Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Płotach

UCHWAŁA Nr XXXIV / 305 / 2013 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 8 listopada 2013r. w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA Nr XXXIV / 305 / 2013

Rady Miejskiej w Płotach

z dnia 8 listopada 2013r.


 

w sprawie : określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96 poz.620, Nr 225 poz.1461, Nr 226 poz.1475, z 2009r. Nr 215 poz.1674, z 2011r. Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz.654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie

Gminy Płoty

1.od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób

sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,68 zł od 1 m² powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych –

4, 56 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,18 zł od 1 m² powierzchni;

2. od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

20,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, z wyjątkiem budynków lub ich części

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej weterynaryjnej ,

od których stawka wynosi 8,66 zł za 1 m2,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym 10,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń

zdrowotnych 4,68 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,31 zł od 1 m²

powierzchni użytkowej;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7

        •  

ustawy o podatkach I opłatach lokalnych a od budowli związanych z odprowa- dzaniem i oczyszczaniem ścieków komunalnych wraz z ich infrastrukturą 1%

 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/207/2012 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 r.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Płotów.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia

1 stycznia 2014r.


 

Przewodniczący Rady

Piotr Jasina

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sławomir Kwiatkowski 09-12-2013 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 09-12-2013 11:07