Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Nr konkursu: 2/2009 BURMISTRZ PŁOTÓW ogłasza otwarty konkurs ofert na: Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty.

Nr konkursu: 2 / 2009

Nazwa zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty.

Rodzaj zadania:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – nauka pływania.

Termin składania ofert:

do 19 października 2009 roku


BURMISTRZ PŁOTÓW

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy PŁOTY, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

1. Nazwa zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie

dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty.

2. Rodzaj zadania:

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – nauka pływania.

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych)

4. Zasady przyznawania dotacji:

  1. złożenie oferty o dotację nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o które występuje oferent,

  2. środki publiczne przeznaczone na realizację zadania w całości otrzymuje zwycięzca otwartego konkursu ofert,

  3. przyznane środki finansowe zostaną przekazane w całości,

  4. sprawozdanie (rozliczenie) z wykonania zadania publicznego należy sporządzić w terminie 30 dni po realizacji zadania,

  5. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania zadania ureguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą PŁOTY a oferentem.

5. Termin realizacji zadania:

01.11.2009 – 19.12.2009 roku.

6. Termin składania ofert:

do 19 października 2009 roku

7. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

  1. merytoryczna wartość oferty, w tym zgodność z polityką gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Płoty,

  2. możliwość realizacji zadania przez podmiot przedstawiający ofertę (kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie realizatorów, osiągnięcia, udział we współzawodnictwie),

  3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (liczba grup i osób objętych szkoleniem i zajęciami),

  4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania zadania z innych źródeł niż budżet gminy, w tym wielkość środków własnych,

  5. dotychczasowa współpraca – wiarygodność, rzetelność i terminowość rozliczeń,


8. Informacja o realizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia

otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim o zadaniach publicznych tego samego

rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości

dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom o których mowa

w art. 3 ust.3, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji

publicznej lub przez nie nadzorowanym:

- w roku 2008 – nie było,

- w roku 2009 – drugie ogłoszenie.


W konkursie mogą uczestniczyć wymienieni w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie zwani dalej Podmiotami.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Urzędzie Miejskim w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 24, telefon 091 38 51 415 wew. 38.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Podmiotami w realizacji zadania w ww. zakresie jest Pan/i Renata Melnik – tel. 091 38 51 415 wew. 38.

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami na poszczególne zadania należy składać w terminie:

do 19 października 2009 roku

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Płotach, tj. 7.30 do 15.30, na adres:

sekretariat Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

Konkurs na powyższe zadanie zostanie rozstrzygnięty do 23.10.2009 roku.

Wyniki zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronach miejskiego portalu internetowego (www.ploty.pl) oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Płotach.


Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z:

1) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),

2) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),


Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2009 10:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 17-09-2009 10:57