Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Burmistrz Płotów ogłasza na dzień 27 marca 2014 r. od godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiacej własność Gminy Płoty

BURMISTRZ PŁOTÓW
ogłasza nw. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomościstanowiącej własność Gminy PŁOTY

 

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

Pow. (ha)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza netto (zł)

                  Wadium (zł)

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów

nr KW

nr działki

1.

Obręb

0014 Słudwia,
gm. Płoty

SZ1G/00029726/5

111/11

1,9441

zabudowana

Zabudowa przemysłowo - składowa, grunty małożyzne i nieużytki, łąki

1.007.400,00, w tym wartość budynków i budowli:
157.000,00 wartość maszyn
i urządzeń: 115.500,00

 

110.000,00

_____________

 

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 27 marca 2014r. od godz. 10.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Płotach, plac Konstytucji 3 Maja 1.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne. Cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: a) Dowodu wniesienia wadium. b) W przypadku osób fizycznych osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego notarialnej. c) W przypadku osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw sporządzonych notarialnie, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot (aktualność wypisu z rejestru winna być sporządzona w sądzie – w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu). d) Obecność obojga małżonków lub jednego z nich, nabywającego nieruchomość do wspólnego majątku, posiadającego pełnomocnictwo (zgodę) współmałżonka z potwierdzonym poświadczeniem podpisu, na nabycie nieruchomości i zaciągnięcie zobowiązań z tego tytułu. e) W przypadku cudzieziemców niebędących obywatelami lub przedsiębiorcami państw członkowskich EOG – przyrzeczenia zezwolenia na nabycie nieruchomości (promesy).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego. Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 20 marca 2014 r. na konto Urzędu Miejskiego w Płotach - nr konta: BS Wolin, o. Płoty – 38 9393 1023 3900 0257 2000 0230. Za datę wniesienia wadium uważa się datę jego wpływu na rachunek Urzędu Miejskiego w Płotach. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nieruchomości. Wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli wygrywający przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Zwrot wadium osobom, które nie wygrają przetargu, nastąpi najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia przetargu. Osoby, którym przysługuje prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej w wyniku wypędzenia z byłego Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego opuszczenia w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium w wyznaczonym w ogłoszeniu terminie, jeżeli zgłoszą uczestnictwo w przetargu, przedstawią oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza granicami państwa polskiego oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy.

Przetarg jest ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie (z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych) powyżej ceny wywoławczej. Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami rzeczowymi, prawami osób trzecich ani hipotekami. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi strona kupująca. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym oraz ustala granice nieruchomości na własny koszt.

Nieruchomość została ujęta w wykazie nr PUN/4/2013. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 9 stycznia 2014 r.

Wartość nakładów dotychczasowego najemcy 556.300,00 zł.               

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 14 marca 2014 r., po wcześniejszym uzgodnieniu z tut. Urzędem, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415 w. 22, e-mail: nieruchomosci@ploty.pl

Gmina Płoty sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Kupującemu po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec sprzedającego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT określony przepisami prawa podatkowego. Termin zagospodarowania nieruchomości  - 1 rok licząc od dnia podpisania umowy notarialnej. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój nr 22, tel. (91) 38 51 415  w. 22, e-mail: nieruchomosci@ploty.pl. Tekst niniejszego ogłoszenia opublikowany został na stronie: www.ploty.pl, www.bip.ploty.pl w zakładce Informacje – Gospodarka Nieruchomościami oraz umieszczony na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu w dniu 21 stycznia 2014 r.

Burmistrz Płotów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.                                                                                                                                                                                                             

Burmistrz Płotów     

mgr inż. Marian Maliński

Płoty, dnia 21 stycznia 2014 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Jakubcewicz 21-01-2014 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Rafał Jakubcewicz 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Rafał Jakubcewicz 21-01-2014 12:21