herb BIP - Urząd Miejski w Płotach

www.ploty.pl

Uchwała Nr XXXIV / 311 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 listopada 2013 r.w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty w 2013 roku

Uchwała Nr XXXIV / 311 / 2013
Rady Miejskiej w Płotach
z dnia 8 listopada 2013 r.
 
w sprawie: zmian w budżecie gminy Płoty w 2013 roku
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zmiana: poz. 645)
 
Rada Miejska w Płotach uchwala, co następuje:
 
§1. Zwiększa się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 182 585,87 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
600 60016 0970 35 487,75 - wpływy z różnych dochodów;
700 70005 0470 2 836,67 - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości;
700 70005 0750 937,99 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
700 70005 0760 141,03 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;
710 71035 0830 420,00 - wpływy z usług;
750 75011 0690 3,10 - wpływy z różnych opłat;
750 75023 0970 123,42 - wpływy z różnych dochodów;
754 75416 0970 839,54 - wpływy z różnych dochodów;
756 75601 0350 4 090,86 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty pod.;
756 75615 0500 10 372,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych;
756 75616 0340 21 590,00 - podatek od środków transportowych;
756 75616 0360 4 127,50 - podatek od spadków i darowizn;
756 75616 0430 580,00 - wpływy z opłaty targowej;
756 75618 0480 1 422,95 - wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
756 75618 0490 402,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw;
758 75814 0970 2 832,76 - wpływy z różnych dochodów;
801 80101 0690 707,64 - wpływy z różnych opłat;
801 80103 2030 12 213,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
801 80110 0690 600,00 - wpływy z różnych opłat;
852 85212 0980 4 909,98 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
900 90002 0830 75 323,88 - wpływy z usług;
900 90002 0910 1 808,80 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;
921 92109 0750 615,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
921 92109 0960 200,00 - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej;
 
§2. Zmniejsza się DOCHODY budżetu gminy o kwotę: 60 225,62 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75011 2010 1 900,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami;
754 75416 0570 46 112,62 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych;
801 80104 2030 12 213,00 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin);
 
§3. Zmniejsza się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 42 940,50 zł
 
Dział Rozdział § Kwota    
750 75011 4010 1 589,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
750 75011 4110 273,00 - składki na ubezpieczenia społeczne;
750 75011 4120 38,00 - składki na Fundusz Pracy;
750 75095 4210 300,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
801 80101 4010 40 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
921 92109 4210 740,50 - zakup materiałów i wyposażenia;
 
§4. Zwiększa się WYDATKI budżetu gminy o kwotę: 165 300,75 zł
 
Dział Rozdział § Kwota  
750 75023 4260 4 403,44 - zakup energii;
750 75095 4300 300,00 - zakup usług pozostałych;
754 75406 3000 3 000,00 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy;
757 75702 8080 7 000,00 - koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje;
801 80101 4010 36 000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników;
801 80103 3020 4 000,00 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń;
851 85154 4210 1 422,95 - zakup materiałów i wyposażenia;
852 85219 4210 4 909,98 - zakup materiałów i wyposażenia;
900 90002 4300 75 323,88 - zakup usług pozostałych;
921 92109 4210 200,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
921 92109 4300 740,50 - zakup usług pozostałych;
926 92695 4170 5 000,00 - wynagrodzenia bezosobowe
926 92695 4210 4 000,00 - zakup materiałów i wyposażenia;
926 92695 4300 19 000,00 - zakup usług pozostałych;
 
§5. Zmienia się załączniki Nr 6 do uchwały budżetowej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§6. Po zmianach dokonanych w §1-4 nin. uchwały plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 38.961.326,21 PLN, natomiast wydatkami w kwocie 42.291.649,60 PLN. Deficyt budżetu wynosi 3.330.323,39 PLN.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.
 
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 
  Przewodniczący Rady
 
Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-12-2013 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2013 11:15