Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza w dniu 29 października 2009 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej nr 148 o pow. 202 m2, położonej w obrębie 1 miasta Płoty, przy ul. Ogrodowej.

Burmistrz Płotów


działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm)


ogłasza w dniu 29 października 2009 r. o godz. 11.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, rokowania na sprzedaż działki niezabudowanej
nr 148 o pow. 202 m
2, położonej w obrębie 1 miasta Płoty, przy ul. Ogrodowej.


Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie: z dniem 31 grudnia 2003 r. plan stracił ważność. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoty działka przeznaczona jest na istniejącą i projektowaną zabudowę mieszkaniową z towarzyszącymi usługami rzemiosła( A28-MJ,UR/N).


Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. KW brak.


Cena wywoławcza w/w nieruchomości wynosi: 20.000,00 zł.


I przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 25 czerwca2009 r.

II przetarg nieskuteczny odbył się w dniu 10 września 2009 r.


Pisemne zgłoszenie do udziału w rokowaniach należy składać w sekretariacie (p. 14) Urzędu Miejskiego
w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja, w zamkniętych kopertach
najpóźniej do dnia 26 października 2009 r.


Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;

   

 2. Datę sporządzenia zgłoszenia;

   

 3. Oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

   

 4. Proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

   

 5. Proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

   

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia
z tego obowiązku.

 1. Zaliczkę w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące zł) należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: Spółdzielcza Grupa Bankowa BS Gryfice 69 9376 0001 0030 1934 2001 0002. tak, aby środki najpóźniej do dnia 26 października 2009 r. znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wpłaty zaliczki należy okazać w dniu rokowań Przewodniczącemu Komisji ds. przeprowadzenia rokowań. Dowodem wniesienia zaliczki jest potwierdzenie z banku lub dowód wpłaty w kasie urzędu.

   

 2. Zaliczka może być wniesiona w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.

   

 3. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona najpóźniej w terminie trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia rokowań.

   

 4. Jeżeli osoba, która zostanie ustalona na nabywcę nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

   

 5. Osoby, o których mowa w § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu […] zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

   

 6. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

   

 7. Uczestnicy rokowań są zobowiązani posiadać: dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej, podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z Krajowego Rejestru Sądowego; pełnomocnicy – pełnomocnictwo oraz dokument stwierdzający ich tożsamość (w przypadku kserokopii dokumentów wymagane będzie ich notarialne poświadczenie), numer NIP.

   

 8. Przystępujące do rokowań osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem rokowań, za cenę ustaloną w rokowaniach.

   

 9. Rokowania będą przeprowadzone, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki w ogłoszeniu o rokowaniach.

   

 10. Gmina Płoty w terminie do 21 dni licząc od daty przeprowadzenia rokowań ustali termin podpisania umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości.

   

 11. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej: opłaty notarialne i opłaty sądowej ponosi strona nabywająca.

   

 12. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt.

   

 13. Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 23 października 2009 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

   

 14. Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, p. nr 22, tel. (091) 38 51 415 w. 22, e-mail: gospodarkagruntami@ploty.pl

   

 15. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.


Burmistrz Płotów

mgr inż. Marian Maliński

Płoty, 15 września 2009 r.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 15-09-2009 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2009
Ostatnia aktualizacja: - 15-09-2009 15:07