Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości - kasa w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Płotach

 

 

Jednostka

Urząd Miejski w Płotach

pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Tel. 91 38 51 415, fax 91 38 51 866

um@ploty.pl

Oferowane stanowisko

Podinspektorw referacie księgowości budżetowej Urzędu Miejskiego
w Płotach

Data ogłoszenia naboru

10.12.2013 r.

Termin składania dokumentów

23.12.2013 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem

Wymagania niezbędne – konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

1.    Obywatelstwo polskie, a także obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    Wykształcenie wyższe licencjackie – preferowane kierunki: ekonomiczne.

3.    Umiejętności sprawnej obsługi komputera w szczególności pakiet Microsoft Office, OpenOffice.

4.    Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5.    Brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6.    Nieposzlakowana opinia.

7.    Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na proponowanym stanowisku.

8.    Doświadczenie w pracy administracyjno-biurowej.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.    Prowadzenie operacji kasowych na podstawie zatwierdzonych dokumentów do wypłaty.

2.    Ewidencja dokumentów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

3.    Wypłaty gotówkowe wynikające z organizacji i zadań Urzędu.

4.    Sporządzanie przelewów za rachunki i inne należności według dostarczonych dokumentów księgowych.

5.    Sporządzanie codziennych raportów kasowych z przychodów i rozchodów.

6.    Ewidencja i wydawanie druków ścisłego zarachowania.

7.    Rozliczanie kwitariuszy przychodowych z przyjętych i odprowadzonych kwot z jednostek budżetowych.

 

Znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy

 1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (t.j. DZ.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.
  z 2013 r., poz. 885).
 3. Statut Gminy Płoty zamieszczony na BIP Urzędu Miejskiego w Płotach.
 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
  z 2013 r., poz. 594).
 5. Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.).
 6. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.).
 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14 z 20 stycznia 2011, Poz. 67).
 8. Kodeks postępowania administracyjnego.
 9. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.)

 

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

 1. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Miejskiego
  w Płotach.
 2. Praca z monitorem ekranowym.
 3. Obsługa urządzeń biurowych

 

Wymagane dokumenty w ofercie

1.    List motywacyjny.

2.    CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.

3.    Kwestionariusz osobowy.

4.    Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje.

5.    Kserokopie dokumentów przedstawiających przebieg pracy zawodowej.

6.    Posiadane referencje.

7.    Oświadczenie, że nie było się karanym, ani że nie toczy się przeciw kandydatowi postępowanie karne.

8.    Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

9.    Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku.

10.  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Oświadczenia, CV oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane, pod rygorem odrzucenia aplikacji konkursowej kandydata.

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dodatkowe informacje

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Płotach, w rozumieniu ustawy rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%.

W związku z powyższym pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowisku urzędniczym, przysługuje osobie niepełnosprawnej o ile w wyniku naboru znajdzie się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.

Zatem kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko podinspektora ds. księgowości - kasa w Urzędzie Miejskim w Płotach” do dnia 23.12.2013 r. do  godz. 15.00:

- w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, pok. nr 14,

- pocztą na adres (liczy się data wpływu przesyłki do Urzędu ):

Urząd Miejski w Płotach, pl. Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty

Dodatkowych informacji o naborze udziela dział kadr i szkoleń w Urzędzie Miejskim  w Płotach pod numerem tel. 91 38 51 415 wew. 38 lub tel./fax 91 38 51 866

 

UWAGI

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane o dalszym toku postępowania konkursowego.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne, zostaną telefonicznie zaproszeni na test i rozmowę kwalifikacyjną.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w BIP Urzędu Miejskiego w Płotachoraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

                                                                                                            BURMISTRZ PŁOTÓW  

                                                                                                          mgr inż. Marian Maliński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 10-12-2013 15:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-12-2013
Ostatnia aktualizacja: Sławomir Kwiatkowski 27-12-2013 15:13