Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 337 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie"

Uchwała Nr XXXIX / 337 / 2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie"

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. : 647, 951, 1445; Dz.U. z 2013 r., poz. : 21, 405, 1238) Rada Miejska
w Płotach uchwala co następuje :

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII/71/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 2 września 2011 roku,
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy w Lisowie”, po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty, przyjętego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej
w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
8 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 3 czerwca 2011 r., Nr XXXIX/336/2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Płotowski Park Przemysłowy
w Lisowie", obejmujący działki ewidencyjne nr : 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27, 11/28 obręb 0030 Lisowo.

2. Przedmiotem planu są tereny : zabudowy przemysłowej lub usługowej, zieleni naturalnej, drogi publicznej klasy lokalnej.

3. Integralną częścią uchwały są :

1) rysunek planu – stanowiący załącznik nr 1;

2) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy  Płoty -
- stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - stanowiące załącznik nr 4.

4. Na rysunku planu ustalono następujące elementy :

1) granicę obszaru objętego planem;

2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) linie zabudowy nieprzekraczalne.

5. Ustala się podział obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1 na następujące tereny :

1) zabudowy przemysłowej lub usługowej, oznaczone symbolami : 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U;

2) zieleni naturalnej, oznaczone symbolami : 6.ZN, 7.ZN, 8.ZN, 9.ZN;

3) drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony symbolem 10.KD-L.

6. Oznaczenia cyfrowe występujące w symbolach terenów, o których mowa w ust. 5 mają charakter porządkowy.

§ 2.  . Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) linii zabudowy nieprzekraczalnej - należy przez to rozumieć linię, wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną odległość budynków oraz wiat i altan od linii rozgraniczających, z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej, przy czym mogą być usytuowane przed linią zabudowy takie elementy architektoniczne jak : schody wejściowe, gzyms, okap dachu, rynna, ocieplenie oraz inne elementy o wysięgu nie większym niż 0,5 m;

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich budynków na działce budowlanej, mierzoną po obrysie ścian zewnętrznych, w tym również po obrysie części budynków nadwieszonych ponad poziom terenu, bez części zajętych przez zabudowane schody, pochylnie, rampy, tarasy itp.

Rozdział 2.
ZASADY I WARUNKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI

§ 3.  Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1.P/U, 2.P/U, 3.P/U, 4.P/U, 5.P/U,
z uwzględnieniem ustaleń § 4, § 5 lub § 6 :

1) przeznaczenie – zabudowa przemysłowa lub usługowa;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) obiekty przemysłowe, usługowe, budynki magazynowe, wiaty,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a obiekty służące
do produkcji energii z ogniw fotowoltaicznych, w tym między innymi o mocy większej niż
100 kW, przy czym powierzchnia działki budowlanej zajęta pod te obiekty nie może być większa niż 50% i jednocześnie nie większa niż dwukrotność powierzchni zabudowy,

c) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a i b budynki garażowe lub gospodarcze,

d) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a, b i c obiekty uzupełniające takie jak : altany, obiekty małej architektury, ogrodzenia, obiekty infrastruktury technicznej itd., niezwiązane bezpośrednio z obiektami, o których mowa w lit. a, b i c, stanowiące natomiast ich uzupełnienie lub wzbogacające zagospodarowanie terenów, albo służące obsłudze innych terenów, w tym położonych poza obszarem objętym planem,

e) wysokość budynków - do 20 m,

f) wysokość obiektów budowlanych innych niż budynki – nie ogranicza się, z wyłączeniem obiektów uzupełniających, o których mowa w lit. d, które nie mogą mieć charakteru dominującego, z uwzględnieniem lit. g,

g) zakaz lokalizacji ogrodzeń od strony dróg publicznych o wysokości większej niż 2,5 m,

h) liczba kondygnacji - do czterech kondygnacji nadziemnych,

i) geometria dachów – dowolne,

j) powierzchnia zabudowy - do 90% powierzchni działki budowlanej, przy czym dopuszcza się stosowanie dowolnych wskaźników minimalnej powierzchni zabudowy, mniejszych niż 90%,

k) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej,

l) linie zabudowy nieprzekraczalne – zgodnie z rysunkiem planu,

m) dopuszcza się, z uwzględnieniem linii zabudowy, lokalizację budynków ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych przy granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5 m,

n) dopuszcza się prowadzenie i lokalizację przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych,

o) strefy ochronne związane z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu
i użytkowaniu terenu, wynikające z rozmieszczenia obiektów służących do produkcji energii
z ogniw fotowoltaicznych winny zamykać się w granicach nieruchomości, do których inwestor wykaże tytuł prawny, jednakże nie dalej niż wskazują linie rozgraniczające poszczególne tereny,

p) należy uwzględnić inne ograniczenia, niż określone w lit. o, związane między innymi
z występowaniem trudnych warunków gruntowo-wodnych lub lokalizacją infrastruktury technicznej;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej :

