b;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem lit. b i c,
b) dopuszcza się dodatkowo, wyłącznie na działce ewidencyjnej nr 1/27 obręb 0029 lub działkach powstałych z jej podziału, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,

c) należy zachować dojazd do nieruchomości, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1/1 obręb 0029,

d) wysokość budynków :

- do 8 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

- do 4 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

e) liczba kondygnacji nadziemnych :

- do dwóch - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

f) geometria dachów :

- dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 40° - 60° - w przypadku budynków,
o których mowa w lit. a, przy czym obowiązuje jednakowy kąt dachów dla budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

- dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, przy czym obowiązuje jednakowy kierunek spadku i kąt dachów dla budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

g) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,

j) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji budynków, o których mowa w lit. a, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicach działek budowlanych, przy których w dniu uchwalenia planu były zlokalizowane budynki mieszkalne,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w lit. a, ścianą bez otworów drzwiowych przy granicy działki budowlanej z działką ewidencyjną nr 1/1 obręb 0029,

l) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działki niesamodzielnej;

4) obsługa komunikacyjna :

a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny, a także minimum jedno stanowisko postojowe :

- na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

- na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,

b) dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) – pośrednio poprzez dojazd, o którym mowa w pkt 3 lit. c i drogę wewnętrzną 9.KDW;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 10%.

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.R :

1) przeznaczenie – grunty rolne;

2) zasady podziału geodezyjnego - dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch działek budowlanych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej innych niż budynki o powierzchni nie większej niż 0,03 ha każda;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) grunty użytkowane rolniczo bez prawa zabudowy, w tym zabudowy rolniczej - zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z zastrzeżeniem obiektów, o których mowa w pkt 2,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – nie mniej niż 99%,

c) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się ochronę zabytków archeologicznych w formie stref ochrony archeologiczno-konserwatorskiej, w granicach zgodnych z oznaczeniem na rysunku planu, w obrębie których roboty ziemne albo zmiana charakteru dotychczasowej działalności, wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych na zasadach określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

d) na części terenu, określonej na rysunku planu, dopuszcza się utrzymanie lub wzmocnienie potencjału przyrodniczego poprzez ograniczenie użytkowania rolniczego i wprowadzenie różnorodnych form stymulowania bioróżnorodności, a także zachowanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, oczek wodnych lub formacji wodno-błotnych;

4) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej – do przyległych dróg publicznych (poza planem);

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%.

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.US :

1) przeznaczenie – usługi sportu i rekreacji - ogólnodostępne;

2) zasady podziału geodezyjnego :

a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział terenu na nie więcej niż dwie działki budowlane przy zapewnieniu :

- powierzchni nie mniejszej niż 0,05 ha,

- szerokości nie mniejszej niż 15 m,

b) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej przeznaczonej wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) budowle i urządzenia sportowe i rekreacyjne,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a budynek gospodarczy, przebieralnię, toaletę publiczną, budynek usług gastronomii o powierzchni zabudowy nie większej niż 100 m2,

c) budynek usług gastronomii, o którym mowa w lit. b może być lokalizowany samodzielnie
w przypadku podziału geodezyjnego, o którym mowa w pkt 2 lit. a,

d) wysokość budynków - do 5 m,

e) liczba kondygnacji nadziemnych – jedna,

f) geometria dachów - dachy dwu - lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30°-50°,

g) powierzchnia zabudowy - do 20% powierzchni działki budowlanej,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku infrastruktury technicznej :

a) wysokość budynku - do 4 m,

b) geometria dachu - dach o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym,

c) powierzchnia zabudowy – do 100% powierzchni działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b,

d) powierzchnia terenu biologicznie czynnego działki budowlanej, o której mowa w pkt 2 lit. b -
- nie wymaga się;

5) obsługa komunikacyjna :

a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 2 stanowiska postojowe na działkę budowlaną,

b) dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 9.KDW;

6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%.

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.EE :

1) przeznaczenie – infrastruktura techniczna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) obiekty infrastruktury technicznej - elektroenergetyka;

b) wysokość budynku - do 8 m,

c) liczba kondygnacji nadziemnych - jedna,

d) geometria dachu - dach o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym,

e) powierzchnia zabudowy - do 100%,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) - - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 9.KDW;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%.

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.RM :

1) przeznaczenie – zabudowa zagrodowa;

2) zasady podziału geodezyjnego :

a) dopuszcza się, z zastrzeżeniem lit. b, podział terenu na nie więcej niż cztery działki budowlane
o powierzchni nie mniejszej niż 0,30 ha,

b) dopuszcza się wydzielenie działki budowlanej przeznaczonej wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o powierzchni nie większej niż 0,01 ha,

c) dopuszcza się, wydzielenie działki niesamodzielnej służącej jako dojazd o szerokości
nie mniejszej niż 10 m, służący skomunikowaniu działek budowlanych, o których mowa w lit. a
i b;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) budynki zagrodowe,

b) wysokość budynków - do 12 m,

c) wysokość budowli rolniczych - do 20 m,

d) liczba kondygnacji nadziemnych - do trzech,

e) geometria dachów - dachy o nachyleniu połaci pod kątem 50° lub mniejszym,

f) powierzchnia zabudowy - do 10% powierzchni działki budowlanej,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 50% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu;

4) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla budynku infrastruktury technicznej -
- obowiązują ustalenia, o których mowa w § 12 pkt 4;

5) obsługa komunikacyjna :

a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 3 stanowiska postojowe na każdą działkę budowlaną, z wyłączeniem działki, o której mowa w pkt 2 lit. b,

b) dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) – pośrednio poprzez dojazd, o którym mowa w pkt 2 lit. c i drogę wewnętrzną 9.KDW;

6) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 10%.

