Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Informacja o przebiegu wykonania budzetu gminy Ploty za I kwartał 2014

Budżet na rok 2014 przyjęty został dnia 30 grudnia 2013 r. uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/313/13 na kwotę:

- dochody - 37.740.918,98 zł,

- wydatki - 38.027.756,54 zł.

Deficyt, który powstał w budżecie gminy wyniósł 286.837,56 zł i został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w planie budżetu na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Gminy, które dotyczyły zwiększenia i zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych. Wprowadzone zmiany wynikały z konieczności dokonania niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy.

Po uwzględnieniu tych zmian plan budżetu na 31 marca 2014 r. wynosi:

- plan dochodów - 38.568.803,48 zł,

- wykonanie dochodów - 7.786.708,71 , co stanowi 20 % planu,

natomiast:

- plan wydatków - 40.810.702,39 zł,

- wykonanie wydatków - 6.609.944,93 zł, co stanowi 16 % planu.

Stan zadłużenia gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 13.941.104,25 zł, co stanowi 36 % planowanych dochodów. Na zadłużenie składają się pożyczki i kredyty na kwotę 13.912.202,00 zł oraz zobowiązania z tyt. dostaw i usług na kwotę 28.902,25 zł (dotyczy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Płotach).

Okres sprawozdawczy zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.241.898,91 zł, który został pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

 

Wykonanie budżetu Gminy Płoty na 31 marca 2014 r.

w zł

Nazwa

Dochody

%

Wydatki

%

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie

Rolnictwo i łowiectwo

-

-

-

104.420,00

2.360,29

2

Transport i łączność

2.013.027,61

1.460,00

-

2.969.909,57

81.382,45

3

Turystyka

56.532,75

-

-

98.680,25

-

-

Gospodarka mieszkaniowa

384.183,74

50.687,74

13

146.476,00

13.517,70

9

Działalność usługowa

253.987,00

3.740,79

1

540.103,65

15.288,18

3

Administracja publiczna

120.886,24

79.461,02

66

3.790.265,22

915.263,92

24

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

1.548,00

387,00

25

1.548,00

-

-

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa

250.000,00

210,00

-

590.696,85

135.320,57

23

Dochody od osób praw., osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

8.753.429,80

2.343.085,55

27

-

-

-

Obsługa długu publicznego

-

-

-

647.320,34

107.941,53

17

Różne rozliczenia

10.825.652,75

3.621.289,94

33

215.830,00

15.688,50

7

Oświata i wychowanie

708.437,36

112.774,36

16

9.652.642,81

2.456.591,14

25

Ochrona zdrowia

-

-

-

187.455,21

33.706,10

18

Pomoc społeczna

5.338.388,89

1.471.541,10

28

6.862.887,83

1.813.827,70

26

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

375.656,26

76.685,74

20

394.200,11

52.245,26

13

Edukacyjna opieka wychowawcza

-

-

-

374.531,39

101.887,78

27

Gosp. komunalna i ochrona środowiska

429.904,00

13.656,79

3

2.073.735,11

367.488,13

18

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.388.009,24

3.297,70

-

2.460.580,32

202.093,79

8

Kultura fizyczna

7.669.159,84

8.430,98

-

9.699.419,73

295.341,89

3

Razem:

38.568.803,48

7.786.708,71

20

40.810.702,39

6.609.944,93

16

 
 
 

Dochody gminy Płoty na 31 marca 2014 r.
 (wg źródeł)

w zł

Źródła dochodów

Wykonanie
dochodów

-  Dochody własne

2.532.499,41

-  Dochody majątkowe

50.270,21

-  Dotacje na zadania bieżące i zlecone

1.548.572,35

-  Subwencje

3.578.681,00

-  Środki pochodzące z budżet UE

76.685,74

Ogółem:

7.786.708,71

 

Wydatki gminy Płoty na 31 marca 2014 r.
(wg rodzajów)

w zł

Rodzaje wydatków

Wykonanie
wydatków

- Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

2.904.294,05

-  Wydatki rzeczowe

3.333.183,50

-  Wydatki majątkowe

247.401,81

-  Związane z realizacją projektów Unijnych

125.065,57

Ogółem:

6.609.944,93

Opracował: Skarbnik Gminy - Elżbieta Charkiewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Janowski 23-04-2014 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Janowski 23-04-2014
Ostatnia aktualizacja: Marcin Janowski 23-04-2014 12:18