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub z ujęć własnych,

b) odprowadzenie ścieków systemem kanalizacji sanitarnej, przy czym dopuszcza się odprowadzenie ich do zbiorników bezodpływowych, do czasu realizacji systemu kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem lit. c,

c) odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych systemem kanalizacji deszczowej
lub powierzchniowo,

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub ze źródeł indywidualnych,

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej lub ze źródeł indywidualnych,

f) wykorzystywanie do celów grzewczych źródeł ciepła na paliwo stałe, stosujące technologię zapewniającą minimalne wskaźniki emisji gazów i pyłów, gazu ziemnego, oleju, energii elektrycznej, pomp ciepła, energii słonecznej lub energii pochodzącej z innych źródeł odnawialnych,

g) zaopatrzenie w łącza telefoniczne, telewizji kablowej itp.,

h) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w granicach terenów, jeżeli wynika to z ich przeznaczenia, a także w innych, uzasadnionych przypadkach, w których ich lokalizacja na terenie drogi lokalnej 10.KD-L jest niemożliwa,

i) dopuszcza się dowolne kształtowanie parametrów technicznych infrastruktury;

4) obsługa komunikacyjna – parkowanie pojazdów – należy zapewnić minimum jedno stanowisko postojowe :

a) na pięć osób zatrudnionych w przemyśle,

b) na każde rozpoczęte 30 m2 powierzchni usług handlu,

c) na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usług innych niż handel;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 30%.

§ 4.  Dodatkowe ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 1.P/U, 3.P/U,
z uwzględnieniem § 3 :

1) zasady podziału geodezyjnego :

a) dopuszcza się podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,35 ha, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni nie większej niż 0,03 ha;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - zakaz umieszczania reklam, znaków firmowych itp. na wysokości przekraczającej 20 m, jak również kierowania tych obiektów w stronę drogi krajowej nr 6 (poza planem) z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na tej drodze, jednakże do czasu pozbawienia tej drogi kategorii drogi krajowej;

3) obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 10.KD-L.

§ 5.  Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.P/U, z uwzględnieniem § 3:

1) zasady podziału geodezyjnego :

a) dopuszcza się, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,50 ha, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni nie większej niż 0,20 ha,

c) dopuszcza się, wydzielenie dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 10 m do działek budowlanych nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 10.KD-L;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - zakaz umieszczania reklam, znaków firmowych itp. na wysokości przekraczającej 20 m, jak również kierowania tych obiektów w stronę drogi krajowej nr 6 (poza planem) z uwagi na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na tej drodze, jednakże do czasu pozbawienia tej drogi kategorii drogi krajowej;

3) obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 10.KD-L – bezpośrednio lub pośrednio poprzez dojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. c.

§ 6.  Dodatkowe ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 4.P/U, 5.P/U,
z uwzględnieniem § 3 :

1) zasady podziału geodezyjnego :

a) dopuszcza się, podział na działki budowlane, przy zapewnieniu minimalnej powierzchni 0,35 ha, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych przeznaczonych wyłącznie na potrzeby lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej o łącznej powierzchni nie większej niż 0,10 ha,

c) dopuszcza się, wydzielenie dojazdów o szerokości nie mniejszej niż 10 m do działek budowlanych nieposiadających bezpośredniego dostępu do drogi publicznej 10.KD-L;

2) obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 10.KD-L – bezpośrednio lub pośrednio poprzez dojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. c.

§ 7.  Ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 6.ZN, 7.ZN, 8.ZN, 9.ZN,
z uwzględnieniem ustaleń § 8, § 9 lub § 10 :

1) przeznaczenie – zieleń naturalna;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) zieleń, urządzenia wodne, a także ciągi piesze i rowerowe o nawierzchni gruntowej,

b) dopuszcza się dodatkowo, poza obiektami, o których mowa w lit. a obiekty uzupełniające takie jak : altany, obiekty małej architektury, obiekty infrastruktury technicznej, obiekty służące ochronie przeciwpożarowej itd., niezwiązane bezpośrednio z przeznaczeniem i obiektami,
o których mowa w lit. a, stanowiące natomiast ich uzupełnienie lub wzbogacające zagospodarowanie terenów, albo służące obsłudze innych terenów, w tym położonych poza obszarem objętym planem,

c) zakaz lokalizacji budynków,

d) wysokość obiektów budowlanych – do 20 m,

e) geometria dachów – dowolne,

f) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 95%,

g) zakaz przekształcania rzeźby terenu, za wyjątkiem działań niezbędnych do zagospodarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem,

h) zakaz przekształcania istniejących w dniu uchwalenia planu urządzeń wodnych powodującego pogorszenie sprawności ich działania,

i) należy uwzględnić ograniczenia, związane między innymi z występowaniem trudnych warunków gruntowo-wodnych lub lokalizacją infrastruktury technicznej,

j) dopuszcza się działania zmierzające do utrzymania lub zwiększenia potencjału bioróżnorodności i renaturyzacji lokalnego ekosystemu;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej – obowiązują,
w zależności od potrzeb, ustalenia, o których mowa w § 3 pkt 3;

