Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

D E C Y Z J A w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej WICIMICE na działkach nr 328/1 i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty

r ROŚiD.6220.10.12.13.2014.BK

Płoty,dnia  09  stycznia  2014r.

 

D  E C  Y Z  J  A

 

            Na  podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – z 2013r., poz. 267), § 3 ust.1 pkt. 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397, zmiany: Dz. U. z 2013r., poz.817), art. 71 ust.1 i 2 pkt.2,    art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt.4, art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1277 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie  wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: ”Budowa instalacji fotowoltaicznej WICIMICE na działkach nr 328/1       i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty”, którego Inwestorem jest  ECO Asset Management Sp. z o.o, Plac Rodła 8, 70 – 419 Szczecin:

 

Burmistrz   Płotów

 

 

stwierdza, że dla przedsięwzięcia pn.:„Budowa instalacji fotowoltaicznej WICIMICE na działkach nr 328/1 i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty ”, którego Inwestorem jest  ECO Asset Management Sp. z o.o, Plac Rodła  8,  70 – 419  Szczecin  nie  istnieje  konieczność  przeprowadzenia  oceny oddziaływania  na  środowisko.

          

U  z   a  s  a  d  n  i  e  n  i  e

 

 

            ECO Asset Management Sp. z o.o, Plac Rodła 8, 70 – 419 Szczecin wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.

Do wniosku załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypisy z rejestru gruntów.

            Planowana inwestycja polega na budowie farmy fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej w ilości ok. 1900 MWh w ciągu roku, która zostanie oddana do krajowego systemu elektroenergetycznego  w ilości 1800 MWh. , na działkach nr  328/1 i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty. 

Instalacja składać się będzie z trzech rzędów z 34. 33 i 28 ciągami stalowych stelaży o długości od ok. 30,0 m do ok. 192 m o wysokości do ok. 3,2 m,  na konstrukcji umieszczone zostaną pod kątem 30° panele o szerokości ok. 3 m. tworząc zadaszenie. W ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną: 2 miejsca postojowe, drogi, chodniki, 4 kontenery, 20 masztów odgromowo -oświetleniowych o wysokości do ok. 20 m, elektroenergetyczne przyłącze kablowe.

Cały teren ogrodzony zostanie siatka umieszczona na wysokości ok. 20 cm nad terenem, umożliwiając tym samym migracje małej zwierzyny. Inwestycja zlokalizowana  będzie w gm. Płoty, na działkach nr  328/1 i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty, o łącznej powierzchni ok. 20,86 ha, która ze względu na charakter przedsięwzięcia zostanie w znacznej części przekształcona. Obecnie teren inwestycji stanowią grunty zaklasyfikowane jako grunty rolne na glebach o klasie bonitacyjnej V i VI. Obecnie działki inwestycyjne użytkowane są rolniczo. Na terenie działek planowanych pod inwestycje nie występują drzewa i krzewy. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w odległości ok. 520 m w kierunku północnym. Obszar inwestycji jest położony poza terenami objętymi formami ochrony przyrody i charakteryzuje się niskimi  walorami przyrodniczymi. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się założenie pasieki oraz uprawę roślin miododajnych tj. szałwii klejącej i austriackiej oraz facelii dzwonkowatej. Inwestycja realizowana będzie poza okresem lęgowym ptaków.

            W ogniwach fotowoltaicznych zastosowana zostanie powłoka anty-refleksyjna, zwiększającą absorpcję energii promieniowania słonecznego przy jednoczesnym zapobiegnięciu niepożądanemu efektowi odbicia światła od powierzchni paneli, co zapobiegnie oślepianiu ptaków. Poprzez przyjęty kąt nachylenia paneli wynoszący 30 stopni oraz ułożenie ciągów paneli w znacznym oddaleniu zostanie wyeliminowana możliwość postrzegania przez ptactwo instalacji jako lustra wody.

Oddziaływanie inwestycji na pozostałe elementy środowiska będzie związane z etapem realizacji, jak i eksploatacji przedsięwzięcia, jednak nie wpłynie ono negatywnie na żaden z  komponentów środowiska.  W fazie budowy zostaną wykonane prace ziemne i montażowe oraz prace związane z  zagospodarowaniem terenu. W ramach inwestycji nie przewiduje się głębokich i rozległych wykopów, szalowania i betonowania jak i niwelacji terenu. Ewentualne zagrożenie będzie wynikać    z powstania hałasu i drgań powodowanych pracą i ruchem środków transportu i sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń oraz nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji. Eksploatacja inwestycji będzie wiązała się z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych oraz hałasu emitowanych przez przetwornice  i transformatory, jednakże wartości nie będą przekraczać dopuszczalnych norm. Umieszczenie przetwornic oraz transformatorów w izolowanym kontenerze w przedziale dźwiękoszczelnym, praca urządzeń wyłącznie w porze dziennej oraz znaczne oddalenie od terenów zabudowanych spowoduje, iż emisja hałasu oraz pól elektromagnetycznych nie będzie uciążliwa dla otaczającego środowiska. Inwestycja nie  powoduje emisji pyłów i gazów do środowiska.

