Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA NR XLI/372/2014 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako jej podstrefy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb Lisowo

UCHWAŁA NR XLI/372/2014

RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 23 czerwca 2014 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. jako jej podstrefy nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb Lisowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 274 z późn. zm.)

Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:

 

§ 1.     Wyraża się zgodę na objęcie statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości

położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoty, obręb Lisowo, poprzez włączenie ich do obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako podstrefy.

 

§ 2.     Wykaz nieruchomości przeznaczonych do objęcia statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej i włączenia do obszaru Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jako podstrefy, o jakich mowa w § 1, stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały, stanowiący jej integralną część.

 

§ 3.     Odnośnie nieruchomości wymienionych w Załączniku Nr 1 do uchwały, nie stanowiących własności Gminy Płoty, zgodę na objęcie ich statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie jako podstrefy do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej muszą również wyrazić ich właściciele.    

 

§ 4.     Nieruchomości, o których mowa w § 1 nie są położone w granicach obszaru chronionego.

 

§ 5.     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, uzgodnionym z przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/337/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, tereny, o jakich mowa w § 1. przeznaczone są pod funkcję „zabudowa przemysłowa lub usługowa” i oznaczone symbolami 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U i 5.P/U.

 

§ 6.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

 

§ 7.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Uchwały nr XLI/372/2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 23 czerwca 2014 r.

 

 

Wykaz nieruchomości przewidzianych do objęcia statusem Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez włączenie jako podstrefy do Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

 

L.p.

Numer ewidencyjny działki

Powierzchnia działki

[ha]

Rodzaj

Księga wieczysta

1.

11/17

1,0022

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

2

11/18

0,9993

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

3

11/19

0,9980

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

4

11/26

8,3862

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

5

11/27

25,2960

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

6

11/28

26,9684

niezabudowana

SZ1G/00039006/5

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze Gminy Płoty przyczyni się do rozwoju Gminy, na co wskazują dotychczasowe doświadczenia gmin, w których Specjalne Strefy Ekonomiczne już funkcjonują. Zatem leży w interesie Gminy Płoty zainicjowanie procedury ustanowienia w granicach gminy obszaru o statusie Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Nie jest prawnie możliwe utworzenie nowej SSE od podstaw, ale jest możliwe – za zgodą zarządcy SSE, Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Rady Ministrów - utworzenie podstrefy w ramach już funkcjonującej SSE. Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest największą i najdłużej funkcjonującą SSE w województwie zachodniopomorskim, więc wybór tej SEE  jest uzasadniony jego doświadczeniem i dobrymi efektami zarządzania.

W pierwszym etapie procedury zarządca Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otrzymuje dokładnie określony zestaw dokumentów do rozpatrzenia, a wśród nich nr 1 jest uchwała organu stanowiącego gminy, wyrażająca jego zgodę na utworzenie na terytorium gminy Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Reasumując - podjęcie niniejszej uchwały jest korzystne dla rozwoju Gminy Płoty i niezbędne aby zainicjować procedurę o jakiej mowa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2014 10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-09-2014 10:56