Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Uchwała Nr XXXIX / 336 / 2014 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Płoty

Uchwała Nr XXXIX / 336 / 2014
Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmina Płoty

Na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. : 647, 951, 1445; Dz.U. z 2013 r., poz. : 21, 405, 1238) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje :

§ 1. 1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Płoty, zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/65/2003 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2003 r., zmienioną uchwałami : Nr XV/132/08 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 08 lutego 2008 r., Nr XLIV/419/10 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w Płotach z dnia
3 czerwca 2011 r., w części obejmującej działki ewidencyjne nr : 11/17, 11/18, 11/19, 11/26, 11/27, 11/28 obręb 0030 Lisowo, w zakresie niezbędnym do umożliwienia realizacji na przedmiotowych nieruchomościach zabudowy przemysłowej lub usługowej.

2. Integralną częścią uchwały są :

1) ujednolicony tekst "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty" - stanowiący załącznik nr 1;

2) ujednolicony rysunek "Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Płoty - Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego" w skali 1 : 20 000 -
- stanowiący załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany studium -
- stanowiące załącznik nr 3.

§ 2.  W części dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego zarówno w tekście, jak i na rysunku nie uchwala się żadnych zmian.

§ 3. Dla obszaru, o którym mowa w § 1 ust. 1, objętym zmianą studium, ustala się :

1) planowany kierunek zagospodarowania - zabudowa przemysłowa lub usługowa;

2) wysokość zabudowy – do 20m; liczba kondygnacji nadziemnych – do 4;

3) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne w zależności od potrzeb wynikających z planowanego kierunku zagospodarowania;

4) uwzględnienie walorów przyrodniczych poprzez wydzielenie terenów zieleni lub powierzchni biologicznie czynnej w ramach terenów przeznaczonych pod zabudowę;

5) zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez system dróg (publicznych, wewnętrznych lub dojazdów) oraz wyposażenie we wszelkie niezbędne obiekty, służące do ich prawidłowego funkcjonowania;

6) możliwość rozmieszczenia obiektów wytwarzających energię z ogniw fotowoltaicznych, w tym między innymi o mocy przekraczającej 100 kW, przy czym obiekty te nie mogą mieć charakteru dominującego powierzchniowo w odniesieniu do działki budowlanej;

7) strefy ochronne dla obiektów wymienionych w pkt 6, związane z ograniczeniami
w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, w granicach obszaru objętego niniejszą zmianą studium;

8) możliwość prowadzenia i lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określonych w przepisach szczególnych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-04-2014 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2014
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2014 11:22