Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 354 / 14 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy

Uchwała Nr XXXIX / 354 / 14
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 28 marca 2014 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiany: poz. 645 i poz. 1318)
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się PRZYCHODY budżetu gminy o kwotę: 1 955 906,78 zł
 
- nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych - 1 955 906,78 zł
 
§2. Zwiększa się ROZCHODY budżetu gminy o kwotę: 100 000,00 zł
 
- wcześniejsza spłata zobowiązań - 100 000,00 zł
 
§3. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 327 329,00 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
758 75801 2920 316 329,00 - subwencje ogólne z budżetu państwa.
852 85295 2030 11 000,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. wł. z. bież. gm. (zw.gm.); dożywianie
 
§4. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 697 509,46 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
700 70005 0690 1 183,74 - wpływy z różnych opłat; - podział i wycena działek
710 71035 6207 238 987,00 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udziałem śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ram. budżetu śr. eur.; PROW - cmentarz
750 75011 2360 3,10 - doch. jst zw. z real. z. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. ustawami; zwrot opłaty admin.
750 75023 0870 21 000,00 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych; sprzedaż pojazdu służbowego
750 75023 0970 11 603,14 - wpływy z różnych dochodów; zwrot podatku VAT za 2009 r.
750 75095 6207 6 080,00 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - festyny Czarne
756 75615 0910 6 480,80 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat; odsetki - os. prawne
756 75618 0690 462,00 - wpływy z różnych opłat; zezwolenie na komunikację PKS
758 75814 0970 29 938,75 - wpływy z różnych dochodów; rozliczenie budowy świetlic sołeckich
801 80101 0970 1 000,00 - wpływy z różnych dochodów; zwrot z 2013 r. za szkolenie SP Wy
801 80101 6207 12 281,36 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - plac zabaw Wyszobór
801 80103 2030 82 142,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. wł. z. bież. gm. (zw.gm.); dotacja na wych. przedszkolne
801 80104 2030 62 244,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. wł. z. bież. gm. (zw.gm.); dotacja na wych. przedszkolne
801 80106 2030 14 496,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. wł. z. bież. gm. (zw.gm.); dotacja na wych. przedszkolne
852 85212 2360 5 330,37 - doch. jst zw. z real. z. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. ust.; zwrot zaliczki aliment.
852 85228 2360 29,30 - doch. jst zw. z real. z. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. ust; zwrot za usługi opiek.
852 85295 2010 45 495,00 - dot. cel. otrz. z b.p. na real. z. bież. z zakr. adm. rząd. oraz in. z. zlec. gm. (zw. gm.) ustawami - świadczenia pielęgnacyjne
900 90002 6207 101 227,00 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udziałem śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatn.w ram. budżetu śr. eur.; PROW - zak. pojemników
921 92109 6207 7 360,00 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - budowa wiaty - Czarne
926 92601 0690 1 149,99 - wpływy z różnych opłat; wynajem boiska sportowego
926 92601 6207 13 185,05 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - wyposaż. świetlicy Mechowo
926 92601 6207 15 151,20 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - fitness pod chmurką Płoty
926 92601 6207 15 151,20 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - fitness pod chmurką Wyszobór
926 92695 6207 5 528,46 - dot. cel. w ram. pr. fin. z udzi. śr. eur. oraz śr., o kt. mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ust., lub płatn.w ram. bud. śr. eur.; PROW - z. elem. na pl. zabaw - Czarne
 
§5. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 122 504,54 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4210 500,00 - zak. mat. i wyposaż.; zakup gruzu - FS Gostyń
750 75095 4210 119,00 - zak. mat. i wyposaż.; D.Kobiet - zakup mat. - FS Karczewie
750 75095 4210 3 300,00 - zak. mat. i wyposaż.; MP - festyny - FS Czarne
852 85219 4300 1 000,00 - zakup usług pozostałych;
852 85295 3110 w 11 000,00 - świadczenia społeczne; dożywianie
900 90002 4300 65 000,00 - zakup usług pozostałych; (przeniesienie na wydatki inwestycyjne - zakup pojemników)
900 90004 4210 2 650,00 - zak. mat. i wyposaż.;
921 92109 4210 40,00 - zak. mat. i wyposaż.; zakup regału - FS Gostyń
921 92109 4210 2 000,00 - zak. mat. i wyposaż.; zakup materiałów do remontu św. - FS Pniewo
921 92109 4210 195,54 - zak. mat. i wyposaż.; wyposażenie świetlicy - FS Czarne
921 92109 4270 4 000,00 - zakup usług remontowych; MP - budowa wiaty - FS Czarne
921 92109 4270 6 000,00 - zakup usług remontowych; MP - ogr. i utw. terenu wokół świetlicy - FS Modlimowo
921 92109 4270 4 000,00 - zakup usług remontowych; MP - budowa ogrodzenia św. - FS Lisowo
921 92109 4270 10 000,00 - zakup usług remontowych; MP - bud. wiat, remont dachu św. - FS Wicimice
921 92109 6060 10 000,00 - wyd. na zakupy inw. jedn. budżet.; MP - wyposażenie świetlicy - FS Mechowo
926 92695 4210 2 700,00 - zak. mat. i wyposaż.; MP - plac zabaw - FS Czarne
 