4) obsługa komunikacyjna – dostęp do drogi publicznej – do terenu 10.KD-L;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

§ 8.  Dodatkowe ustalenia dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 6.ZN, 7.ZN, 9.ZN,
z uwzględnieniem ustaleń § 7 lub § 9 - zasady podziału geodezyjnego – zakaz dalszego podziału.

§ 9.  Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.ZN, z uwzględnieniem
§ 7 i § 8 :

1) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - lasy i grunty leśne w części terenu objętej taką klasyfikacją w dniu uchwalenia planu, zagospodarowane zgodnie z planem urządzenia lasu,
z zastrzeżeniem pkt 2;

2) zasady ochrony środowiska i przyrody – część terenu wskazana na rysunku planu,
w granicach planowanego użytku ekologicznego „Lisowo I” – do objęcia ochroną na zasadach określonych w przepisach szczególnych;

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków – na części terenu wskazanej na rysunku planu, położonej w granicach strefy ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej WIII, obowiązuje :

a) współdziałanie w zakresie zamierzeń inwestycyjnych i innych związanych z pracami ziemnymi
z właściwym organem do spraw ochrony zabytków,

b) przeprowadzenie archeologicznych badań ratunkowych na terenie objętym realizacją prac ziemnych, na zasadach określonych przepisami szczególnymi dotyczącymi ochrony zabytków;

4) obsługa komunikacyjna – parkowanie pojazdów – dopuszcza się wydzielenie stanowisk postojowych na powierzchni nie większej niż 0,05 ha.

§ 10.  Dodatkowe ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.ZN, z uwzględnieniem § 7 - zasady podziału geodezyjnego – dopuszcza się podział związany z koniecznością obsługi
i zagospodarowania przyległego pasa drogi krajowej nr 6 (poza planem).

§ 11.  Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.KD-L :

1) przeznaczenie – droga publiczna klasy lokalnej;

2) zasady i warunki zabudowy i zagospodarowania terenu :

a) droga jednojezdniowa,

b) powierzchnia terenu biologicznie czynnego – co najmniej 5%,

c) szerokość w liniach rozgraniczających – zmienna, zgodnie z rysunkiem planu, nie mniejsza niż 15 m;

3) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, o której mowa
w § 3 pkt 3 – lokalizacja systemów infrastruktury technicznej związanej z funkcjonowaniem drogi jak i terenów o innym przeznaczeniu;

4) obsługa komunikacyjna – powiązania terenu z drogą krajową nr 6 (poza planem) poprzez jeden węzeł, usytuowany w południowej części obszaru, a w przypadku pozbawienia tej drogi kategorii drogi krajowej - również poprzez drugi węzeł, usytuowany w północnej części obszaru;

5) stawka procentowa jednorazowej opłaty za wzrost wartości nieruchomości - 0%.

Rozdział 3.
USTALENIA KOŃCOWE

§ 12.  Z wyłączeniem lasów : LsIV, LsV i rowów : W-LsIV, W-LsV, przeznacza się na cele nierolnicze
i nieleśne obszar, o którym mowa w § 1 ust. 1, o łącznej powierzchni 61,3154 ha, w tym :

1) grunty orne RIIIb o powierzchni 1,1741 ha, za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr GZ.tr.057 - 602 - 452/13 z dnia 25 września 2013 r.;

2) grunty orne RIVa o powierzchni 18,9125 ha;

3) grunty orne RIVb o powierzchni 16,0377 ha;

4) grunty orne RV o powierzchni 8,0973 ha;

5) łąki trwałe ŁIV o powierzchni 9,4974 ha;

6) łąki trwałe ŁV o powierzchni 2,6470 ha;

7) łąki trwałe ŁIVI o powierzchni 0,3972 ha;

8) rowy W-RIVb o powierzchni 0,0118 ha;

9) rowy W-ŁIV o powierzchni 0,6561 ha;

10) rowy W-ŁV o powierzchni 0,2154 ha;

11) grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-RV o powierzchni 0,6622 ha;

12) grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-ŁIV o powierzchni 1,3004 ha;

13) grunty zadrzewione i zakrzewione Lz-ŁV o powierzchni 1,0464 ha;

14) nieużytki o powierzchni 0,6599 ha.

§ 13.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 14.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                                Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-04-2014 13:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2014 13:15