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.MN :

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego - teren stanowią dwie działki budowlane, przy czym dopuszcza się ich połączenie;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) budynki mieszkalne jednorodzinne wolnostojące,
b) dopuszcza się dodatkowo, poza budynkami, o których mowa w lit. a, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,

c) wysokość budynków :

- do 8 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- do 4 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

d) liczba kondygnacji nadziemnych :

- do dwóch - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

e) geometria dachów :

- dachy dwu – lub wielospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 30° - 50° - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

f) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,

g) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,

h) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,

i) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działki budowlanej;

4) obsługa komunikacyjna :

a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny, a także minimum jedno stanowisko postojowe :

- na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

- na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,

b) dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) – pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 9.KDW;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 10%.

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.Z :

1) przeznaczenie – zieleń;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) zieleń urządzona, ciągi piesze i rowerowe,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 90%,

c) zakaz usuwania drzew, przy czym dopuszcza się ich wycinkę ze względów sanitarnych lub bezpieczeństwa, albo wycinkę nasadzeń nieplanowanych lub kolidujących z historycznymi założeniami, zakaz zmiany stosunków wodnych, w tym likwidacji oczka wodnego; dopuszcza się przy tym odtwarzanie gatunkowe oraz funkcjonalno-przestrzenne założeń dawnego parku dworskiego;

3) obsługa komunikacyjna - dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) - - pośrednio poprzez drogę wewnętrzną 9.KDW;

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 0%.

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.MN :

1) przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zasady podziału geodezyjnego :

a) teren stanowią dwie działki budowlane, będące działkami ewidencyjnymi nr : 1/10, 1/11 obręb 0029,

b) dopuszcza się podział działki ewidencyjnej nr 1/24 obręb 0029 na nie więcej niż dwie działki niesamodzielne, przeznaczone wyłącznie na potrzeby lokalizacji budynków, o których mowa
w pkt 3 lit. b;

3) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się dodatkowo, wyłącznie na działce ewidencyjnej nr 1/24 obręb 0029 lub działkach powstałych z jej podziału, budynki garażowe, gospodarcze lub garażowo-gospodarcze,
c)należy zachować dojazd do nieruchomości, zlokalizowany na działce ewidencyjnej nr 1/3 obręb 0029,

d) wysokość budynków :

- do 8 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

- do 4 m - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, przy czym obowiązuje jednakowa wysokość budynków bezpośrednio z sobą sąsiadujących,

e) liczba kondygnacji nadziemnych :

- do dwóch - w przypadku budynków, o których mowa w lit. a,

- jedna - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b,

f) geometria dachów :

- dachy jednospadowe o nachyleniu połaci pod kątem 40° - 60° - w przypadku budynków,
o których mowa w lit. a, przy czym obowiązuje jednakowy kąt dachów dla budynków bezpośrednio ze sobą sąsiadujących,

- dachy o nachyleniu połaci pod kątem 30° lub mniejszym - w przypadku budynków, o których mowa w lit. b, przy czym obowiązuje jednakowy kierunek spadku i kąt dachów dla budynków bezpośrednio ze sobą sąsiadujących,

g) powierzchnia zabudowy - do 40% powierzchni działki budowlanej,

h) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej,

i) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,

j) nakaz, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizacji budynków, o których mowa w lit. a, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działek budowlanych, przy których w dniu uchwalenia planu były zlokalizowane budynki mieszkalne,

k) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków, o których mowa w lit. b, ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych w odległości 1,5 m od granicy działki niesamodzielnej;
4)obsługa komunikacyjna :

a) parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum 1 stanowisko postojowe na każdy lokal mieszkalny, a także minimum jedno stanowisko postojowe :

- na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

- na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel,

b) dostęp do drogi publicznej – do drogi wojewódzkiej nr 152 (poza planem) – pośrednio poprzez dojazd, o którym mowa w pkt 3 lit. c i drogę wewnętrzną 9.KDW;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości – 10%.

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany planów symbolem 9.KDW :

1) przeznaczenie - droga wewnętrzna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) droga jednojezdniowa, przy czym, dopuszcza się niewyodrębnianie jezdni i chodników,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego - nie wymaga się,

c) szerokość w liniach rozgraniczających - zmienna, nie mniejsza niż 8 m - zgodnie z rysunkiem planu;

3) obsługa komunikacyjna - powiązania z terenami komunikacji – z drogą wojewódzką nr 152 (poza planem);

4) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

Rozdział 4.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 19. Z wyłączeniem terenów gruntów rolnych 2.R i zabudowy zagrodowej 5.RM, przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne grunty o łącznej powierzchni 1,9886 ha, w tym :

1) grunty orne RIVa o powierzchni 0,6533 ha;

2) grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RIVa o powierzchni 0,2058 ha;

3) grunty rolne zabudowane Br-RIVa o powierzchni 0,3027 ha;

4) drogi dr-RIVa o powierzchni 0,2058 ha;

5) nieużytki o powierzchni 0,0743 ha;

6) tereny przemysłowe objęte klasyfikacją gleboznawczą Ba-RIVa o powierzchni 0,0038 ha.

§ 20.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Jasina

 

 

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/388/2014
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 29 sierpnia 2014 r..

.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647, z późn. zm.) Rada Miejska w Płotach rozstrzyga, co następuje :

Na podstawie oświadczenia Burmistrza Płotów w sprawie braku uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jarzysław/Gościejewo”, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2014 r. do 28 lipca 2014 r., nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 26-09-2014 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 26-09-2014 11:43