            Z uwagi na fakt, iż panele fotowoltaiczne pokryte zostaną powłoką samoczyszcząca podczas eksploatacji nie będą powstawać ścieki.

W uzupełnieniu do karty informacyjnej przedsięwzięcia wskazano obecność na terenie inwestycyjnym trzech niewielkich płatów kocanki piaskowej, pospolitej rośliny objętej ochrona częściową.

Inwestor zobowiązał się do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zezwoleń na zniszczenie stanowisk w/w rośliny chronionej.

Rodzaj i charakter planowanej inwestycji oraz minimalne uciążliwości dla środowiska, jakie mogą wystąpić w związku z realizacja inwestycji, a także usytuowanie planowanej inwestycji w głębi kraju przesądziły o braku transgranicznego oddziaływania na środowisko, zwłaszcza na komponenty przyrodnicze.

            Zgodnie z Waloryzacją Przyrodniczą Województwa Zachodniopomorskiego (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, luty 2010) przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie istniejących albo projektowanych obszarów chronionych, czy zlokalizowana na terenie istniejących albo projektowanych obszarów chronionych, czy obszarów cennych przyrodniczo.

Na obszarze będącym miejscem realizacji niniejszego przedsięwzięcia nie występują obszary specjalnej ochrony (OSO).

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest poza obszarami:

- wodno – błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

- wybrzeży,

-  górskimi lub leśnymi,

- objętymi ochrona, w tym strefy ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

-  o  krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

-  przylegającymi do jezior,

- uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.     

            Na obszarze inwestycji nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

            Teren planowanej inwestycji nie jest położony w obrębie obszarów Natura 2000.

            Podsumowując uwarunkowania wynikające z art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 ze zmian.) organ uznał, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.  

            Przedsięwzięcia mogące zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr  213, poz. 1397, zmiany Dz. U.  z 2013, poz. 817). Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się  do  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  -  § 3 ust.1 pkt.52.

            Organ prowadzący postępowanie zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryficach oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedkładając następujące dokumenty:

a) kopię wniosku inwestora z dnia 09.07.2013r.

b) kartę informacyjną przedsięwzięcia,

c) poświadczoną przez właściwy organ  mapę ewidencyjną  obejmującą  teren, na którym będzie realizowana inwestycja oraz teren, na który będzie oddziaływać  przedsięwzięcie,

d) informację o braku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej inwestycji.

RDOŚ w Szczecinie w swojej opinii Nr WOOŚ-TŚ.4240.262.2013.KA z dnia 20.12.2013r. (wpłynęła do tut. Urzędu w dniu 23.12.2013r.) stwierdził, że dla przedsięwzięcia polegającego na

Budowie instalacji fotowoltaicznej WICIMICE na działkach nr 328/1 i 328/2 w obrębie Wicimice gm. Płoty ” - nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dokonując wykładni celowości, procedurze screeningu powinien być poddany każdy projekt , który spełnia łącznie trzy przesłanki:

1) ma charakter infrastrukturalny, co należy interpretować jako zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegająca na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu   i wymagającą uzyskania jednej z decyzji określonych w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227),

2) ma charakter miejski, co oznacza, że determinujące znaczenie ma miejska natura przedsięwzięcia, a nie jego lokalizacja w granicach administracyjnych miasta,

3) może potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko – na co wskazuje rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skala jego możliwego oddziaływania.

Łączne zaistnienie wszystkich w/w przesłanek stanowi o zakwalifikowaniu takiego przedsięwzięcia do przedsięwzięć z II grupy i w związku z tym o konieczności rozpoczęcia procedury screeningu.

Natomiast jeżeli przedsięwzięcie nie spełnia którejkolwiek z w/w  przesłanek oznacza to, że nie zalicza się do kategorii „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich”, czyli pozostaje poza zakresem dyrektyw Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne.

Kierując się zasadami ostrożności i przezorności, organ bardzo szczegółowo przeanalizował trzecią przesłankę wynikająca z w/w zaleceń, tj. potencjalnie znaczące oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. Analizę tę przeprowadzono w oparciu o art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zmianami), a tym samym jednocześnie w oparciu o kryteria selekcji określone w załączniku III do Dyrektywy Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG (Dz. U. L 175 z 5.7.1985r., str.40), znowelizowanej Dyrektywą Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997r. oraz Dyrektywą 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003r.

            Po wnikliwej analizie i po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami stwierdza się, że planowana inwestycja nie spowoduje negatywnego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, natomiast ewentualny zasięg oddziaływania zamknie się w granicach działki objętej inwestycją.

W związku z powyższym organ stwierdził, że zamierzone przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ umarzając postępowanie odniósł się do:

- przepisów prawa krajowego,

- przepisów wspólnotowych UE oraz ich interpretacji.

Wobec powyższego orzekam jak w osnowie niniejszej decyzji.

Od decyzji niniejszej służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem  w terminie 14 dni od daty otrzymania  decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 21-01-2014 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-01-2014
Ostatnia aktualizacja: - 21-01-2014 09:58