§6. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 2 348 591,78 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 4300 500,00 - zakup usł. poz.; transport gruzu - FS Gostyń
600 60016 4600 49 000,00 - kary i odszkod. wypł. na rzecz os. pr. i in. jedn. org. (wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego przez PKP)
600 60016 6050 70 000,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; usunięcie usterek w ram. odszkodow. - Łukasiewicza
710 71004 4300 26 814,00 - zakup usług pozostałych; plan zagosp. przestrzennego dla Jarzysławia
710 71035 6057 238 987,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; remont alejek - cmentarz - śr. z PROW
710 71035 6059 135 431,65 - wyd. inw. jedn. budżet.; remont alejek - cmentarz - śr. budżet.
750 75023 4300 7 750,00 - zakup usług pozostałych; wydatki z tyt. odzyskania VAT
750 75095 4210 1 800,00 - zak. mat. i wyposaż.; festyny - FS Modlimowo
750 75095 4217 6 080,00 - zak. mat. i wyposaż.; Małe Projekty - Czarne - festyny - śr. z PROW
750 75095 4219 3 268,00 - zak. mat. i wyposaż.; Małe Projekty - Czarne - festyny - śr. z FS
750 75095 4300 119,00 - zakup usł. poz.; D.Kobiet - catering - FS Karczewie
754 75412 4430 800,00 - różne opłaty i składki;
801 80101 4210 1 000,00 - zak. mat. i wyposaż.; zwr. wyd. z 2013 za wynajęcie sali na szkolenie w SP Wy
801 80101 6057 12 281,36 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - bud. placu zabaw przy SP Wy - śr. z PROW
801 80101 6059 6 601,23 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - bud. placu zabaw przy SP Wy - śr. budżet.
801 80101 6059 36 900,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; budowa sali gimnast. - SP 2 - ul. Piastowa
801 80106 4300 16 605,00 - zakup usług pozostałych; punkty przedszkolne
851 85154 4210 10 023,21 - zak. mat. i wyposaż.; niezrealizowane wydatki roku 2013 na przeciwdział. alkoholizm.
851 85154 4300 3 000,00 - zak. mat. i wyposaż.; niezrealizowane wydatki roku 2013 na przeciwdział. alkoholizm.
852 85219 4700 1 000,00 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
852 85295 3110 z 45 495,00 - świadczenia społeczne; św. pielęgnacyjne
853 85395 6059 5,00 - wyd. inw. jedn. budżet.; śr. wł. do projektu "Paszport do e-Integracji"
900 90002 6067 101 227,00 - zak. inw. jedn. budżet. - zakup pojemników - śr. z PROW
900 90002 6069 65 000,00 - zak. inw. jedn. budżet. - zakup pojemników - śr. budżet.
900 90004 4300 1 500,00 - zakup usług pozostałych;
900 90011 4430 1 150,00 - różne opłaty i składki;
900 90095 4300 1 932,52 - zakup usług pozostałych;
921 92109 2800 15 000,00 - dot. cel. z budżetu dla poz. jedn. zalicz. do sekt. fin. publ.; (dotacja na remont MGOK)
921 92109 4210 4 000,00 - zak. mat. i wyposaż.; doposażenie świetlicy - FS Lisowo
921 92109 4210 2 912,05 - zak. mat. i wyposaż.; doposażenie świetlicy - FS Mechowo
921 92109 4210 1 595,00 - zak. mat. i wyposaż.; śr. czystości i z. namiotu - FS Modlimowo
921 92109 4210 10 000,00 - zak. mat. i wyposaż.; zakup materiałów do remontu dachu św. - FS Wicimice
921 92109 4277 7 360,00 - zak. usł. remont.; Małe Projekty - Czarne - budowa wiaty - śr. z PROW
921 92109 4279 3 956,00 - zak. usł. remont.; Małe Projekty - Czarne - budowa wiaty - śr. z FS
921 92109 4270 2 000,00 - zak. usł. remont.; remont świetlicy w Pniewie - FS Pniewo
921 92109 4300 40,00 - zakup usł. poz.; transport regału - FS Gostyń
921 92109 6060 4 800,00 - zak. inw. jedn. budżet. - zakup pieca c.o. Słudwia
921 92109 6057 13 185,05 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - wyposaż. św. w Mechowie - śr. z PROW
921 92109 6059 7 087,95 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - wyposaż. św. w Mechowie - śr. z FS
926 92601 6050 1 374 690,82 - wyd. inw. jedn. budżet.; Budowa hali widowiskowo - sportowej w Płotach
926 92601 6057 15 151,20 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - fitness pod chmurką Wyszobór - śr. z PROW
926 92601 6059 8 143,77 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - fitness pod chmurką Wyszobór - śr. budżet.
926 92601 6057 15 151,20 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - fitness pod chmurką Płoty - śr. z PROW
926 92601 6059 8 143,77 - wyd. inw. jedn. budżet.; Małe Projekty - fitness pod chmurką Płoty - śr. budżet.
926 92695 4210 2 605,00 - zak. mat. i wyposaż.; zakup kosiarki - FS Modlimowo
926 92695 4217 5 528,46 - zak. mat. i wyposaż.; Małe Projekty - Czarne - wyposaż. placu zabaw - śr. z PROW
926 92695 4219 2 971,54 - zak. mat. i wyposaż.; Małe Projekty - Czarne - wyposaż. placu zabaw - śr. z FS
 
§7. Zmieniają się załączniki Nr 3 i 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§8. Po zmianach dokonanych w §3-6 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 38.568.803,48 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 40.810.702,39 PLN. Powstaje deficyt budżetu, który wynosi 2.241.898,91 PLN.
 
§9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-04-2014 14:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2014 14:19